Diplomirani pravnik JU DOM ZDRAVLJA Šamac

Opis radnog mjesta

Diplomirani pravnik

-referent za pravne poslove, javnih nabavki i drugih poslova

Rad na neodređeno vrijeme

Broj izvršilaca: 1

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

- VSS - diplomirani pravnik

- položen državni ispit

- 1 godina radnog iskustva

 

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu adresu poslodavca:

JU DOM ZDRAVLJA Šamac, ul. D. Obradovića bb, opština Šamac.

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_-_ju_dom_zdravlja_samac/

 

 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina

 
OPIS RADNOG MJESTA
U Gradsku upravu Grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, između ostalog na radno mjesto:
 
Odjeljenje za prostorno uređenje:
1. samostalni stručni saradnik za pripremu akata u postupku legalizacije..........1 izvršilac
 
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine:
2. samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove.......................1 izvršilac
3. samostalni stručni saradnik za komunalnu naknadu...................2 izvršioca
 
Odjeljenje za društvene djelatnosti:
4. samostalni stručni saradnik za rad sa nacionalnim manjinama i dijasporom.................1 izvršilac
5. samostalni stručni saradnik za pružanje pravne pomoći građanima................1 izvršilac
 
Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu:
6. samostalni stručni saradnik za organizaciju i planiranje....................1 izvršilac
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1 Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43 do 47 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
 
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 08 do 16 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76 300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina). 
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186. 
Konkurs ostaje otvoren do 19.07.2018. godine. 
 
Detaljnije informacije o posebnim uslovima, potrebnoj dokumentaciji i druge informacije u vezi sa konkursom, možete pronaći na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_popunu_upraznjenih_radnih_mjesta_u_statusu_sluzbenika2/
 

Štampa El. pošta

Sekretar škole - OŠ "Jovan Dučić" Bijeljina

 
OPIS RADNOG MJESTA 
Sekretar škole, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za radno mjesto sekretar škole, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane u čl. 129 stav 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
 
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, dokaz - izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
-da je radno sposoban, dokaz - ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
-da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 
Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:
1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.
2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3) Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu koje za mjesto sekretara podrazumijeva sljedeće:
a) stručni ispit u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi,
b) stručni ispit za rad u organima državne uprave,
c) položen pravosudni ispit.
5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca,
6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlženog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 
Dana 25.07.2018. godine u 12,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Jovan Dučić" Bijeljina, Ul. Srpske Vojske br. 104, Bijeljina obaviće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 
 
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Jovan Dučić", Ul. Srpske Vojske br. 104, Bijeljina 76300.
 
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini. Konkurs ostaje otvoren do 19.07.2018. godine. 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje: 
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sekretar_skole_-_osnovna_skola_jovan_ducic_bijeljina/
 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za prijem pripravnika - volontera u Osnovnom sudu u Zvorniku

 
OPIS RADNOG MJESTA
 
Prijem sudijskog pripravnika - volontera radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva ................. tri (3) izvršioca u određenom trajanju od dvije godine.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.
 
Opšti uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi:
-diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju.
 
Potrebna dokumenta uz prijavu na konkurs (originali ili ovjerene kopije):
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih, 
-diploma o završenom visokom obrazovanju VII stepena - pravne struke (240 ECTS bodova), ili uvjerenje o diplomiranju,
-uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visokog obrazovanja VII stepena,
-kopija lične karte
-uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka.
Izabrani kandidati prije stupanja na rad, dostavljaju uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će za izabrana lica dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem.
 
Rok za podnošenje prijave sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 19.07.2018. godine. 
 
Kandidati mogu dostaviti prijave putem pošte ili neposredno predati na adresu Osnovnog suda u Zvorniku, ul. Svetog Save br. 122, sa naznakom "Prijava na konkurs".
 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen razgovor - intervju, a prilikom izbora vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_pripravnika-volontera_u_osnovnom_sudu_u_zvorni/
 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za prijem na praksu sudijskih pripravnika - volontera - Osnovni sud u Trebinju

 
 
OPIS RADNOG MJESTA
1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju...........2 izvršioca
2. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u Odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju.............1 izvršilac
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS, 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
POSEBNI USLOVI:
-završen Pravni fakultet
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:
-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca).
 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 19.07.2018. godine.
 
Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br. 6, 89101 Trebinje.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_na_praksu_sudijskih_pripravnika_volontera_-_osnovni/
 

Štampa El. pošta