to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove - Osnovni sud u Prnjavoru

 
OPIS RADNOG MJESTA
Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove
 
Rad: na neodređeno vrijeme.
Broj izvršilaca: 1 (jedan). 
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin RS ili BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave,
- da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.
 
POSEBNI USLOVI:
- diplomirani pravnik - VII stepen stručne spreme,
- položen stručni ispit,
- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,
- radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima.
 
Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaze (foto-kopiju) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa (diplomu o stečenom zvanju - dipl. pravnik, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ličnu kartu ili pasoš, uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu), kao i izjavu kojom kandidat dokazuje ispunjenost uslova navedenih u javnom konkursu. 
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 20.09.2018. godine. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijavu dostaviti na adresu:
Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/rukovodilac_odjeljenja_za_opste_poslove_-_osnovni_sud_u_prnjavoru/
 
 

Štampa El. pošta

Prijem pripravnika - Olimpijski centar "Jahorina" Pale

OPIS RADNOG MJESTA
 
Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale, Uprava - direktor raspisuje konkurs za prijem pripravnika, sa VSS, u radni odnos u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci, kako slijedi:
 
-Pripravnik diplomirani pravnik - VSS (240 ECTS bodova) - 2 izvršioca
 
Pripravnik je lice koje je završilo fakultet, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba, prema zakonu, položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.
Pripravnik će obavljati poslov u skladu sa Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16 i 66/18), Statutom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta A.D. OC "Jahorina" Pale. 
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Uslovi za prijem pripravnika
Opšti uslovi:
-da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak. 
 
Posebni uslovi:
-Visoka stručna sprema - diplomirani pravnik VII stepen stručne spreme;
-Da nisu obavili pripravnički staž u svom zanimanju;
-Da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
-Znanje jednog stranog jezika;
-Znanje rada na računaru.
 
Potrebna dokumenta: 
Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i tel. brojem kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova (ovjerena kopije ili originale): 
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju diplome VII stepena stručne spreme,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje stranih jezika,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru.
 
Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci). 
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik RS" broj: 33/01). Sve ostale informacije su transparentne i dostupne. Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.
 
Rok za podnošenje prijava:
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva (svakim radnim danom od ponedjeljka do petka), ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale, Hotel "Bistrica", Jahorina bb 71 420 Pale, sa naznakom: "Javni konkurs za prijem pripravnika".
 
Konkurs ostaje otvoren do 07.09.2018. godine. 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. 
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_6_pripravnika_-_olimpijski_centar_jahorina_pale/
 
 
 

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik JU DOM ZDRAVLJA Šamac

Opis radnog mjesta

Diplomirani pravnik

-referent za pravne poslove, javnih nabavki i drugih poslova

Rad na neodređeno vrijeme

Broj izvršilaca: 1

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

- VSS - diplomirani pravnik

- položen državni ispit

- 1 godina radnog iskustva

 

Nezaposlena lica prijave na oglas šalju na navedenu adresu poslodavca:

JU DOM ZDRAVLJA Šamac, ul. D. Obradovića bb, opština Šamac.

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_-_ju_dom_zdravlja_samac/

 

 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina

 
OPIS RADNOG MJESTA
U Gradsku upravu Grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, između ostalog na radno mjesto:
 
Odjeljenje za prostorno uređenje:
1. samostalni stručni saradnik za pripremu akata u postupku legalizacije..........1 izvršilac
 
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine:
2. samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove.......................1 izvršilac
3. samostalni stručni saradnik za komunalnu naknadu...................2 izvršioca
 
Odjeljenje za društvene djelatnosti:
4. samostalni stručni saradnik za rad sa nacionalnim manjinama i dijasporom.................1 izvršilac
5. samostalni stručni saradnik za pružanje pravne pomoći građanima................1 izvršilac
 
Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu:
6. samostalni stručni saradnik za organizaciju i planiranje....................1 izvršilac
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1 Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43 do 47 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
 
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 08 do 16 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76 300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina). 
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186. 
Konkurs ostaje otvoren do 19.07.2018. godine. 
 
Detaljnije informacije o posebnim uslovima, potrebnoj dokumentaciji i druge informacije u vezi sa konkursom, možete pronaći na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_popunu_upraznjenih_radnih_mjesta_u_statusu_sluzbenika2/
 

Štampa El. pošta

Sekretar škole - OŠ "Jovan Dučić" Bijeljina

 
OPIS RADNOG MJESTA 
Sekretar škole, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za radno mjesto sekretar škole, pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane u čl. 129 stav 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
 
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, dokaz - izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
-da je radno sposoban, dokaz - ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
-da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 
Uz potpisanu prijavu kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored opštih uslova, kandidat dostavlja dokumentaciju o ispunjenosti posebnih uslova:
1) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom.
2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
3) Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu koje za mjesto sekretara podrazumijeva sljedeće:
a) stručni ispit u predškolskoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi,
b) stručni ispit za rad u organima državne uprave,
c) položen pravosudni ispit.
5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca,
6) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadlženog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 
Dana 25.07.2018. godine u 12,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Jovan Dučić" Bijeljina, Ul. Srpske Vojske br. 104, Bijeljina obaviće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 
 
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Jovan Dučić", Ul. Srpske Vojske br. 104, Bijeljina 76300.
 
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini. Konkurs ostaje otvoren do 19.07.2018. godine. 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje: 
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sekretar_skole_-_osnovna_skola_jovan_ducic_bijeljina/
 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);