to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Javni konkurs za prijem pripravnika - JU "Razvojna agencija opštine Modriča"

 
 
OPIS RADNOG MJESTA
I Direktor Agencije raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme.
1. Diplomirani pravnik........................................1 izvršilac
 
II OPIS POSLOVA
Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU "Razvojna agencija opštine Modriča". 
Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž traje za VSS 12 mjeseci.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u JU "Razvojna agencija opštine Modriča". 
5. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da nije zasnivao radni odnos.
 
IV POSEBNI USLOVI
1. VSS/VII - Pravni fakultet - Diplomirani pravnik
 
V SUKOB INTERESA 
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
 
VI POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu za konkurs kandidat treba dostaviti:
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Izvod iz matične knjige rođenih.
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo shodno tački III opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja (ne starije od šest mjeseci).
-Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tačkama V Sukoba interesa.
-Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje o završenom fakultetu.
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci.
-Ovjerenu fotokopiju lične karte.
-Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po završetku izborne procedure.
 
Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni, ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 
VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli JU "Razvojna agencija opštine Modriča". Konkurs ostaje otvoren do 04.10.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU "Razvojna agencija opštine Modriča" Modriča, Petra Kočića 4, sa naznakom "Prijava na konkurs za prijem pripravnika" u JU "Razvojna agencija opštine Modriča". 
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_pripravnika_-_ju_razvojna_agencija_opstine_modrica/
 
 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za prijem pripravnika - JU TO "MODRIČA" Modriča

Javni konkurs za prijem pripravnika - JU TO "MODRIČA" Modriča
 
OPIS RADNOG MJESTA
I Direktor JU TO "MODRIČA" Modriča, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika sa visokom stručnom spremom, i to:
1. Diplomirani pravnik........................................1 izvršilac
 
II OPIS POSLOVA
Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema Programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU TO "MODRIČA" Modriča.
Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž traje 12 mjeseci.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u Ustanovi.
5. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da nije zasnivao radni odnos.
 
IV POSEBNI USLOVI
1. VSS/VII - Pravni fakultet - Diplomirani pravnik
 
V SUKOBI INTERESA 
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
 
VI POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu za konkurs kandidat treba dostaviti:
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Izvod iz matične knjige rođenih.
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo shodno tački III opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja (ne starije od šest mjeseci).
-Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tačkama V Sukoba interesa.
-Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje o završenom fakultetu.
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci.
-Ovjerenu fotokopiju lične karte.
-Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po završetku izborne procedure.
 
Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni, ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 
VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli JU TO "MODRIČA" Modriča. Konkurs ostaje otvoren do 04.10.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova turistička organizacija "MODRIČA" Modriča, TRG DR MILANA JELIĆA 4, ili lično svaki radni dan od 08.00 časova - 14.00 časova, sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ"!
Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_pripravnika_-_ju_to_modrica_modrica/
 
 

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik (pripravnik - volonter)

Diplomirani pravnik, pripravnik - volonter - "Legal" d.o.o. Banja Luka
 
OPIS RADNOG MJESTA
Diplomirani pravnik, pripravnik - volonter......1 izvršilac
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova definisanih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
- završen Pravni fakultet.
 
Kandidati koji prođu u uži krug će biti pozvani na razgovor.
 
Prijave sa biografijom kandidati mogu slati isključivo na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 27.09.2018. godine. 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. 
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_pripravnik_-_volonter_-_legal_d.o.o._banja_luka/
 

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ

 
OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter
na period utvrđen Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u Republici Srpskoj kao uslov za polaganje pravosudnog ispita...... 1 izvršilac.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
- da je državljanin BiH,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi:
- završen Pravni fakultet.
 
Svi kandidati za sudijskog pripravnika - volontera koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor.
 
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Okružni privredni sud Doboj ul. Svetog Save 22, Doboj.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena), u originalu ili ovjerene fotokopije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti je dužan dostaviti izabrani kandidat.
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 20.09.2018. godine. 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
 
 

Štampa El. pošta

Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove - Osnovni sud u Prnjavoru

 
OPIS RADNOG MJESTA
Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove
 
Rad: na neodređeno vrijeme.
Broj izvršilaca: 1 (jedan). 
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin RS ili BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave,
- da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.
 
POSEBNI USLOVI:
- diplomirani pravnik - VII stepen stručne spreme,
- položen stručni ispit,
- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,
- radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima.
 
Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaze (foto-kopiju) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa (diplomu o stečenom zvanju - dipl. pravnik, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ličnu kartu ili pasoš, uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu), kao i izjavu kojom kandidat dokazuje ispunjenost uslova navedenih u javnom konkursu. 
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 20.09.2018. godine. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijavu dostaviti na adresu:
Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/rukovodilac_odjeljenja_za_opste_poslove_-_osnovni_sud_u_prnjavoru/
 
 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892