Javni konkurs za prijem pripravnika - JU TO "MODRIČA" Modriča

Javni konkurs za prijem pripravnika - JU TO "MODRIČA" Modriča
 
OPIS RADNOG MJESTA
I Direktor JU TO "MODRIČA" Modriča, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika sa visokom stručnom spremom, i to:
1. Diplomirani pravnik........................................1 izvršilac
 
II OPIS POSLOVA
Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema Programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU TO "MODRIČA" Modriča.
Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž traje 12 mjeseci.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u Ustanovi.
5. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da nije zasnivao radni odnos.
 
IV POSEBNI USLOVI
1. VSS/VII - Pravni fakultet - Diplomirani pravnik
 
V SUKOBI INTERESA 
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
 
VI POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu za konkurs kandidat treba dostaviti:
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Izvod iz matične knjige rođenih.
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo shodno tački III opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja (ne starije od šest mjeseci).
-Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tačkama V Sukoba interesa.
-Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje o završenom fakultetu.
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci.
-Ovjerenu fotokopiju lične karte.
-Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po završetku izborne procedure.
 
Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni, ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 
VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli JU TO "MODRIČA" Modriča. Konkurs ostaje otvoren do 04.10.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova turistička organizacija "MODRIČA" Modriča, TRG DR MILANA JELIĆA 4, ili lično svaki radni dan od 08.00 časova - 14.00 časova, sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ"!
Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_pripravnika_-_ju_to_modrica_modrica/
 
 

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik (pripravnik - volonter)

Diplomirani pravnik, pripravnik - volonter - "Legal" d.o.o. Banja Luka
 
OPIS RADNOG MJESTA
Diplomirani pravnik, pripravnik - volonter......1 izvršilac
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova definisanih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
- završen Pravni fakultet.
 
Kandidati koji prođu u uži krug će biti pozvani na razgovor.
 
Prijave sa biografijom kandidati mogu slati isključivo na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 27.09.2018. godine. 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. 
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_pripravnik_-_volonter_-_legal_d.o.o._banja_luka/
 

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ

 
OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter
na period utvrđen Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u Republici Srpskoj kao uslov za polaganje pravosudnog ispita...... 1 izvršilac.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
- da je državljanin BiH,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi:
- završen Pravni fakultet.
 
Svi kandidati za sudijskog pripravnika - volontera koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor.
 
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Okružni privredni sud Doboj ul. Svetog Save 22, Doboj.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena), u originalu ili ovjerene fotokopije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti je dužan dostaviti izabrani kandidat.
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 20.09.2018. godine. 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
 
 

Štampa El. pošta

Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove - Osnovni sud u Prnjavoru

 
OPIS RADNOG MJESTA
Rukovodilac odjeljenja za opšte poslove
 
Rad: na neodređeno vrijeme.
Broj izvršilaca: 1 (jedan). 
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin RS ili BiH,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave,
- da mu nije prestao radni odnos po osnovu izrečene disciplinske mjere tri godine prije objavljivanja konkursa.
 
POSEBNI USLOVI:
- diplomirani pravnik - VII stepen stručne spreme,
- položen stručni ispit,
- osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata,
- radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima.
 
Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom dostaviti dokaze (foto-kopiju) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa (diplomu o stečenom zvanju - dipl. pravnik, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ličnu kartu ili pasoš, uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu), kao i izjavu kojom kandidat dokazuje ispunjenost uslova navedenih u javnom konkursu. 
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 20.09.2018. godine. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijavu dostaviti na adresu:
Osnovni sud u Prnjavoru, ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/rukovodilac_odjeljenja_za_opste_poslove_-_osnovni_sud_u_prnjavoru/
 
 

Štampa El. pošta

Prijem pripravnika - Olimpijski centar "Jahorina" Pale

OPIS RADNOG MJESTA
 
Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale, Uprava - direktor raspisuje konkurs za prijem pripravnika, sa VSS, u radni odnos u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci, kako slijedi:
 
-Pripravnik diplomirani pravnik - VSS (240 ECTS bodova) - 2 izvršioca
 
Pripravnik je lice koje je završilo fakultet, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba, prema zakonu, položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u njegovom zanimanju ili profesiji.
Pripravnik će obavljati poslov u skladu sa Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16 i 66/18), Statutom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta A.D. OC "Jahorina" Pale. 
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Uslovi za prijem pripravnika
Opšti uslovi:
-da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak. 
 
Posebni uslovi:
-Visoka stručna sprema - diplomirani pravnik VII stepen stručne spreme;
-Da nisu obavili pripravnički staž u svom zanimanju;
-Da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
-Znanje jednog stranog jezika;
-Znanje rada na računaru.
 
Potrebna dokumenta: 
Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i tel. brojem kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova (ovjerena kopije ili originale): 
-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju diplome VII stepena stručne spreme,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje stranih jezika,
-uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru.
 
Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci). 
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik RS" broj: 33/01). Sve ostale informacije su transparentne i dostupne. Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima.
 
Rok za podnošenje prijava:
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva (svakim radnim danom od ponedjeljka do petka), ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar "Jahorina" Pale, Hotel "Bistrica", Jahorina bb 71 420 Pale, sa naznakom: "Javni konkurs za prijem pripravnika".
 
Konkurs ostaje otvoren do 07.09.2018. godine. 
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. 
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_6_pripravnika_-_olimpijski_centar_jahorina_pale/
 
 
 

Štampa El. pošta