to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove - KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FOČA

OPIS RADNOG MJESTA
Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove
- Pomoćnik direktora postavlja se na period od 5 (pet) godina.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,
6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

II Posebni uslovi

- Visoka stručna sprema (diplomirani pravnik),
- Najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja poslije završenog prvog ciklusa studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
- Položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ili oblasti pravosuđa ili stručni ispit za rad u organima uprave.

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu, sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerenu kopiju, i to:
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
- Diplomu o završenoj školskoj spremi,
- Dokaz o radnom iskustvu,
- Dokaz o položenom stručnom ispitu,
- Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,
- Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat je dužan, po završetku izborne procedure, dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, a ukoliko isti ne dostavi traženo uvjerenje, Komisija će pozvati sljedećeg kandidata sa rang liste da dostavi tražene dokaze.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 15.11.2018. godine.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu ili broj telefona koji su naveli u prijavi.
Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska br. 2, sa naznakom "Prijava za konkurs".

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pomocnik_direktora_za_pravne_finansijske_i_opste_poslove_-_kazneno_popravni/

 

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter - OKRUŽNI PRIVREDNI SUD DOBOJ

OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter
na period utvrđen Zakonom o polaganju pravosudnog ispita u Republici Srpskoj kao uslov za polaganje pravosudnog ispita

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
- da je državljanin BiH,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
- završen Pravni fakultet.

Svi kandidati za sudijskog pripravnika - volontera koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa biće pozvani na razgovor.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Okružni privredni sud Doboj ul. Svetog Save 22, Doboj.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena), u originalu ili ovjerene fotokopije. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti je dužan dostaviti izabrani kandidat.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 22.11.2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske".

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik_-_volonter_-_okruzni_privredni_sud_doboj4/

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik DOO "LALA I LAĆO"

Diplomirani pravnik - DOO "LALA I LAĆO" BIJELJINA

 

OPIS RADNOG MJESTA
Dipl. pravnik, pripravnik/radnik...........................1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opis poslova:
Diplomirani pravnik će obavljati poslove u profesiji za koju je obrazovan.

USLOVI:
- Pravni fakultet - visoka stručna sprema VSS stepen;
- poznavanje rada na računaru;
- poželjno da kandidati budu nastanjeni u Bijeljini;
- poznavanje jednog stranog jezika (engleski poželjno ali nije neophodno) za sve pozicije;
- posjedovanje vozačke dozvole (minimalno B kategorija);
- izuzetna komunikativnost i organizovanost i posvećenost radu.


Prijave sa kratkom biografijom se podnose putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili doći lično u prostorije firme nedeljom u periodu od 11-13h.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Konkurs je otvoren do 21.11.2018. godine.

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_i_diplomirani_ekonomista_-_doo_lala_i_laco_bijeljina/

 

Štampa El. pošta

Osnovni sud u Doboju

OSNOVNI SUD U DOBOJU - Prijem 3 radnika

OPIS RADNOG MJESTA
1. sekretar suda - izvršilaca 1,
2. sudijski asistent - daktilograf - izvršilaca 1,
3. prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera najduže na period do 2 godine - izvršilaca 1.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za radno mjesto pod tačkama 1 i 2

- da je državljanin BiH ili RS,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
- da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa.

Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1
- završen pravni fakultet,
- poznavanje rada na računaru,
- položen pravosudni ispit,
- 5 godina radnog iskustva u struci i odgovarajuće iskustvo na organizacionim poslovima.

Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 2
- završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola,
- poznavanje rada na računaru,
- 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Opšti i posebni uslovi za pripravnika - volontera pod tačkom 3

- da je državljanin BiH,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima i
- završen Pravni fakultet.

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs za radna mjesta pod tačkama 1 i 2 kandidati su dužni priložiti foto-kopije sljedećih dokumenata, i to: a) diplome o završenoj stručnoj spremi, b) uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, c) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanju i d) lične karte ili pasoša.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu ili internom oglasu kandidat dokazuje izjavom, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Izabrani kandidati nakon sprovedenog javnog konkursa ili internog oglasa, prije zasnivanja radnog odnosa treba da dostave originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: diplome o završenoj stručnoj spremi, uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i dokaze o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu.

Uz prijavu na javni konkurs za pripravnika - volontera kandidati su dužni priložiti foto-kopiju dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (diplome o završenoj stručnoj spremi i lične karte ili pasoša) i motivaciono pismo.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba , a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 08.11.2018. godine.
Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu - Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_3_radnika_-_osnovni_sud_u_doboju/

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - Okružni sud u Doboju

Sudijski pripravnik - OKRUŽNI SUD U DOBOJU

OPIS RADNOG MJESTA


1. Sudijski pripravnik........1 (jedan) izvršilac
2. Sudijski pripravnik - volonter.............1 (jedan) izvršilac

Opšti uslovi:
- da je državljanin BiH,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
- da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


Posebni uslovi:
- Završen pravni fakultet.

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

a) ličnu kartu ili pasoš,
b) diplomu o završenoj školi sa prosjekom ocjena.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i diplomu o završenom Pravnom fakultetu sa prosjekom ocjena.
Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na razgovor.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja. Konkurs ostaje otvoren do 08. 11. 2018. godine.

Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrascu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik_-_okruzni_sud_u_doboju5/

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892