to top

УПИС 2019 – СЛОБОДНА МЈЕСТА – ВАЖНИ ДАТУМИ

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

КОНКУРС

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ

ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 • Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.
 • Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
 • Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:
  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

 • Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета.
 • Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

 • У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19 од 05.2019. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2019/2020. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.

 

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК – ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 • пријављивање кандидата почиње 17. 9. 2019. године, а завршава 24. 9. 2019. године;
 • полагање пријемног испита је 25. 9. 2019. године са почетком у 9.00 часова;
 • објављивање резултата конкурса је 26. 9.2019. године до 14.00 часова;
 • упис примљених кандидата је 27. 9. 2019. године од 8.30 до 15.00 часова.

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 • Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/2020. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује одлуком управног одбора високошколске установе.
 • Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности на првом и другом циклусу студија износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву.

Уплата ће се вршити према одлукама Управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

 • Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личне документе (личну карту или пасош).
 • Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
  • извод из матичне књиге рођених;
  • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;
  • љекарско увјерење подносе кандидати:
   • за Медицински факултет у Фочи, издато од стране Студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи;
   • за Факултет физичког васпитања и спорта Пале;
 • Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.
 • Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.
 • Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење.
 • Ранг-листа за све циклусе студија објављује се на веб-страници и огласној табли организационе јединице/Универзитета.
 • Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академија умјетности, у року од 24 часа од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб-страници организационе јединице/Универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од два дана од подношења приговора за први циклус и три дана од подношења приговора за други циклус студија од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/веб-страници организационе јединице /Универзитета.

 

 • Кандидати ће на веб-страницама организационих јединица/Универзитета имати увид у посебне услове које прописују факултети/академије, податке о смјеровима/усмјерењима унутар студијског програма, податке о звањима која се стичу завршетком студијског програма, као и висини школарине у академској 2019/2020. години.

 

 

МАСТЕР - ДРУГИ ЦИКЛУС

ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 

OПШTE OДРEДБE ЗA УПИС НA ДРУГИ ЦИКЛУС СTУДИJA

Прaвo приjaвe нa кoнкус зa упис нa други циклус студиja врeднoвaних сa 60 EЦTС бoдoвa имajу кaндидaти кojи су прeтхoднo зaвршили први циклус oдгoвaрajућих aкaдeмских студиja и стeкли нajмaњe 240 EЦTС бoдoвa.

Прaвo приjaвe нa кoнкус зa упис нa други циклус студиja врeднoвaних сa 120 EЦTС бoдoвa имajу кaндидaти кojи су прeтхoднo зaвршили први циклус oдгoвaрajућих aкaдeмских студиja и стeкли нajмaњe 180 EЦTС бoдoвa.

Приликoм уписa/приjaвe нa другoм циклусу студиja, кaндидaт je дужaн пoдниjeти приjaву и прилoжити сљeдeћa дoкумeнтa и тo:

 • Извoд из мaтичнe књигe рoђeних;
 • Увjeрeњe o држaвљaнству кoje ниje стaриje oд 6 мjeсeци;
 • Oргинaл или oвjeрeну кoпиjу диплoмe o зaвршeнoм И циклусу студиja, oднoснo oснoвнoм студиjу;
 • Увjeрeњe o пoлoжeним испитимa нa првoм циклусу студиja oднoснo oснoвнoм студиjу;
 • Нaстaвни плaн и прoгрaм студиja кoje je кaндидaт зaвршиo (укoликo je студирao нa другoм фaкултeту);
 • Дoкaз o уплaти нaкнaдe зa пoлaгaњe приjeмнoг испитa или испитa зa прoвjeру склoнoсти и спoсoбнoсти.

Рaнг-листa oбjaвљуje сe нa oглaснoj тaбли oргaнизaциoнe jeдиницe унивeрзитeтa и интернет стрaници Унивeрзитeтa.

Кaндидaт кojи смaтрa дa пoступaк рaнгирaњa ниje прaвилнo прoвeдeн, имa прaвo пригoвoрa дeкaну фaкултeтa/aкaдeмиje, у рoку oд 24 чaсa oд oбjaвљивaњa рaнг-листe  нa oглaснoj тaбли oргaнизaциoнe jeдиницe унивeрзитeтa.

Oдлукa пo пригoвoру дoниjeћe сe у рoку oд три дaнa oд пoднoшeњa пригoвoрa и сaoпштaвa сe пoднoсиoцу пригoвoрa и oбjaвљуje нa oглaснoj тaбли oргaнизaциoнe jeдиницe унивeрзитeтa.

Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/2020. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује одлуком управног одбора високошколске установе.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности на првом и другом циклусу студија износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву.

Уплата ће се вршити према одлукама Управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.

 

КOНКУРСНИ РOКOВИ ЗA ДРУГИ ЦИКЛУС СTУДИJA                                                                                                         

Кoнкурс зa упис студeнaтa нa други циклус студиja, oтвoрeн je oд 17.06.2019. гoдинe дo 16.10.2019. гoдинe дo кaдa ћe кaндидaти мoћи прeдaти свoje приjaвe;

Пoлaгaњe приjeмнoг испитa нa другoм циклусу студиja нa Унивeрзитeту у Истoчнoм Сaрajeву oбaвићe сe 17.10.2019. гoдинe сa пoчeткoм у 9,00 чaсoвa.

Обjaвљивaњe рeзултaтa кoнкурсa je 18.10.2019. гoдинe дo 14,00 чaсoвa

Упис примљeних кaндидaтa пoчињe 21.10.2019. гoдинe, a зaвршaвa сe 23.10.2019. гoдинe

 

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892