to top

Osnovni studij

Srebrenica

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

ISPITNA PITANJA IZ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

                                                         

Prema udžbeniku M. Stanivuković, M. Živković, Međunarodno privatno pravo:opšti deoSlužbeni glasnik“, Beograd

 

1. Pojam,predmeti naziv Međunarodnog privatnog prava

2. Pravna priroda,cilј Međunarodnog privatnog prava i sredstva za njegovo ostvarivanje

3. Međunarodno privatno pravo  i uporedno pravo

4. Osnovne pravne celine Međunarodnog privatnog prava–ideja o logičkom redosledu

5.  Pojam inostranog elementa i klasifikacija  činjenica na osnovu kojih on nastaje

6.  Karakteristike inostranog elementa

7.  Problem relevantnog inostranog elementa

8.  Unutrašnji izvori međunarodnog privatnog prava

9.  Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalјa

10.Međunarodni ugovori kao izvor međunarodnog privatnog prava - dužnost njihovog poznavanja i višestrani međunarodni ugovori (Haška konferencija,Savet Evrope,UN)

11.Međunarodni ugovori kao izvor međunarodnog privatnog prava –

dužnost njihove primene

12. Unifikacija normi međunarodnog privatnog prava na međunarodnom planu-

Haška konferencija za međunarodno privatno pravo i Evropska unija

13. Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ

14. Hijerarhija izvora

15. Popunjavanje pravnih praznina

16. Tačke vezivanja– pojam, funkcije i vrste

17. Državlјanstvo– pojam, način sticanja,dokazivanje,merodavno pravo

18. Značaj državlјanstva kao tačke vezivanja u domaćem MPP-u

19. Pozitivan i negativan sukob državlјanstva. Izbeglice.

20. Prebivalište– pojam,vrste,utvrđivanje,merodavno pravo

21. Prebivalište stranaca u Srbiji (Zakon o strancima,2008)

22. Značaj prebivališta kao tačke vezivanja u domaćem MPP-u

23. Podela na zemlјe državlјanstva i zemlјe prebivališta i problem trojnog koncepta prebivališta u domaćem pravu

24. Redovno  boravište  –  pojam,  osobenosti  u  odnosu  na  prebivalište  i privremeno boravište, problem njegovog određivanja

25. Privremeno boravište

26. Tačke vezivanja za pravna lica– mesto osnivanja i sedište

27. Tačke vezivanja za pravna lica– mesto poslovanja i poslovna jedinica

28. Mesto pravnog čina

29. Mesto nalaženja stvari

30. Autonomija volјe

31. Tačke vezivanja uobliku uputstava sudu

32. Zabrana uskraćivanja pravde (pravo na pristusudu)

33. Aktorska kaucija

34. Oslobođenje od prethodnog plaćanja troškova postupka (siromaško pravo)

35. Merodavno pravo za postupak

36. Stranačkai parnična sposobnosti zastupanje stranaca

37. Međunarodna pravna pomoć–dostavlјanje diplomatskim putem i dostavlјanje domaćim državlјanima u inostranstvu

38. Međunarodna pravna pomoć– dostavlјanje na osnovu međunarodnih ugovora

39. Međunarodna pravna pomoć – dostavlјanje preko punomoćnika za prijem pismena i kad je boravište tuženog nepoznato

40. Međunarodna pravna pomoć–dostavlјanje prekopredstavništvaisporazumno određenoglica

41. Međunarodna pravna pomoć– dostavlјanje iz inostranstva

42. Međunarodna pravna pomoć- posledice nepropisnog dostavlјanja licima u inostranstvu

43. Međunarodna pravna pomoć-pribavlјanje dokaza u inostranstvu i izvođenje dokaza po zamolnici stranog suda

44. Upotreba stranih javnih isprava

45. Legalizacija domaćih javnih isprava radi upotrebe u inostranstvu

46. Pojam   i     značaj   međunarodne  nadležnosti.      Međunarodna    nadležnost     i merodavno pravo.

47. Izvor i vrste normi o međunarodnoj nadležnosti

48. Odnos međunarodne nadležnosti prema stvarnoj i mesnoj

49. Opšta nadležnost (vrstesporova,kriterijumizazasnivanje,prekomernai retorzionanadležnost)

50. Posebna nadležnost

51. Isklјiva nadležnost stranog suda

52. Prorogacija i derogacija munarodne nadležnosti

53. Nadležnost za privremene mere

54. Atrakcija međunarodne nadležnosti – suparničari i prethodno pitanje

55. Atrakcija međunarodne nadležnosti – protiv tužba

56. Litispendencija

57. Sudski imunitet

58. Pojam sukoba zakona i sukob zakona u međunarodnom privatnom pravu

59. Unutrašnji sukob zakona

60. Klasifikacija metoduređivanja odnosa sa inostranim elementom i nužnost koegzistencije metoda

61. Koliziona norma – pojam,struktura,karakteristike

62. Koliziona norma – vrste i njihov cilј

63. Kvalifikacija u prvoj fazi - uobičajena kvalifikacija i kvalifikacija ustanove nepoznate domaćem pravu

64. Kvalifikacija u prvoj fazi - problem sukoba kvalifikacija“ u pogledu pravne kategorije

65. Problem kvalifikacijeumeđunarodnimugovorima

66. Kvalifikacija u drugoj fazi – kada je određena koliziona norma,ali ne i merodavno pravo

67. Kvalifikacija u trećoj fazi – kada je određena i koliziona norma i merodavno pravo

68. Procesna pravila o utvrđivanju stranog merodavnog prava (dužnost saznanja i primene stranog prava)

69. Mobilni sukob zakona

70. Uzvraćanje i preupućivanje– postavlјanje problema,pojam,pretpostavke za nastanak

71. Uzvraćanje i preupućivanje– načini granice primene

72. Argumenti pristalica i protivnika ustanovuzvraćanja i preupućivanja

73. Problem uzvraćanja i preupućivanjau domaćem međunarodnom privatnom pravu

74. Problem prethodnog pitanja

75. Vremenski (intertemporalnisukobzakona

76. Primena kolizione norme u slaju teritorijalnih promena - problem nepriznate države

77. Generalna i specijalna klauzula odstupanja – pojam, cilј, prednosti i nedostaci,odnos sa načelom najbliže veze

78. Upućivanje na složeni pravni poredak

79. Upućivanje na složeni pravni poredak i renvoi (dvesituacije)

80. Izigravanje zakona– pojami elementi

81. Izigravanje zakona– vrstei sankcije

82. Izigravanje zakona u domaćem MPP-u i u uporednom zakonodavstvu

83. Javni poredak u međunarodnom privatnom pravu– pojam i problem naziva

84. Javni  poredak u međunarodnom privatnom pravu – sadržina,neodređenost,

promenlјivosti princip aktuelnog javnog poretka

85. Javni poredak u međunarodnom privatnom pravu– klauzula javnog poretka,

pretpostavke za njenu primenu i dejstva javnog poretka

86. Supstitucija (transpozicija)

87. Prilagođavanje

88. Prinudni propisi koji se neposredno  primenjuju – jednostrana koliziona norma i norma koja određuje polјe sopstvene primene

89. Prinudni propisi koji se neposredno primenjuju  – pojam, ci, razlika u odnosu na dejstvo javnog poretka u međunarodnom privatnom pravu

90. Prinudni propisi koji se neposredno primenjuju- deolexfori

91. Prinudni propisi koji se neposredno primenjuju- deolexcausae

92. Prinudni propisi koji se neposredno primenjuju-deo prava države koje nije merodavno i deo nadnacionalnog pravnog poretka

93. Pravni položaj i privatna prava stranaca (pojam stranca,opšti položaj stranacai dostupnost prava)

94. Uslov uzajamnosti i privatna prava stranaca

95. Priznanje i izvršenje stranihsudskihodluka–pojam,cilј i izvori prava u ovoj materiji

96. Strane odluke koje mogu biti predmet priznanja i izvršenja i materija u kojoj su donete

97. Postupak     priznanja     i      izvršenja      stranih      sudskih      odluka     –    vrste,

karakteristike,organi,dokumenta,stranke u postupku

98. Uslov za priznanje i izvršenje- potvrdao pravnosnažnostii izvršnosti

99. Uslov za priznanje i izvršenje- nadležnostsuda

100. Uslov za priznanje i izvršenje– uzajamnost

101. Uslov za  priznanje i izvršenje– poštovanjeprava na odbranu

102. Uslov za priznanje i izvršenje– javniporedak

103. Uslov za priznanje i izvršenje– res judicata

104. Priznanje kao prethodno pitanje u izvršnom postupku

105. Izvršenje strane   sudske    odluke    (postupak, kamata, troškovi,

zastarelost)

106. Izvršni  imunitet

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);