to top

Osnovni studij

Srebrenica

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Međunarodno privatno pravo

ISPITNA PITANJA IZ MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

 

udžbenik „Međunarodno privatno pravo“,

autori: Tibor Varadi, Bernadet Bordaš, Gašo Knežević i Vladimir Pavić

izdavač „Službeni glasnik“, Beograd 2012    

       

 1. Privatnopravni odnosi sa elementom inostranosti i načini njihovog regulisanja
 2. Aktivnost Haške konferencije za međunarodno privatno pravo na unifikaciji pravila međunarodnog privatnog prava
 3. Međunarodno privatno pravo Evropske unije
 4. Unutrašnji i međunarodni izvori međunarodnog privatnog prava i njihova hijerarhija
 5. Pravne praznine u međunarodnom privatnom pravu
 6. Kolizione norme (suština, struktura, vrste)
 7. Primena stranog prava
 8. Primena stranog stranog prava prema ZRSZ (ZMPP)
 9. Problem kvalifikacije (sukob kvalifikacija)
 10. Prethodno pitanje
 11. Uzvraćanje i upućivanje na dalјe pravo (preupućivanje) – renvoi
 12. Javni poredak u međunarodnom privatnom pravu
 13. Norme neposredne primene
 14. Izigravanje zakona (fraus legis)     
 15. Mobilni sukob zakona u međunarodnom privatnom pravu
 16. Nejedinstveni pravni poredak u međunarodnom privatnom pravu
 17. Reciprocitet – pojam i oblici
 18. Državlјanstvo kao tačka vezivanja
 19. Domicil kao pravna ustanova i tačka vezivanja
 20. Uobičajeno (redovno) boravište i boravište
 21. Kolizione norme za pravnu i poslovnu sposobnost fizičkih lica
 22. Sposobnost pravnih lica
 23. Merodavno pravo za materijalne uslove za zaklјučenje braka
 24. Merodavno pravo za formu braka
 25. Diplomatsko-konzularni brakovi
 26. Merodavno pravo za nevažnost braka
 27. Merodavno pravo za razvod braka
 28. Merodavno pravo za dejstva braka
 29. Merodavno pravo za imovinske odnose u vanbračnoj zajednici
 30. Merodavno pravo u pogledu statusa dece
 31. Merodavno pravo za odnose između roditelјa i dece
 32. Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece (1980)
 33. Merodavno pravo u pogledu obaveze izdržavanja
 34. Merodavno pravo za usvojenje s inostranim elementom
 35. Merodavno pravo za zakonsko nasleđivanje
 36. Merodavno pravo u pogledu testamentarnog nasleđivanja (testamentarna sposobnost, sadržina testamenta i forma testamenta)
 37. Merodavno pravo za stvarna prava na nekretninama
 38. Merodavno pravo stvarna prava na pokretnim stvarima
 39. Promena mesta nalaženja pokretnih stvari
 40. Stvari u tranzitu
 41. Osnovna sredstva prevoza
 42. Stvarna prava na hartijama od vrednosti i stvarna prava iz hartije od vrednosti
 43. Autonomija volјe (pojam, značaj i pravni osnov)
 44. Granice autonomije volјe
 45. Izričita i prećutna autonomija volјe
 46. Kolizione norme za ugovore u odsustvu autonomije volјe
 47. Određivanje merodavnog prava u pogledu zastarelosti
 48. Određivanje merodavnog prava u pogledu forme ugovora
 49. Pitanje „cepanja“ ugovora
 50. Kolizione norme za ugovor o kupoprodaji
 51. Merodavno pravo za ugovor o transferu tehnologije i za ugovor o cesiji
 52. Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe (1980) i međunarodno privatno pravo
 53. Merodavno pravo za meničnu i čekovnu sposobnost
 54. Merodavno pravo za formu meničnih i čekovnih obaveza
 55. Određivanje merodavnog prava za sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga i za ostale osnove za vanugovorne obaveze
 56. Određivanje merodavnog prava za građanskopravne delikte
 57. Pravila Haške konvencije o o merodavnom pravu za drumske saobraćajne nezgode (1971)
 58. Prava stranaca da stupaju u porodičnopravne odnose
 59. Prava stranaca da nasleđuju
 60. Prava stranaca da stupe u stvarnopravne odnose
 61. Pojam i značaj međunarodne nadležnosti
 62. Direktna i indirektna međunarodna nadležnost
 63. Isklјučiva i konkurentna međunarodna nadležnost
 64. Opšta i posebna međunarodna nadležnost
 65. Zakonska i sporazumno određena međunarodna nadležnost
 66. Rešavanje pozitivnog sukoba međunarodne nadležnosti - međunarodna litispendencija
 67. Pravila o međunarodnoj nadležnosti Regulative Brisel I 44/2001
 68. Ustalјivanje nadležnosti (perpetuatio iurisdictionis)
 69. Stranačka i parnična sposobnost stranaca
 70. Cautio iudicatum solvi
 71. Uslovlјavanje besplatne sudske pomoći
 72. Međunarodna pravna pomoć – dostavlјanje
 73. Međunarodna pravna pomoć – ostali vidovi; principi na kojima se zasniva
 74. Pojam priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka
 75. Sistemi priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka
 76. Pojam strane sudske presude (odluke)
 77. Međunarodna nadležnost suda koji je doneo odluku kao uslov za priznanje stranih odluka
 78. Pravosnažnost, odnosno izvršnost strane sudske odluke kao uslov za njeno priznanje
 79. Poštovanje prava odbrane kao uslov za priznanje strane sudske odluke
 80. Odsustvo pravosnažne domaće odluke u istoj stvari i odsustvo ranije započetog postupka pred domaćim organom u istoj stvari kao uslovi za priznanje strane sudske odluke
 81. Uzajamnost kao uslov za priznanje strane sudske odluke
 82. Poštovanje javnog poretka kao uslov za priznanje strane sudske odluke
 83. Posebna pravila o priznanju stranih odluka koje se tiču statusa
 84. Postupak priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka
 85. Pravila Brisel I Regulative 44/2001 o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka
 86. Imunitet države
 87. Pojam, odlike i vrste međunarodnih arbitraža
 88. Izvori normi međunarodnih trgovinskih arbitraža
 89. Nadležnost međunarodnih trgovinskih arbitraža
 90. Postupak pred međunarodnim trgovinskim arbitražama
 91. Primena materijalnog prava od strane međunarodnih trgovinskih arbitraža
 92. Utvrđivanje porekla arbitražne odluke
 93. Priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka prema ZRSZ
 94. Priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka prema međunarodnim sporazumima
 95. Poništaj domaće arbitražne odluke

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);