to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Obligaciono pravo - opšti dio

Ispitna pitanja iz predmeta Obligaciono pravo - opšti dio

 

 

(Pitanja imaju orijentacioni karakter, što znači da nastavnik, u okviru nastavnog plana, može i drugačije da formuliše pitanje)

 

 

 1. Objektivno i subjektivno obligaciono pravo
 2. Značaj obligacionog prava
 3. Odnos obligacionog prava prema drugim granama prava
 4. Izvori obligacionog prava (zakon, običaj, neratifikovani međunarodni dokumenti, sudska praksa, pravna nauka
 5. Zakon o obligacionim odnosima
 6. Uticaj Skice za Zakonik o obligacijama i ugovorima M. Konstantinovića na Zakon o obligacionim odnosima
 7. Osnovna načela obligacionog prava
 8. Načelo privatne autonomije (autonomije volje, samoodređenje)
 9. Načelo savjesnosti i poštenja
 10. Posebna (uža) načela obligacionog prava
 11. Načela koja deriviraju iz načela privatne autonomije (opštost i dispozitivnost; ravnopravnost; zabrana monopolskog položaja; konsensualizam)
 12. Načela koja deriviraju iz načela savjesnosti i poštenja (zabrana zloupotrebe prava; jednakost davanja; zabrana prouzrokovanja štete; dužnost ispunjenja obaveza; određena pažnja u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava; načelo poštovanja dobrih poslovnih običaja; postupanje pravnih lica u skladu sa opštim aktima; načelo mirnog rješavanja sporova)
 13. Ostala posebna načela
 14. Pojam obligacije
 15. Pravne osobine obligacije (imovinskopravna veza, veza dvije određene strane, veza sa određenom sadržinom, veza relativne prirode)
 16. Obligacija i (ili) obligacioni odnos
 17. Podjela obligacija (uopšte)
 18. Pozitivne i negativne obligacije
 19. Obligacije cilja (rezultata) i sredstva
 20. Novčane i nenovčane obligacije
 21. Obligacije koje nastaju na osnovu volje i na osnovu zakona
 22. Kauzalne i apstraktne obligacije
 23. Lične i nelične obligacije
 24. Djeljive i nedjeljive obligacije
 25. Solidarne obligacije
 26. Aktivne solidarne obligacije
 27. Pasivne solidarne obligacije
 28. Individualizovane i generične obligacije
 29. Alternativne obligacije
 30. Fakultativne obligacije 
 31. Kumulativne obligacije 
 32. Trenutne i trajne obligacije
 33.  Civilne i naturalne obligacije
 34. Izvori nastanka obligacije
 35. Sadržaj obligacije u bitkoin i sličnim transakcijama
 36. Izvori obligacija
 37. Promjene obligacija (uopšte)
 38. Promjena subjekata u obligaciji
 39. Promjena povjerioca
 40. Promjena dužnika
 41. Preuzimanje duga
 42. Pristupanje dugu
 43. Preuzimanje ispunjenja
 44. Upućivanje (asignacija)
 45. Prenov (novacija)
 46. Obezbjeđenje obligacija (uopšte)
 47. Jemstvo
 48. Ugovorna kazna
 49. Odustanica
 50. Kapara
 51. Povrede u obligacionim odnosima (uopšte)
 52. Docnja dužnika
 53. Docnja povjerioca
 54. Prestanak obligacija (uopšte)
 55. Prestanak obligacije ispunjenjem
 56. Isplata novčanih obaveza
 57. Prestanak obligacije polaganjem i prodajom dugovane stvari
 58. Prebijanje (kompenzacija)
 59. Otpuštanje duga
 60. Prestanak obligacije usljed smrti strane u obligacionom odnosu
 61. Prestanak obligacije usljed proteka vremena i otkazom
 62. Prestanak obligacije na osnovu sudske odluke i na osnovu samog zakona
 63. Zastarjelost
 64. Pojam ugovora
 65. Pravna priroda ugovornih obligacija (uopšte)
 66. Etičke teorije o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 67. Teorije volje i teorije obećanja o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 68. Teorija posebnog odnosa
 69. Osnovne odlike obligacionog prava (uopšte)
 70. Sloboda ugovaranja
 71. Dispozicija subjekata u obligacionom odnosu
 72. Zaštita prava u obligacionom odnosu prinudnim ispunjenjem i naknadom štete
 73. Relativno dejstvo ugovora
 74. Teorije povjerenja i teorije oslanjanja o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 75. Teorija prenosa o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 76. Sposobnost ugovaranja (uopšte)
 77. Potpuna sposobnost ugovaranja
 78. Elektronski zastupnik
 79. Potpuna nesposobnost ugovaranja
 80. Djelimična nesposobnost ugovaranja
 81. Zastupanje
 82. Ugovor sa samim sobom
 83. Kauza (pojam kauze i kauza u rimskom pravu)
 84. Pravne teorije o kauzi
 85. Razlike između kauze i predmeta ugovora
 86. Razlika između kauze i pravnog osnova sticanja
 87. Kauza i consideration
 88. Kauza i animus contrahendi
 89. Uslovljenost kauze vrstom ugovora
 90. Kauza i tumačenje ugovora
 91. Kauza u praksi
 92. Prividna kauza
 93. Sankcija za nepostojanje i nedopuštenost kauze
 94. Uslovi za punovažnost ugovora sa stanovišta predmeta (uopšte)
 95. Određenost predmeta
 96. Mogućnost predmeta
 97. Pravne posljedice neispunjea uslova za punovažnost ugovora sa stanovišta predmeta
 98. Saglasnost volja
 99. Sadržina saglasnosti i namjera ugovaranja
 100. Odnos unutrašnje i izjavljene volje
 101. Načini izražavanja volje
 102. Pregovori
 103. Ponuda (sadržina, forma, dejstvo, trajanje i pravna priroda)
 104. Prihvatanje ponude (ukrštanje ponuda, neblagovremeno prihvatanje ponude i neblagovremeno dostavljanje izjave o prihvatanju, forma prihvatanja ponude,dejstvo prihvatanja ponude)
 105. Trenutak zaključenja ugovora
 106. Mjesto zaključenja ugovora
 107. Nedostaci saglasnosti (uopšte)
 108. Zabluda (pojam i vrste)
 109. Prevara
 110. Prinuda
 111. Forma ugovora (pojam)
 112. Razgraničenje forme od odobrenja za zaključenje ugovora, formalnosti publiciteta i dokaza o postojanju ugovora
 113. Podjela formi prema načinu ispoljavanja (pisana forma, forma javne isprave i realna forma)
 114. Podjela formi prema pravnom dejstvu (bitna i dokazna forma)
 115. Podjela formi prema načinu nastanka (zakonska i ugovorena forma)
 116. Tumačenje ugovora
 117. Dejstva ugovora (uopšte)
 118. Lica između kojih djeluje ugovorna obligacija i obaveze koje ona stvara
 119. Ugovor u korist trećeg lica (pojam, porijeklo, primjena, uslovi za punovažnost, dejstvo, pravna priroda)
 120. Obećanje radnje trećeg lica
 121. Posebna dejstva teretnih ugovora (uopšte)
 122. Odgovornost za pravne nedostatke (pojam i vrste evikcije, uslovi odgovornosti, restitucija, naknada štete, ugovorna modifikacija pravila o odgovornosti i prestanak prava)
 123. Odgovornost za materijalne (fizičke) nedostatke (pojam fizičkog nedostatka, uslovi odgovornosti, dejstva zaštite, pravne posljedice, rokovi, odstupanja od zakonskih pravila o zaštiti u slučaju fizičkih mana)
 124. Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari
 125. Odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom
 126. Prekomjerno oštećenje (pojam, uslovi, poništenje)
 127. Promijenjene okolnosti (Rebus sic stantibus)
 128. Zelenaški ugovor (pojam, uslovi, poništenje)
 129. Prestanak ugovora (uopšte)
 130. Nevažnost ugovora
 131. Apsolutna ništavost
 132. Relativna ništavost (rušljivost)
 133. Odustanak od ugovora – raskid ugovora (uopšte)
 134. Sporazumni odustanak od ugovora (sporazumni raskid ugovora – pojam, pravno dejstvo, uslovi)
 135. Jednostrani raskid ugovora zbog neispunjenja (pojam, teorijska zasnovanost, uslovi za raskid, realizacija raskida i dejstvo raskida)
 136. Prestanak ugovora usljed nemogućnosti ispunjenja (pojam, uslovi, posebni slučajevi)
 137. Prestanak ugovora usljed smrti ugovornika (pojam i dejstvo)
 138. Prouzrokovanje štete (pojam prouzrokovanja štete kao izvora obligacija)
 139. Ugovorna i deliktna odgovornost za štetu
 140. Pojam i vrste štete
 141. Osnov (uzrok) štete
 142. Osnov deliktne odgovornosti za štetu
 143. Elementi subjektivne odgovornosti za štetu (uopšte)
 144. Postojanje štete
 145. Krivica štetnika
 146. Isključenje krivice (protivpravnosti)
 147. Uzročna (kauzalna) veza između ponašanja štetnika i štete (teorije o uzročnosti, uzročnost i buduća šteta, doprinos oštećenog nastanku štete, uzročnost i teret dokazivanja)
 148. Uticaj krivične presude u parnici za naknadu štete
 149. Odgovornost za drugog (uopšte)
 150. Odgovornost za štetu koju prouzrokuje dušebno bolesni i zaostali u umnom razvoju
 151. Odgovornost roditelja ili staratelja
 152. Odgovornost za saradnike
 153. Odgovornost pravnih lica za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom pričine trećim licima
 154. Odgovornost za štetu koju prouzrokuju organi pravnog lica trećim licima
 155. Odgovornost za štetu koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu
 156. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (pojam, uzročnost, odgovornost)
 157. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (odgovorno lice, oslobođenje od odgovornosti)
 158. Odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
 159. Odgovornost za štetu proizvođača stvari sa nedostatkom
 160. Odgovornost za štetu od životinja
 161. Odgovornost za štetu od građevina
 162. Obavezno osiguranje u vezi sa štetama od opasnih stvari
 163. Posebni slučajevi odgovornosti za štetu
 164. Naknada štete (uopšte)
 165. Naknada materijalne štete (uopšte)
 166. Naturalna restitucija kao oblik naknade materijalne štete
 167. Novčana naknada kao oblik naknade materijalne štete
 168. Naknada materijalne štete u slučaju prouzrokovanja smrti, tjelesne povrede ili oštećenja zdravlja
 169. Naknada materijalne štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda
 170. Obim (visina) naknade materijalne štete
 171. Naknada nematerijalne štete
 172. Objavljivanje presude ili ispravke
 173. Novčana naknada nematerijalne štete
 174. Pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica (lica koja imaju pravo na novčanu naknadu)
 175. Satisfakcija u posebnim slučajevima
 176. Naknada buduće nematerijalne štete
 177. Nasljeđivanje i ustupanje potraživanja naknade nematerijalne štete
 178. Uklanjanje opasnosti od štete
 179. Odgovornost više lica za istu štetu
 180. Sticanje bez osnova – pravno neosnovano obogaćenje (pojam, slučajevi pravno neosnovanog obogaćenja, pravne posljedice nastanka obligacionog odnosa sticanja bez osnova i pravila vraćanja)
 181. Isplata nedugovanog (pojam i elementi isplate nedugovanog)
 182. Tužba zbog sticanja bez osnova (pojam)
 183. Odnos tužbe zbog sticanja bez osnova prema drugim tužbama (posesornoj tužbi, tužbi zbog neispunjenja ugovorne obaveze, svojinskoj tužbi i tužbi radi naknade štete)
 184. Poslovodstvo bez naloga (pojam i pretpostavke poslovodstva bez naloga)
 185. Vrste poslovodstva bez naloga
 186. Obaveze i prava poslovođe bez naloga
 187. Jednostrana izjava volje kao izvor obligacija (uopšte)
 188. Javno obećanje nagrade
 189. Izdavanje hartija od vrijednosti (pojam, bitni sastojci i vrste)
 190. Izdavanje hartija od vrijednosti (ostvarivanje prava, prenos, zamjena, amortizacija, zastarjelost)
 191. Pravna priroda nastanka obligacije iz hartije od vrijednosti
 192. Legitimacioni papiri i znaci
 193. Zakon i druge pravnorelevantne činjenice koje neposredno putem zakona predstavljaju izvore obligacija
 194. Zakonske obligacije izdržavanja
 195. Ostale pravnorelevantne činjenice koje neposredno putem zakona predstavljaju izvore obligacija

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892