to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Upravno pravo - procesni dio

UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

PRAVNI FAKULTET

PALE


ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO – PROCESNI DIO

Prof. dr Predrag Dimitrijević,

Upravno pravo procesni deo, 2012. 1. Na­sta­nak i isto­rij­ski raz­voj op­šteg uprav­nog po­stup­ka
 2. Po­jam i vr­ste uprav­nog po­stup­ka
 3. Va­že­nje za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku
 4. Osnov­na na­če­la op­šteg uprav­nog po­stup­ka
 5. Na­če­lo za­ko­ni­to­sti, na­če­lo tran­spa­rent­no­sti postupka i na­če­lo za­šti­te le­gi­tim­nih oče­ki­va­nja
 6. Na­če­lo za­šti­te pra­va gra­đa­na i za­šti­te jav­nog in­te­re­sa
 7. Na­če­lo eko­no­mič­no­sti i efikasnosti upravnog po­stup­ka. Na­če­lo ofi­ci­jel­no­sti.
 8. Na­če­lo (ma­te­ri­jal­ne) isti­ne i is­tra­žno na­če­lo
 9. Na­če­lo sa­slu­ša­nja stran­ke i na­če­lo jav­no­sti
 10. Na­če­lo (“slo­bod­ne”) ocje­ne do­ka­za
 11. Na­če­lo sa­mo­stal­no­sti i na­če­lo dvo­ste­pe­no­sti u rje­ša­va­nju
 12. Na­če­lo ko­nač­no­sti, pra­vo­sna­žno­sti rje­še­nja i prav­ne si­gur­no­sti
 13. Na­če­lo pru­ža­nja po­mo­ći stran­ci, upo­tre­ba je­zi­ka i pi­sma u postupku
 14. Nad­le­žnost u uprav­nom po­stup­ku (pojam i obilježja)
 15. Stvar­na nad­le­žnost u uprav­nom po­stup­ku
 16. Mje­sna nad­le­žnost i za­dr­ža­va­nje mje­sne nad­le­žno­sti
 17. (Sa­mo)kon­tro­la nad­le­žno­sti
 18. Su­kob nad­le­žno­sti
 19. Prav­na po­moć
 20. Iz­u­ze­će slu­žbe­nog li­ca
 21. Stran­ka u uprav­nom po­stup­ku
 22. Za­kon­ski i pri­vre­me­ni za­stup­nik
 23. Za­jed­nič­ki pred­stav­nik i za­jed­nič­ki pu­no­moć­nik
 24. Pu­no­moć­nik i struč­ni po­ma­gač
 25. Pod­ne­sci
 26. Po­zi­va­nje
 27. Za­pi­snik
 28. Raz­gle­da­nje spi­sa i oba­vje­šta­va­nje o to­ku po­stup­ka
 29. Do­sta­vlja­nje (po­jam, zna­čaj, na­čin, vrije­me i mje­sto do­sta­vlja­nja)
 30. Po­sred­no do­sta­vlja­nje i obavezno lično dostavljanje
 31. Po­seb­ni slu­ča­je­vi do­sta­vlja­nja
 32. Ro­ko­vi
 33. Vra­ća­nje u pre­đa­šnje sta­nje
 34. Odr­ža­va­nje re­da u upravnom postupku
 35. Troškovi upravnog postupka
 36. Po­kre­ta­nje uprav­nog po­stup­ka
 37. Spa­ja­nje vi­še stva­ri u je­dan po­stu­pak i iz­mje­na (pro­mje­na) zah­tje­va
 38. Od­u­sta­nak od zah­tje­va. Opo­ziv od­u­stan­ka od zah­tje­va
 39. Po­rav­na­nje
 40. Po­lo­žaj slu­žbe­nog li­ca i stran­ke u postupku
 41. Skra­će­ni uprav­ni po­stu­pak
 42. Po­se­ban is­pit­ni po­stu­pak
 43. Pret­hod­no (pre­ju­di­ci­o­no) pi­ta­nje
 44. Usme­na ras­pra­va
 45. Po­jam, pred­met i cilj do­ka­zi­va­nja
 46. Is­pra­ve
 47. Svje­do­ci
 48. Iz­ja­va stran­ke
 49. Vje­šta­ci i tumači
 50. Uvi­đaj
 51. Obez­be­đe­nje do­ka­za
 52. Or­gan ko­ji do­no­si rje­še­nje
 53. Ob­lik i sa­stav­ni dije­lo­vi rje­še­nja
 54. Dje­li­mič­no, do­pun­sko i pri­vre­me­no rje­še­nje
 55. Rok za iz­da­va­nje rje­še­nja
 56. Zaključak
 57. Re­do­van prav­ni lijek - žal­ba
 58. Pra­vo na žal­bu. Nad­le­žnost or­ga­na za rje­ša­va­nje po žal­bi
 59. Rok za žal­bu i prav­no dej­stvo žal­be
 60. Sa­dr­ži­na žal­be. Pre­da­va­nje žal­be
 61. Rad pr­vo­ste­pe­nog or­ga­na po žal­bi
 62. Rje­ša­va­nje dru­go­ste­pe­nog or­ga­na po žal­bi
 63. Iz­mje­na rje­še­nja
 64. Žal­ba kad pr­vo­ste­pe­no rje­še­nje ni­je do­ne­se­no
 65. Rok za do­no­še­nje rje­še­nja po žal­bi i do­sta­vlja­nje rje­še­nja
 66. Po­na­vlja­nje uprav­nog po­stup­ka
 67. Mije­nja­nje i po­ni­šta­va­nje rje­še­nja u ve­zi sa uprav­nim spo­rom
 68. Zah­tjev za za­šti­tu za­ko­ni­to­sti u upravnom postupku
 69. Po­ni­šta­va­nje i uki­da­nje po pra­vu nad­zo­ra
 70. Uki­da­nje i me­nja­nje pra­vo­sna­žnog rje­še­nja uz pri­sta­nak ili po zah­tje­vu stran­ke
 71. Van­red­no uki­da­nje rješenja
 72. Ogla­ša­va­nje rje­še­nja ni­šta­vim
 73. Iz­vr­še­nje rje­še­nja
 74. Iz­vr­šni po­stu­pak
 75. Iz­vr­še­nje ne­nov­ča­nih oba­ve­za
 76. Iz­vr­še­nje ra­di obez­bje­đe­nja i pri­vre­me­ni za­klju­čak
 77. Pojam i vrste kontrole uprave
 78. Politička kontrola uprave
 79. Parlamentarna kontrola uprave
 80. Pravna kontrola uprave
 81. Upravna kontrola uprave (upravni nadzor)
 82. Unutrašnja upravna kontrola
 83. Spoljna upravna kontrola
 84. Administrativni nadzor nad lokalnom samoupravom
 85. Sudska kontrola uprave
 86. Kontrola uprave od strane tužilaštva
 87. Kontrola uprave od strane Ombudsmana
 88. Inspekcijski nadzor (koncept, pravni osnov, pojam i značaj)
 89. Načela  i oblasti vršenja inspekcijskog nadzora
 90. Spoljna i unutrašnja organizacija inspekcija
 91. Prava i obaveze subjekata nadzora i drugih lica
 92. Pravni položaj inspektora
 93. Inspekcijski poslovi
 94. Inspekcijski postupak
 95. Rješenje inspektora  i žalba na rješenje
 96. Izvršenje mjera u inspekcijskom postupku
 97. Posebne radnje inspekcijskog postupka
 98. Odnos inspekcija u vršenju nadzora
 99. Nastanak i razvoj ideje upravnog spora
 100. Pojam i cilj upravnog spora
 101. Vrste upravnog spora
 102. Upravni spor ograničene i upravni spor pune jurisdikcije
 103. Predmet upravnog spora
 104. Pravo na pokretanje i razlozi za vođenje upravnog spora
 105. Nadležnost za odlučivanje i stranke u upravnosudskom postupku
 106. Tužba
 107. Postupak po tužbi
 108. Prethodni postupak po tužbi
 109. Redovan postupak po tužbi (meritorno rješavanje spora)
 110. Spor pune jurisdikcije
 111. Presuda u upravnom sporu
 112. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke
 113. Predlog za ponavljanje postupka (upravnog spora)
 114. Postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zajamčenih ustavom
 115. Obaveznost i izvršenje presuda donijetih u upravnom sporu
 116. Pojam i obilježja odgovornosti uprave
 117. Vrste i cilj odgovornosti uprave
 118. Politička odgovornost uprave
 119. Pravna odgovornost uprave
 120. Sistemi materijalne odgovornosti uprave
 121. Pravna priroda (osnov) odgovornosti države za rad uprave

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892