to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Radno i socijalno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA RADNO I SOCIJALNO PRAVO 1. Pojam i predmet radnog i socijalnog prava
 2. Odnos radnog prava sa drugim granama prava
 3. Izvori radnog prava: pojam i vrste
 4. Domaći izvori radnog prava
 5. Načela radnog prava: pojam i vrste
 6. Pravo na rad
 7. Sloboda rada i zabrana prinudnog rada
 8. Sloboda sindikalnog udruživanja
 9. Zabrana diskriminacije u oblasti radnog prava
 10. Pravna zaštita (imunitet) sindikalnih predstavnika
 11. Kolektivni ugovori: pojam, nastanak, smisao, važenje i dejstvo
 12. Vrste kolektivnih ugovora i strane ugovornice
 13. Sadržina i pravna priroda kolektivnih ugovora o radu
 14. Međusobni odnos kolektivnih ugovora i njihov odnos sa drugim izvorima radnog prava
 15. Međunarodni izvori radnog prava: pojam, smisao i vrste
 16. Međunarodna organizacija rada (MOR): osnivanje, cilj i djelatnost
 17. Status i karakteristike MOR-a
 18. Organizaciona struktura MOR-a
 19. Konvencije i preporuke MOR-a
 20. Ratifikacija, stupanje na snagu i pravno dejstvo međunarodnih konvencija rada
 21. Kontrola primjene međunarodnih konvencija i preporuka
 22. Bilateralni ugovori kao izvori radnog prava
 23. Izvori nekomunitarnog radnog prava (Savjet Evrope)
 24. Izvori komunitarnog radnog prava (Evropska unija)
 25. Pojam i pravna priroda radnopravnog odnosa
 26. Bitni elementi u opštem pojmu radnopravnog odnosa
 27. Radni odnosi u državnim organima
 28. Radni odnos po trajanju
 29. Fleksibilni oblici zapošljavanja
 30. Faktički radni odnos
 31. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa: pojam, smisao i vrste
 32. Probni rad i prethodno provjeravanje radnih sposobnosti: opšti i posebni režim
 33. Pojam i bitni elementi ugovora o radu
 34. Pravna priroda ugovora o radu
 35. Stupanje na rad i raspoređivanje zaposlenih
 36. Zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom
 37. Rad kod kuće radnika i radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem
 38. Pripravništvo: pojam, svrha i značaj
 39. Radno vrijeme kao radnopravna kategorija
 40. Radno vrijeme po trajanju
 41. Raspored i preraspodjela radnog vremena
 42. Odmori (osim godišnjeg), odsustva i praznici
 43. Godišnji odmor
 44. Mirovanje radnog odnosa
 45. Zaštita na radu: pojam, vrste, smisao i značaj
 46. Posebna zaštita zaposlenih žena
 47. Naknada zarade za vrijeme porodiljskog, produženog porodiljskog odsustva i odsustva sa rada usvojioca djeteta
 48. Posebna zaštita omladine na radu
 49. Posebna zaštita invalida na radu
 50. Zarade zaposlenih: pojam, utvrđivanje i isplata
 51. Naknada umjesto zarade
 52. Uvećanje zarade i ostala primanja zaposlenih. Zaštita zarade i zastarjelost potraživanja iz radnog odnosa
 53. Prava zaposlenih u slučaju promjene poslodavca
 54. Zabrana konkurencije u radnom pravu
 55. Odgovornost za štetu koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom
 56. Odgovornost za štetu koju zaposleni pričini poslodavcu
 57. Odgovornost za štetu koju zaposleni pričini trećem licu
 58. Prestanak radnog odnosa: zakonitost i mehanizam
 59. Prestanak radnog odnosa po sili zakona
 60. Prestanak radnog odnosa protiv volje zaposlenog
 61. Postupak u slučaju otkaza i otkazni rok
 62. Pravne posljedice nezakonitog otkaza
 63. Suspenzija
 64. Radna disciplina zaposlenih u državnim organima
 65. Tehnološki višak: pojam i uzroci
 66. Prava zaposlenih proglašenih za tehnološki višak
 67. Arbitražno rješavanje individualnih radnih sporova
 68. Inspekcija rada
 69. Prekršajna odgovornost za povredu prava iz radnih odnosa
 70. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa – radni spor
 71. Nadležnost sudova za rješavanje radnog spora: stvarna i mjesna
 72. Postupak u radnim sporovima. Priroda i karakter spora
 73. Pojam i vrste kolektivnih radnih sporova
 74. Metode rješavanja kolektivnih radnih sporova mirnim putem
 75. Štrajk kao osnovno socijalno pravo zaposlenih
 76. Zabrana i ograničenje prava na štrajk
 77. Ostvarivanje prava na štrajk
 78. Pravne posljedice štrajka
 79. Nezaposlenost: pojam i vrste
 80. Program i mjere politike zapošljavanja – aktivne i pasivne
 81. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 82. Materijalno obezbjeđenje za slučaj nezaposlenosti
 83. Pojam, smisao, značaj i cilj socijalnog osiguranja
 84. Stvaranje i razvoj socijalnog osiguranja u svijetu
 85. Osnovna načela socijalnog osiguranja
 86. Organizacija, funkcionisanje i grane opšteg sistema socijalnog osiguranja
 87. Doprinosi za socijalno osiguranje
 88. Zdravstveno osiguranje: pojam, smisao, organizacija i finansiranje
 89. Načela zdravstvenog osiguranja
 90. Lica osigurana po propisima o zdravstvenom osiguranju
 91. Lica kojima se u određenim slučajevima obezbjeđuju prava iz zdravstvenog osiguranja
 92. Prava iz zdravstvenog osiguranja (osim zdravstvene zaštite)
 93. Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad: utvrđivanje i korišćenje
 94. Slučajevi u kojima ne pripada naknada zarade
 95. Ocjena radne sposobnosti
 96. Ostvarivanje i zaštita prava iz zdravstvenog osiguranja
 97. Naknada štete u zdravstvenom osiguranju
 98. Zdravstvena zaštita: smisao, pojam, organizacija i finansiranje
 99. Uslovi i načela ostvarivanja zdravstvene zaštite. Krug osiguranih lica i njihova prava po osnovu zdravstvene zaštite
 100. Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu
 101. Penzijsko i invalidsko osiguranje: pojam, smisao, organizacija i finansiranje
 102. Lica osigurana po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju: osiguranici i osigurana lica
 103. Osigurani rizici (slučajevi) u penzijskom i invalidskom osiguranju
 104. Penzijski staž: pojam i struktura
 105. Starosna penzija
 106. Ostvarivanje prava na starosnu penziju pod posebnim uslovima
 107. Utvrđivanje visine starosne penzije
 108. Invalidnost i njen uticaj na radnu sposobnost
 109. Povreda na radu i profesionalne bolesti
 110. Invalidska penzija: uslovi za sticanje prava
 111. Utvrđivanje i visina invalidske penzije
 112. Tjelesno oštećenje i pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu
 113. Porodična penzija: pojam i opšti uslovi za ostvarivanje prava
 114. Pravo preživjelog bračnog supružnika na porodičnu penziju
 115. Pravo djece i roditelja umrlog osiguranika na porodičnu penziju
 116. Utvrđivanje i visina porodične penzije
 117. Usklađivanje penzija i novčanih naknada za tjelesno oštećenje
 118. Ostvarivanje i zaštita prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 119. Korišćenje, prestanak i ponovno određivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 120. Organizacija penzijskog i invalidskog osiguranjaPredmetni nastavnik i saradnik

Prof. dr Aleksandar Petrović

Mr Radislav Lale

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892