to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Stvarno pravo

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА  СТВАРНО ПРАВО

Појам и карактеристике стварног права

Начела  стварноправног уређења

Подјела стварних права

Предмет стварног права

Ствар, припадност ствари, дијелови ствари

Плодови, плодови ствари, плодови права

Прираштај , припадак

Покретне ствари, Непокретне ствари

Начело јединства непокретности- superficies solo cedit

Успосављање правног јединства земљишта и зграде

Успостављање правног јединсва непокретности и њених самосталних дијелова

Субјективна стварна права(појам и садржај)

Стицање субјективних стварних права

 Општа добра

Јавна добра

Добра од интереса за Републику Српску; концесија на општем добру

 Државина, појам и карактеристике( римско и модерно схватање државине)

Правне посљедице државине и функције државине

Државина ствари и државина права

Држалац и предме државине

Непосредна државина ствари

Помоћник у државини, разлика између помоћника у државини и држаоца

Посредна државина

Самостална и несамостална државина

Државина и судржавина

Државина права

Насљедничка  државина

Табуларна државина

Заштита државине; судска заштита и самопомоћ

Државинске тужбе

Судска заштита државине –сметање државине,поступак, одлука- рјешење, спровођење рјешења)

Самопомоћ

Стицање државине, изворно и изведено стицање државине ствари

Традиција или предаја ствари, врсте предаје

Стицање ржавине права

Субјект и предмет државине

Трајање државине и квалитет државине

Законита и незаконита државина

Истинита и неистинита државина

Савјесна и несавјесна државина

Претпоставка о савјесности државине; Претпоставка о самосталноси државине

Престанак државине(апсолутни и релативни престанак државине)

Појам права својине

Карактеристике права својине

Предмет права својине

Субјекти права својина

Странци као носиоци права својине, под којим условима сранци могу стећи право својине

Промјењивост садржаја права својине, еласичност права својине

Законска ограничења права својине ( општа законска ограничења, забране злоупотребе)

Посебна ограничења права својине

Ограничење права својине на основу правног посла

Ограничење права својине на основу туђег права својине

Стицање права својине

Изворно стицање права својине

Стицање својине одржајем

Услови за стицање својине одржајем

Прекид и застој одржаја

Редовни и ванредни одржај

Акцесија или прирачунавање времена код одржаја

Стицање права својине од невласника

Налаз изгубљене ствари

Налаз скривеног блага

Стицање прираштаја ствари у својину

Прираштај земљишта(острво, ново ријечно корито, отргнути комад земљишта)

Прерада, сједињење, мјешање и грађење туђим материјалом

Грађење на туђем земљишту

Прекорачење међе грађењем

 Одвајање плодова

Стицање права својине присвајањем( ничије ствари, напушене ствари)

Деривативно стицање права својине ( правни основ и начин стицања)

Стицање права својине на основу правног посла на покретним и непокретним стварима (правни основ и начин стицања)

Стицање права својине на основу судске одлуке или одлуке управног органа

Стицање права својине на основу насљеђивања

Стицање права својине на основу закона

  Вишеструко отуђење покрене ствари

Вишеструко отуђење непокретне свари

Начело повјерења у јавне регистре код стицања својине на непокретним стварима

 Повреда права својине

Заштита права својине

Реивиндикациона тужба (actio rei vindicatio)

 Негаторна тужба

Публицијанска тужба

Сусједска права, појам, карактеристике, улога, врсте )

Престанак права својине(апсолутни и релативни престанак)

Сусвојина(сувласнички дио, ствар и њени идеални дијелови)

Извршавање права својине у погледу идеалног дијела ствари

Извршавање права својине у погледу цијеле ствари

Диоба ствари у сусвојини (добровољна и судска диоба ствари)

Заштита сусвојине

Заједничка својина (појам и карактеристике)

Облици заједничке својине

Извршавање својинских овлашћења

Диоба заједничке својине

Својина на посебном дијелу непокретности (етажна својина), појам и објекти етажне својине

Успостављање етажне својине (правни основ и начин успостављања)

Вршење својинских овлашћења на посебном дијелу непокрености (управљање посебним дијелом

Управљање цијелом непокретности (послови редовног и ванредног управљања)

Етажни управник

Престанак права на посебном дијелу непокретности

Стварна права на туђој ствари

Право службености (појам и заједничка  начела)

Стварне службености (појам, карактеристике )

Врсте стварних службености

Личне службености (појам и карактеристике)

Врсте личних службености(право плодоуживања, право употребе и право становања)

Стицање права службености( правни посао, одлука суда или другог органа, на основу одредбе закона)

Стицање на основу одлуке суда, нужни пролаз

Престанак права службености

Заштита права службености

Заложно право (појам и функције заложног права)

Начела заложног права

Субјекти у заложноправном односу

Објекти заложног права

Ручна залога

Хипотека

Стицање заложног права на покретној и непокретној ствари (правни основ и начин стицања)

Судско заложно право

Законско заложно право

Права повјериоца и дужности до намирења-права повјериоца у погледу  заложене покретне ствари

Права и дужности хипотекарног повјериоца до намирења

Права и дужности у погледу  залога права

Остваривање заложног права

Судско намирење

Регистрована залога појам и карактеристике

Регистар залога

Заштита заложног права

Престанак заложног права

Право реалног терета (појам и карактеристике, разлика између реалних терета и стварних службености)

Реални терети у корист одређеног лица

Реални терети у корист одређене непокретности

Јавноправни  и приватноправни реални терети

Стицање реалних терета

Заштита реалних терета

Престанак реалних терета

Право грађења , садржај и карактеристике

Стицање права грађења

Заштита права грађења

Престанак права грађења

Катастар непокретности, појам и функција

Јединствена евиенција непокретности

Која се права уписују у катастар непокретности

Начела катастра непокретности

Састав  катастра непокретности

Упис у катастар непокретности

Врсте уписа

Укњижба, услови за укњижбу

Предбиљежба, услови за предбиљежбу

Забиљежба, забиљежба везана за личност имаоца књижних права, забиљежба везана за непокретност

Брисовна тужба

Услови за упис стварних права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);