to top

Osnovni studij

Pale

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Krivično pravo II

Pitanja iz nastavnog predmeta Krivično pravo II

1.      Pojam, predmet i osnovne karakteristike posebnog dijela krivičnog prava (odnso prema opštem dijelu, sistematika posebnog dijela, materija posebnog dijela u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovin

2.      Krivična djela protiv života i tijela – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

  1. Ubistvo (čl. 124.), 2. Teško ubistvo (čl. 125.), 3. Ubistvo na mah (čl. 126.), 4. Ubistvo djeteta pri porođaju (čl. 127.), 5. Nehatno lišenje života (čl. 128.), 6. Navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu (čl. 129.), 7. Protivpravan prekid trudnoće (čl. 130.), 8. Tjelesna povreda (čl. 131.), 9. Teška tjelesna povreda (čl. 132.), 10. Učestvovanje u tuči (čl. 135.)

3.  Krivična djela protiv sloboda i prava građana – opšte karakteristike

     Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

  1. Povreda ravnopravnosti građana (čl. 139.), 2. Prinuda (čl. 141.), 3. Otmica (čl. 142.), 4. Protivpravno lišenje slobode (čl. 143.), 5. Proganjanje ( član 144.), 6. Trgovina ljudima (član 145.),  7. Trgovina djecom (član 146.), 8. Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje (čl. 149.), 9. Narušavanje nepovredivosti stana (čl. 151.), 10. Povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki (čl. 153.), 11. Neovlašćeno otkrivanje profesionalne tajne (čl. 154.),  12. Neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje (čl. 155.),  13. Neovlašćeno fotografisanje (čl. 156.)

4. Krivična djela protiv polnog integriteta – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Silovanje (čl. 165.), 2. Polna ucjena (čl. 166.), 3. Obljuba nad nemoćnim licem (čl. 167), 4. Obljuba zloupotrebom položaja (čl. 168.), 5. Navođenje na prostituciju (čl. 169.)

5. Krivična djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina (čl. 172), 2. Polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina (čl. 173.), 3. Navođenje djeteta na prisustvovanje polnim radnjama (član 174.), 4. Iskorištavanje djece za pornografiju (član 175.), 5. Iskorištavanje djece za pornografske predstave ( član 176.), 6. Upoznavanje djece s pornografijom (član 177.), 7. Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela protiv seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta (član 178.),  

6Krivična djela protiv braka i porodice – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Dvobračnost (čl. 181.), 2. Vanbračna zajednica sa djetetom (čl. 184.), 3. Oduzimanje djeteta (čl. 185.), 4. Promjena porodičnog stanja (čl. 186.), 5. Zapuštanje i zlostavljanje djeteta (čl. 187.), 6. Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici (čl. 190.), 7. Kršenje porodičnih obaveza (čl. 191.) 8. Izbjegavanje davanja izdržavanja (čl. 192.), 9. Rodoskrvnjenje  (član 193.)

7. Krivična djela protiv zdravlja ljudi – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Prenošenje zarazne bolesti (čl. 194.), 2. Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije (čl. 195.), 3. Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći (čl. 197.), 4. Neukazivanje ljekarske pomoći (čl. 198.), 5. Neovlašćeno pružanje medicinskih usluga (čl. 199.), 6. Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda (čl. 204.), 7. Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga (čl. 207.), 8. Omogućavanje uživanja opojnih droga (čl. 208.)

8. Krivična djela protiv prava po osnovu rada - opšte karakteristike

 Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Povreda osnovnih prava radnika (čl. 209.), 2. Zlostavljanje na radu (čl. 210), 3. Povreda prava pri zapošljavanju i za vrijeme nezaposlenosti (čl. 211.), 4. Povreda prava iz socijalnog osiguranja (čl. 212.), 5. Zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja (čl. 213.), 6. Nepreduzimanje mjera zaštite na radu (čl. 214).

9. Krivična djela protiv izbornih prava – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Sprečavanje održavanja izbora i glasanja (čl. 215.), 2. Povreda prava kandidovanja na izborima (čl. 216.), 3. Podmićivanje pri izborima ili glasanju (čl. 217.), 4. Podmićivanje pri izborima ili glasanju (čl. 220.), 5. Povreda tajnosti glasanja (čl. 221.)

10. Krivična djela protiv imovine – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela

1. Krađa (čl. 224.), 2. Krađa električne energije ili prirodnog gasa (čl. 225.), 3. Teška krađa (čl. 226.), 4. Razbojništvo (čl. 227.), 5. Razbojnička krađa (čl. 228.), 6. Utaja (čl. 229.), 7. Prevara (čl. 230.), 8. Iznuda (čl. 232.), 9. Ucjena (čl. 243.), 10. Zelenaštvo (čl. 235.), 11. Prikrivanje (čl. 236.),

11. Krivična djela protiv privrede i platnog prometa – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Nezakonito postupanje u privrednom poslovanju (čl. 248.),  2. Prouzrokovanje stečaja  (čl. 251.), 3. Zloupotreba lažnog stečaja (čl. 252.), 4. Oštećenje povjerilaca (čl. 254.), 5. Pranje novca (čl. 263.), 6. Utaja poreza i doprinosa (čl. 264.), 

12. Krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti – opšte karakteristike

 Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Napad na ustavno uređenje (čl. 278.), 2. Ugrožavanje teritorijalne cjeline (čl. 279.) 3. Ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske (čl. 281.), 4. Oružana pobuna (čl. 283.), 5. Diverzija (čl. 298.), 6. Sabotaža (čl. 290.), 7. Špijunaža (čl. 291.), 8. Odavanje tajne Republike Srpske (čl. 292.), 9. Pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja Republike Srpske (čl. 294.), 10. Pripremanje krivičnih djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske (čl. 297.)

13. Krivična djela terorizma – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Terorizam (čl. 299.), 2. Finansiranje terorističkih aktivnosti (čl. 300.), 3. Uzimanje talaca (čl. 305.)

14. Krivična djela protiv organa Republike Srpske – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje (čl. 306.), 2. Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti (čl. 308.), 3. Skidanje ili povreda službenog pečata ili znaka (čl. 311.), 4. Lažno predstavljanje (čl. 313.), 5. Samovlašće (čl. 314.)

15. Krivična djela protiv službene dužnosti – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja (čl. 315.), 2. Pronevjera (čl. 316.), 3. Prevara u službi (čl. 317.), 4. Posluga (čl. 318.), 5. Primanje mita (čl. 319.), 6. Davanje mita (čl. 320.), 7. Trgovina uticajem (čl. 321.), 8. Nesavjestan rad u službi (čl. 322.), 9. Odavanje službene tajne (čl. 323.), 10. Protivzakonito oslobođenje lica lišenog slobode (čl. 327.),  11. Iznuđivanje iskaza (čl. 328.)

16. Krivična djela protiv pravosuđa – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela (čl. 331.), 2. Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca (čl. 332.), 3. Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela (čl. 333.), 4. Lažno prijavljivanje krivičnog djela (čl. 334.), 5. Davanje lažnog iskaza (čl. 335.), 6. Sprečavanje dokazivanja (čl. 336.), 7. Neizvršenje sudske odluke (čl. 341.), 8. Pobuna lica lišenih slobode (čl. 373.), 9. Bjekstvo lica lišenog slobode (čl. 344.), 10. Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca (čl. 346.)

 17. Krivična djela protiv pravnog saobraćaja – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

 1.  Falsifikovanje isprave (čl. 347.), 2. Posebni slučajevi falsifikovanja isprave (čl. 348.), 3. Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave (čl. 349.), 4. Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na upotrebu sredstava za falsifikovanje isprava (čl. 350.), 5. Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja (čl. 351.), 6. Izdavanje i upotreba neistinitog ljekarskog ili veterinarskog uvjerenja (čl. 352.), 7. Falsifikovanje znakova za vrijednost (čl. 355.)

18. Krivična djela protiv javnog reda i mira – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Izazivanje nereda (čl. 358.), 2. Izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnih djela  (čl. 360.), 3. Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija (čl. 361.), 4. Nasilničko ponašanje (čl. 362.), Dogovor za izvršenje krivičnog djela (čl. 364.), 6.Udruživanje radi vršenja krivičnih djela (čl. 365.), 7. Učestvovanje u grupi koja izvrši krivično djelo (čl. 367.), 8. Povreda groba ili umrlog lica (čl. 401.)

19. Krivična djela protiv životne sredine – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

 1. Zagađivanje životne sredine (čl. 370.), 2. Zagađivanje životne sredine otpadnim materijama (čl. 371.), Zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja (čl. 378.), 4. Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći (čl. 383.), 5. Unošenje opasnih materija u Republiku Srpsku (čl. 387.), 6. Pustošenje šuma (čl. 388.), 7. Izazivanje požara (čl. 389.), 8. Mučenje i ubijanje životinja (čl. 390.), 7. Nezakonit lov (čl. 392.), 8. Nezakonit ribolov (čl. 393.)

 20Krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1. Izazivanje opšte opasnosti (čl. 394.), 2. Stvaranje opasnosti nepropisnim izvođenjem građevinskih radova (čl. 395.) 3. Oštećenje zaštitnih uređaja na radu (čl. 396.), 4. Oštećenje ili uništenje javnih uređaja (čl. 397.), 5. Oštećenje brana i vodoprivrednih objekata (čl. 398.), 6. Nepropisno prevoženje ili prenošenje opšteopasnih materija (čl. 399.), 7. Neotklanjanje opasnosti (čl. 400.),

 21Krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

1Ugrožavanje javnog saobraćaja (čl. 402.), 2. Ugrožavanje posebnih vidova saobraćaja (čl. 403.), 3. Ugrožavanje javnog saobraćaja opasnom radnjom ili sredstvom (čl. 404.), 4. Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nesreći (čl. 406.)

22. Krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka – opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

 1Oštećenje kompjuterskih podataka i programa (član 407), 2. Kompjuterska sabotaža (član 408.), 3. Izrada i unošenje kompjuterskih virusa (član 409.), 4. Kompjuterska prevara (član 410)

23. Krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom - opšte karakteristike

Pojedina krivična djela iz ove grupe djela:

 1. Genocid (čl. 171.), 2. Zločin protiv čovječnosti (čl. 172.), 3. Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (čl. 173.), 4. Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika (čl. 174.), 5. Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika (čl. 175.), 6. Organizovanje grupe ljudi i podstrekavanje na izvršenje krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina (čl. 176.)

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);