to top

Obavještenja

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obavještenja

Javna odbrana magistarske teze kandidata: Nebojše Lajića

20180928 163244

U petak, 28.09.2018. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama,sa početkom u 16.30 časova, održana je javna odbrana magistarske teze kandidata Nebojše Lajića, dipl. pravnika pod nazivom ''Zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki''.

Komisiju za odbranu ove magistarske teze su činili:

-        Prof. dr Ranka Račić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – predsjednik Komisije.

-        Prof. dr Predrag Dimitrijević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu - član Komisije;

-        Prof. dr Dijana Marković - Bajalović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – mentor i član Komisije;


Na početku svog izlaganja kandidat je istakao da zakonodavac nije psovetio potrebnu pažnju promociji i zaštiti konkurencije u javnim nabavkama, jer nisu utvrđena jasna pravila i mehanizmi kojima se štiti konkurencija u ovoj oblasti, kako u dijelu povreda konkurencije od strane ponuđača, tako i u dijelu povreda konkurencije od strane organizatora postupka javnih nabavki – ugovornih strana. Loša i neujednačena zakonska rješenja, neadekvatan institucionalni okvir i odsustvo saradnje nadležnih institucija, omogućuju da zloupotrebe i ograničenja konkurencije u oblasti javnih nabavki ostanu u velikoj mjeri neotkriveni i nesankcionisani. Kandidat se osvrnuo i na rješenja u uporednom zakonodavstvu, kako bi uočio prednosti i mane zakonskih rješenja u Bosni i Hercegovini i ukazao na mogućnosti preuzimanja dobre prakse EU od strane Bosne i Hercegovine. Kandidat konstatuje da pravna regulativa EU o javnim nabavkama generalno predstavlja dobar osnov za zaštitu konkurencije u ovoj oblasti, prevashodno kroz garancije zaštite ravnopravnosti ponuđača. Konstatuje se, takođe, da pravo EU ne predviđa posebne mehanizme zaštite konkurencije od zabranjenih sporazuma učesnika nadmetanja (dobavljača), već se to čini primjenom opštih pravila EU o zaštiti konkurencije. Kandidat je analizirao pravni okvir javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, objasnio je istorijski razvoj zakonodavstva o javnim nabavkama i predstavljen pozitivnopravni okvir javnih nabavki sa posebnim akcentom na proceduru postupka elektronske aukcije, kao primjera procedure kojom se osigurava konkurencija u postupcima javnih nabavki.. Takođe je analizirao institucionalni okvir za provođenje postupka javnih nabavki – Agencija za javne nabavke i kancelarija za razmatranje žalbi. Kandidat kostatuje da postupci za dodjelu ugovora male vrijednosti ne obezbjeđuju u dovoljnoj mjeri, u poređenju sa ostalim postupcima, konkurenciju u javnim nabavkama. Posebno je analizirana krivičnopravna zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki. Ukazano je na neujednačenost zakonskih rješenja u krivičnim zakonima na nivou BiH i entiteta. Posebno je objašnjen institut ublažavanja, odnosno oslobađanja kazne, predviđen novim Krivičnim zakonikom Republike Srpske u svijetlu odgovarajućeg instituta definisanog u Zakonu o konkurenciji BiH. Kandidat uzakzuje na distinkciju između ograničenja konkurencije u javnim nabavkama izazvanim ponašanjima ugovornih organa i ponašanjima ponuđača. Posebno ukazuje na zakonska ograničenja konkurencije u Bosni i Hercegovini, nastala uvođenjem instituta preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđača, te daje preporuke za usklađivanje Zakona o javnim nabavkama sa međunarodnim obavezama koje je u obom pogledu preuzela Bosna i Hercegovina. Posebnu pažnju kandidat je posvetio kartelima u javnim nabavkama. Predstavio je oblike namještanja ponuda i ukazao na načine prepoznavanja karteta u javnim nabavkama i njihovog sprječavanja, dizajniranjem kvalitetnih procedura javnih nabavki, analizirajući pri tome specifične postupke otkrivanja kartela u javnim nabavkama putem upotrebe skrining testova. Pri tome su objašnjeni pojmovi strukturalnog i semirijskog skrininga, te je ukazao na uspjehe u otkrivanju kartela koji su postignuti u svijetu njihovom primjenom.

Na kraju svog izlaganja, kandidat je izveo zaključak da je popstavljena hipoteza potvrđena i ukazuje da zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki predstavlja neophodan uslov bez čijeg ispunjenja nema efikasnog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a samim tim ni racionalnog trošenja javnih sredstava. Kandidat je ukazao na neophodnost izmjene zakonodavstva u cilju obezbjeđenja konkurencije u javnim nabavkam tako što bi se uskladilo krivično zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini u pogledu sankcionisanja kartela u javnim nabavkama, omogućilo formiranje ''crne liste'' ponuđača za koje je dokazano da su nezakonitim radnjama ograničavali konkurenciju, povećale kazne učesnicima kartela u javnim nabavkama, ograničila primjena nekonkurentskih postupaka javnih nabavki, poboljšao sistem pravne zaštite i primjena instituta ublažavanja i oslobađanja od kazni, te ukinuo preferencijalni tretman domaćeg ponuđača.

Na osnovu iznesenih činjenica, ocjena i stavova, Komisija za ocjenu i odbranu magistarske teze kandidata Nebojše Lajića, dipl. pravnika pod nazivom ''Zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki'' smatra da ova teza predstavlja samostalan i na naučnim osnovama zasnovan rad, koji predstavlja ''osvježenje' na polju pravne nauke i u cjelosti zadovoljava kriterijume i standarde magistarskog rada. Nesumnjivo je da će ovaj rad dati veliki doprinos zakonskom i praktičnom usavršavanju postupaka javnih nabavki. Komisija je ovu magistarsku tezu ocijenila sa najvišom ocjenom čime je Nebojša Lajić zasluženo stekao naučni stepen magistra pravnih nauka.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892