Obavještenja

Obavještenje o predatoj doktorskoj disertaciji: mr Biljana Vukoslavčević

UNIVЕRZIТЕТ U ISТОČNОМ SАRАЈЕVU
PRАVNI FАKULТЕТ
PАLЕ

О B А V Ј Е Š Т Е NJ Е


Obavještava se javnost da je mr Biljana Vukoslavčević  dana 28.12.2012. godine predala Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Pale urađenu doktorsku disertaciju pod nazivom ''Odstupanje od redovne primjene kolizionih normi'' kao i urađen i potpisan Izvještaj komisije o podobnosti urađene doktorske disertacije za odbranu.  Doktorsku disertaciju kao i Izvještaj, zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Pravnog fakulteta – Pale od 28.12.2012. godine svakim radnim danom od 07.30 – 15.30 časova.


Pale, 28.12.2012. godine                                                                           

DEKANAT

Štampa