Obavještenja

Javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Dragane Milijević

UNIVЕRZIТЕТ U ISТОČNОМ SАRАЈЕVU
PRАVNI FАKULТЕТ
PАLЕ

О B А V Ј Е Š Т Е Nј Е


Zakazuje se javna odbrana magistarske teze kandidatkinje Dragane Milijević pod nazivom 

''Pripremne radnje u krivičnom pravu''

za 22.01.2013. godine u 13.00 časova,

na Pravnom fakultetu – Pale, drugi sprat, sala broj 23. 

Odbrana magistarske teze je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani. 

Magistarska teza i Izvještaj komisije za pregled i ocjenu magistarske teze mogu se pogledati u biblioteci Fakulteta na Palama svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova.


Pаlе, 20.12.2012. gоdinе

DЕKАNАТ

Štampa