Obavještenja

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Melvedina Jašarevića

Na osnovu člana 42. Pravilnika studiranja na postdiplomskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – prečišćeni tekst (doktorat – prijava, ocjena i odbrana doktorske disertacije), Fakultet  i z d a j e

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Melvedina Jašarevića pod nazivom ''Statusne promjene u reorganizaciji stečajnog dužnika'' za petak 15.11.2019. godine u 15,00 časova, sala 23/II Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Palama.

 

Odbrana doktorske disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Doktorska disertacija i Izvještaj komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije mogu se pogledati u biblioteci Fakulteta na Palama svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.

 

 

 

Pale, 24.10.2019. godine

D E K A N

Prof. dr Goran Marković s.r.

Štampa