to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI NA UNIVERZITETU U ISTOČNOM SARAJEVU

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu objavljen je dana 9. juna 2021. godine.

Konkurs u cijelosti možete preuzeti na stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu (OVDЈE).

Izvod iz Konkursa, koji se odnosi na upis na Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu navodimo u tekstu, a u pdf formatu dostupan je OVDЈE.

 

 

ИЗВОД ИЗ

К О Н К У Р С А

за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2021/2022. години на Универзитету у Источном Сарајеву

 

 

 1. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ – Први циклус студија

 

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ/АКАДЕМИЈА

 

 

 

 

 

Контакт информације

 

 

 

 

 

Студијски програм, смјер

 

Буџет

 

Самофинансирање

 

Страни држављани

 

Ванредни

Укупно по студијском програму

 

Укупно

 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ

http://www.pravni.ues.rs.ba/

71420 Пале,

Алексе Шантића 3

Тел.: 057/226-609, 227-138

76 300 Бијељина, Семеберских ратара бб, 055/211-390

 

 

Право

Сједиште Пале (Предаја докумената и пријемни испит у Палама)

 

60

 

0

 

2

 

5

 

67

 

 

134

Одјељење Бијељина (Предаја докумената и пријемни испит у Бијељини)

 

60

 

0

 

2

 

5

 

67

 

 1. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Други циклус студија

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ/АКАДЕМИЈА

 

 

 

 

Контакт информације

 

 

 

 

Студијски програм,смјер

 

Буџет

 

Самофинансирање

 

Страни држављани

 

Ванредни

Укупно по студијском програму

 

Укупно

 

 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ

http://www.pravni.ues.rs.ba

71420 Пале,

Алексе Шантића 3

Тел.: 057/226-609, 227-138

 

76 300 Бијељина, Семеберских ратара бб.

055/211-390

 

 

 

 

Право

 

Сједиште Пале

Јавно право

7

2

0

4

13

 

 

 

 

104

Грађанско право-привредноправни модул

7

2

0

4

13

Грађанско право-грађанскоправни модул

7

2

0

4

13

Кривично право

7

2

0

4

13

 

Одјељење Бијељина

Јавно право

7

2

0

4

13

Грађанско право-привредноправни модул

7

2

0

4

13

Грађанско право-грађанскоправни модул

7

2

0

4

13

Кривично право

7

2

0

4

13

 

4.    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 • Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.
 • Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
 • Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:
  • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
  • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

 • Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената чланица Универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета.
 • Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

 • Уколико број примљених студената буде мањи од минимума утврђеног Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа („Службени гласник Републике Српске“ број 84/14 и 38/17), наведеним студентима ће бити понуђен други одговарајући студијски програм.
 • У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса на јавне високошколске установе у академској 2021/2022. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа као редовни студенти могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу с одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.

 

5.   КОНКУРСНИ РОКОВИ

 

Први уписни рок – Први циклус студија
(1) пријављивање кандидата почиње 21.06.2021. године, а завршава 25.06.2021. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
(2) полагање пријемног испита обавиће се 28.06.2021. године са почетком у 9.00 часова.
(3) објављивање резултата конкурса је 30.06.2021. године до 14.00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 05.07.2021. године, а завршава се 09.07.2021. године;
Други уписни рок – Први циклус студија


Други уписни рок организоваће факултети/академије који у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:
(1) пријављивање кандидата почиње 30.08.2021. године, а завршава 03.09.2021. године;
(2) полагање пријемног испита је 06.09.2021. године са почетком у 9.00 часова;
(3) објављивање резултата конкурса је до 08.09.2021. године до 14.00 часова;
(4) упис примљених кандидата почиње 13.09.2021. године, а завршава 17.09.2021. године.


Конкурсни рокови – Други и трећи циклус студија
Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 21.06.2021. године до 22.10.2021. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.
На Универзитету у Источном Сарајеву полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 25. 10. 2021. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање
резултата конкурса 26. 10. 2021. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата на другом и трећем циклусу студија почиње 27. 10. 2021. године и завршава се 29. 10. 2021.
године.
 

6.      ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 • Висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се одлуком управних одбора високошколске установе.
 • Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме чланица Универзитета у Источном Сарајеву. Уплата ће се вршити према одлуци Управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити у чланицама Универзитета.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог, другог и трећег циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

 • Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).
 • Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
  • извод из матичне књиге рођених;
  • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (или овјерену копију уколико кандидати конкуришу на два или више студијских програма у складу са тачком 11. Конкурса, с тим да се оригинали достављају на увид приликом предаје докумената);
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;
  • љекарско увјерење приликом пријаве на Универзитет у Источном Сарајеву, подносе кандидати:
   • за Медицински факултет у Фочи, издато од стране Студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи;
   • за Факултет физичког васпитања и спорта Пале;
  • Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова. Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 120 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 180 ECTS бодова.
  • Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
   • извод из матичне књиге рођених;
   • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
   • оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
   • увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију;
   • наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
   • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.
  • Комисија за упис студената чланице Универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе.

Централна комисија за упис Универзитета у Источном Сарајеву доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

 • Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега, право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг- листи.

 • Универзитет у Источном Сарајеву - Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење.
 • Ранг-листа за све циклусе студија објављује се на веб - страници и огласној табли чланице Универзитета.
 • Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академија умјетности, у року од 24 часа за Универзитет у Источном Сарајеву од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб страници чланице/универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од  два дана од подношења приговора за први циклус и три дана од подношења приговора за други циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли/веб - страници чланице Универзитета.

 

· Кандидати ће на веб-страницама Универзитета имати увид у посебне услове које прописују факултети/академије, податке о смјеровима/усмјерењима унутар студијског програма, податке о звањима која се стичу завршетком студијског програма, као и висини школарине у академској 2021/2022. години.

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ / ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Ред. бр.

Организациона јединица

 

Адреса и телефон

Студијски програм, излазни профил и врста пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности

 

Студијски програм

Звање које се стиче завршетком студијског програма

Врста испита

Напомена

 

9.

Правни факлтет Пале

71420 Пале, Источно Сарајево, Алексе Шантића 3,

Тел.: 057/226-609, 227–138

Право

Дипломирани правник - 240 ECTS

Српски језик – писмена обрада задате теме

Предаја докумената и пријемни испит у Палама

 

Предаја докумената и пријемни испит у Бијељини

 

76300 Бијељина Семберских ратара бб, Тел.: 055/211-390

 

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ / ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈA

Р.б

Факултет/академија

Студијски програм

Звање које се стиче завршетком студијског програма

Врста испита

Напомена

5.

Правни факултет Пале

Право

Сједиште Пале

Јавно право

Мастер права-300 ECTS – Јавно право

Мастер права-300 ECTS – Грађанско право

Мастер права-300 ECTS – Кривично право

пријемни испит – израда есеја на задату тему из једне од три области: грађанско право, кривично право или

јавно право

Предаја докумената и пријемни испит у Палама

 

Предаја докумената и пријемни испит у Бијељини

Грађанско право

Кривично право

Одјељење Бијељина

Јавно право

Грађанско право

Кривично право

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);