Vijesti

ZAHVALNOST DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI PRAVNOG FAKULTETA

ZAHVALNOST DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI PRAVNOG FAKULTETA

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ponosan je na širu zajednicu studenata, bivših studenata i drugih poštovalaca prava i Pravnog fakulteta, koji pružaju ogromnu podršku u upoznavanju javnog mnjenja sa tekovinama rada Pravnog fakulteta, sa uslovima studiranja, naučno-istraživačke дjelatnosti i politike prema studentima i alumnistima Pravnog fakulteta. U proteklim mjesecima naročito značajnu ulogu imala je Instagram zajednica Pravnog fakulteta, koja okuplјa brojne studente i druge članove koji su svojim ličnim primjerom pokazali šta znači studirati na Pravnom fakultetu. Bezrezervna podrška, koja odgovara najvišim idealima opšte koristi i љubavi prema svojoj profesiji i životnom pozivu, najboљi je dokaz da su predan rad, držanje standarda i približavanje potrebama studenata siguran put za uspjeh visokoobrazovnih ustanova.

Pravni fakultet, njegova uprava, nastavnici, saradnici i sve službe ovim putem zahvaљuju svima koji na дјelu podržavaju rast i razvoj fakulteta. Našu zajednicu, na koju smo ponosni, i kojoj smo duboko zahvalni na дjelima podrške u proteklim mjesecima i  godinama, čini preko sedamdeset naših studenata i sadašnjih članova Instagram zajednice, desetine studenata drugih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i članova Studentskog parlamenta, nebrojeni svršeni studenti, ostvareni ugledni pravnici, i brojni drugi prijateљi Fakulteta. Neki njihovi doprinosi mogu se vidjeti u zakљučenim sporazumima koji se sprovode, u objavama na društvenim mrežama, u trenucima koji ovaj fakultet čine požeљnim kako na konkursima za upis, tako i na tržištu rada. Drugi doprinosi manje su vidљivi javnosti, ali jednako su dragocjeni onima koji svakodnevno rade na Fakultetu.

Pravni fakultet služi svima vama, i široj društvenoj zajednici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Hvala vam za pomoć i nadahnuće da nastavimo da pobolјšavamo svoj rad, i da trajemo.

 

U prilogu objavljujemo:

SPISAK STUDENATA, DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DRUGIH SUBJEKATA KOJI SU UČESTVOVALI U PREDSTAVLJANJU PRAVNOG FAKULTETA UIS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

 

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

Štampa