Vijesti

ODRŽAN NAUČNI SKUP POVODOM DANA PRAVNOG FAKULTETA

 

На Правном факултету, 26. октобра 2019. године одржан је осми Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на тему „Право, традиција и промјене“. Учешће у раду скупа пријавило је 90 универзитетских наставника из осам држава – Русије, САД, Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Словеније и БиХ, који су послали укупно 75 самосталних и коауторских реферата. Већина њих усмено је саопштила своје радове на скупу чиме су допринијели научној дискусији која је услиједила након излагања реферата на четирма секцијама (Јавноправној и теоријскоправној, Грађанскоправној и привредноправној, Кривичноправној и секцији Осамсто година Законоправила Светог Саве/Историјскоправној).

Суорганизатори скупа били су Међународно удружење правника, са сједиштем у Москви и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, чији представници су били чланови Научног одбора скупа, а саопштили су и своје реферате на конференцији. У Научном одбору који је осмислио концепцију конференције и одобрио реферате пријављеним ауторима, учествовало је 18 признатих научника из осам држава – Русије, Мађарске, Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Словеније и БиХ, а који су објављивали радове у публикацијама са ISI листе и односе се на тему скупа.

С обзиром на то да је скорашњом одлуком Комисије за класификацију и категоризацију научних скупова при Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, наш прошлогодишњи скуп оцијењен као најбоље класификован и категорисан међу свим скуповима које организују факултети друштвено-хуманистичких наука у Републици Српској, надамо се да ће овогодишња конференција бити вреднована још боље, односно као међународни научни скуп.

Захваљујемо свим учесницима скупа, члановима Научног и Организационог одбора, као и представницима институција Републике Српске који су пружили несебичну подршку у раду Правном факултету, цијенећи оно што је до сада постигнуто на овој високошколској установи.

 

 Na Pravnom fakultetu, 26. oktobra 2019. godine održan je osmi Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na temu „Pravo, tradicija i promjene“

Štampa