to top

Pravni fakultet

Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Vijesti

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI UPISUJU PRAVNI FAKULTET U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI UPISUJU PRAVNI FAKULTET U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

 

Na osnovu Instrukcije o upisu studenata u prvom upisnom roku bez naplate školarine, koju je 1. jula 2020. godine donio ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, studenti koji prvi put upisuju prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija, u prvom upisnom roku za upis u akademsku 2020/2021. godinu, neće plaćati školarinu.

Studenti koji su 1. jula 2020. godine polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu studija, upisaće Pravni fakultet bez plaćanja školarine.

Studenti će plaćati samo administrativne troškove koje su plaćali i studenti prethodnih godina.

 

Štampa El. pošta

PRAVNI FAKULTET OSTVARIO ZNAČAJAN USPJEH PRI UPISU STUDENATA U PRVOM UPISNOM ROKU

PRAVNI FAKULTET OSTVARIO ZNAČAJAN USPJEH PRI UPISU STUDENATA U PRVOM UPISNOM ROKU

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu ostvario je veliki uspjeh pri upisu studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademsku 2020/2021. godinu. U prvom upisnom roku, prijavilo se 70 kandidata, što je za 20 % više u odnosu na isti period prošle godine. Po broju upisanih studenata, Pravni fakultet je treći među sedamnaest fakulteta i akademija u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dok je prošle godine bio šesti.

Studenti su prepoznali kao vrijedne aktivnosti koje je Pravni fakultet provodio u protekloj godini, u prvom redu studentsku praksu, pravne klinike, posjete institucijama i realizaciju Erasmus + projekta. Dobar glas o fakultetu koji omogućava svojim studentima da stiču kvalitetna teorijska znanja, da pohađaju studentsku praksu i učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima, očigledno je privukao više kandidata nego prošle godine, uprkos tome što je broj maturanata manji.

Fakultet će se na najbolji način odužiti studentima koji mu ukazuju povjerenje. Oni će i dalje imati brojne i bogate aktivnosti, a fakultet će nastaviti da pomaže studentima prilikom zapošljavanja, i to ne samo nakon okončanja studija, nego i tokom studija, jer posao se ne traži nakon sticanja diplome, već tokom studija.

Novoupisane studente očekuje, kao i njihove starije kolege, izvrstan studij i rad sa uglednim profesorima, ali i olakšan način polaganja ispita, koji treba da omogući sticanje kvalitetnih znanja na jednostavniji način. Studenti će, uz pomoć mentora, od samog početka studiranja prolaziti spremni kroz sadržajne studije, jer će moći da se obrate za pomoć u svakom trenutku.

Štampa El. pošta

KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI NA UNIVERZITETU U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove,  i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-10-VIII/20 od 30.01.2020. godine, r  a  s  p  i  s  u  j  e      s  e  

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija

u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

         OPŠTE ODREDBE

 •  Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i  Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

 • Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

 • Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu:

  -opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i

  -rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

  Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

  Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova.

  Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova

 • Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlјa komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta  u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta.

 • Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi.

  U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti. 

 • Na Medicinskom fakultetu u Foči pravo upisa imaju kandidati koji ostvare najmanje po 50% tačnih odgovora iz svakog testa pojedinačno i čija je prosječna ocjena iz prethodnog obrazovanja 3,0 i više (osim za studijski program Zdravstvena njega i Specijalna edukacija i rehabilitacija).

 • Ukoliko broj primlјenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 84/14 i 38/17), navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.

 • U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2020/2021. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu s odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima. 

  KONKURSNI ROKOVI

  Prvi upisni rok – Prvi ciklus studija

  (1) prijavљivanje kandidata počinje 22.06.2020. godine, a završava 26.06.2020. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);        

  (2) polaganje prijemnog ispita obaviće se 01.07.2020. i 02.07.2020. godine sa početkom u 9,00 časova.

  Termin polaganja prijemnog ispita za studijski program Medicina na engleskom jeziku na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu  biće naknadno objavљen u zavisnosti od epidemiološke situacije u zemlјi iz koje studenti dolaze.

  (3) objavљivanje rezultata konkursa je 06.07.2020. godine do 14,00 časova;

  (4) upis primљenih kandidata počinje 08.07.2020. godine, a završava se 17.07.2020. godine;

  Drugi upisni rok – Prvi ciklus studija

  Drugi upisni rok organizovaće fakulteti/akademije  koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sљedećim terminima:

  (1) prijavљivanje kandidata počinje 31.08.2020. godine, a završava 04.09.2020. godine; (2) polaganje prijemnog ispita je 07.09.2020. i 08.09.2020. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;     

  (3) objavљivanje rezultata konkursa je do 09.09.2020. godine do 14,00 časova;  (4) upis primlјenih kandidata počinje 14.09.2020. godine, a završava 18.09.2020. godine.                                                                                       

  Konkursni rokovi – Drugi i treći ciklus studija

  Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 22.06.2020. godine do 23.10.2020. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

  Polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 26. 10. 2020. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavљivanje rezultata konkursa  27. 10. 2020. godine do 14.00 časova. Upis primљenih kandidata počinje 28. 10. 2020. godine i završava se 30. 10. 2020. godine.  

  OSTALE ODREDBE

 • Visina školarine za redovne studente koji sufinansiraju troškove studija za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2020/2021. godinu utvrđuje se Odlukom Vlade Republike Srpske, dok se visina školarine za studente koji samofinansiraju troškove studija, vanredne studente i studente strane državљane prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama utvrđuje odlukom upravnih odbora visokoškolske ustanove.
 • Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti na prvom i drugom ciklusu studija iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Medicinskog fakulteta u Foči, gdje iznosi 70,00 KM. Uplata  će se vršiti prema odluci Upravnog odboraUniverziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta. Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog, drugog i trećeg ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.
 • Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom upisa/prijave na prvi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sљedeće dokumente, i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državљanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti;
 • љekarsko uvjerenje prilikom prijave na Univerzitet u Istočnom Sarajevu, podnose kandidati:
 • za Medicinski fakultet u Foči, izdato od strane Studentske poliklinike Medicinskog fakulteta u Foči;
 • za Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale;
 • Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 60 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 240 ECTS bodova. Pravo prijave na konkurs za upis na drugi ciklus studija vrednovanih sa 120 ECTS bodova imaju kandidati koji su prethodno završili prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekli najmanje 180 ECTS bodova.

Prilikom upisa/prijave na drugi ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti slјedeće dokumente, i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državљanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 • original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom l ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
 • uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
 • nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Prilikom upisa/prijave na treći ciklus studija, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sљedeće dokumente, i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državљanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 • ovjerenu kopiju diplome prvog i drugog ciklusa, odnosno ovjerenu kopiju diplome osnovnih i magistarskih studija za studente po starom nebolonjskom programu, odnosno ekvivalenciju zvanja stečenog po ranije važećim propisima izjednačenog sa zvanjem koje se stiče završetkom drugog ciklusa studija (originali se dostavљaju na uvid prilikom predaje dokumenata);
 • dodatak diplomi za l i II ciklus studija (ovjerene kopije) ili uvjerenje o položenim ispitima za osnovne i magistarske studije, sa prosjekom ocjena;
 • nastavni plan i program (za studente po starom, nebolonjskom programu);
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (za Univerzitet u Istočnom Sarajevu);
 • dokaz o uplati administrativnih troškova upisa;
 • bibliografiju.

UPIS NA STUDIJSKE PROGRAME TREĆEG CIKLUSA STUDIJA


Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji ispunjavaju sљedeće uslove:
-lica koja imaju završene akademske studije drugog ciklusa, odnosno integrisane studije s ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova i prosječnu ocjenu od najmanje 8,00 i na prvom i na drugom ciklusu studija, odnosno integrisanim studijama, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova koji se mogu propisati aktima fakulteta, a u zavisnosti od naučne oblasti;
-lica koja su, po ranije važećim propisima, završila poslijediplomske - magistarske studije za sticanje zvanja magistra nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, prosječnu ocjenu od najmanje 8,00 i na osnovnim i na poslijediplomskim studijama, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova u zavisnosti od naučne oblasti koji se mogu propisati aktima fakulteta;
-lica kojima je u postupku ekvivalencije zvanje stečeno po ranije važećim propisima izjednačeno sa zvanjem koje se stiče završetkom drugog ciklusa studija iz odgovarajuće naučne oblasti, imaju prosječnu ocjenu iz prethodnih studija od najmanje 8,00 na svakom od ciklusa studija, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova u zavisnosti od naučne oblasti koji se mogu propisati aktima fakulteta.

Pored opštih uslova, kandidati sa nematičnih fakulteta koji se žele upisati na određeni studijski program doktorskih studija, moraju da ispune i posebne uslove, koji su dostupni na internet stranici Univerziteta i/ili internet stranici odgovarajućeg fakulteta.Ukoliko se na konkurs prijavi veći broj kandidata od konkursom propisanog, rangiranje će se vršiti na osnovu uspjeha na prethodnim studijama i posebnih uslova, objavlјenih na internet stranici Univerziteta i/ili internet stranici odgovarajućeg fakulteta.

Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang-liste.
Centralna komisija za upis dostavlјa Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang-listi plasira u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.
Kandidat koji je ostvario pravo na upis a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega, pravo na upis stiče slјedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti љekarsko uvjerenje.

Rang-lista za sve cikluse studija objavlјuje se na veb stranici i oglasnoj tabli organizacione jedinice/univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora dekanu fakulteta/akademija umjetnosti, u roku od 24 časa od objavљivanja rang-liste na oglasnoj tabli i veb stranici organizacione jedinice/univerziteta.
Odluka po prigovoru donijeće se u roku od dva dana od podnošenja prigovora za prvi ciklus i tri dana od podnošenja prigovora za drugi ciklus studija i saopštava se podnosiocu prigovora i objavљuje na oglasnoj tabli/veb stranici organizacione jedinice univerziteta.

 

Štampa El. pošta

OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U PRAVOBRANILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu Sporazuma o poslovnoj saradnji i organizovanju studentske prakse zaključenog između Pravnog fakulteta i Pravobranilaštva Republike Srpske, obavljanje stručne prakse u ovoj pravosudnoj instituciji počinje u oktobru mjesecu akademske 2020/21. godine. Na ovaj način fakultet će omogućiti studentima svestranije obrazovanje – da kroz praksu primijene teorijska znanja i steknu početno iskustvo za kasnije valjano obavljanje pravničke profesije.

Osnovni cilj Sporazuma je obavљanje studentske stručne prakse u Pravobranilaštvu, u okviru koje će studenti Pravnog fakulteta imati priliku da se upoznaju sa organizacionom strukturom, predmetima, spisima i aktima iz nadležnosti Pravobranilaštva, razgovaraju sa pravobraniocem, zamjenicima i pomoćnicima pravobranioca o toku i ishodu postupaka koji se vode pred nadležnim sudovima i drugim institucijama, i uz dozvolu pravobranioca i nadzor pomoćnika pravobranioca aktivno učestvuju u obavљanju različitih poslova i zadataka iz дјelokruga rada Pravobranilaštva.

Studenti će imati mogućnost da obavљaju stručnu praksu u osnovnim organizacionim jedinicama Pravobranilaštva Republike Srpske, odnosno u sjedištu zamjenika pravobranioca u Banja Luci, Bijeљini, Doboju, Prijedoru, Foči, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Vlasenici i Zvorniku.

Osim studentske prakse, Sporаzumom je predviđena i saradnja u slučaju potrebe angažovanja pripravnikâ diplomiranih pravnika u Pravobranilaštvu. Na zahtjev Pravobranilaštva Pravni fakultet će predložiti nekoliko kandidata za angažovanje, od kojih Pravobranilaštvo može izabrati jednog ili više kandidata za obavљanje pripravničkog staža.

Potrebno je napomenuti da je Pravobranilaštvo u prethodnom periodu zaposlilo nekoliko naših studenata, diplomiranih pravnika, što će se nastaviti i u budućnosti s obzirom na visoko stručni kvalitet pravničkih kadrova koje obrazuje Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji su, zbog svojih kvalifikacija, nesumnjivo traženi na tržištu rada Bosne i Hercegovine, ali i šire, te samim tim postaju i deficitarna kategorija radne snage.

Takođe, otvorena su vrata i za druge vidove saradnje u smislu organizovanja naučnih i stručnih skupova, okruglih stolova, tematskih predavanja i sličnih aktivnosti.

O konkretnim aktivnostima u vezi sa realizacijom Sporazuma (načinu prijavљivanja, terminima i uslovima za obavљanje studentske prakse), studenti će biti blagovremeno obaviješteni od strane Uprave fakulteta.

 

 

 

Štampa El. pošta

NAŠI STUDENTI GOVORE – SUNČICA KOVAČEVIĆ O SVOJIM VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA

NAŠI STUDENTI GOVORE – SUNČICA KOVAČEVIĆ O SVOJIM VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA

Sunčica Kovačević, student treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu govori o svom iskustvu tokom studiranja. O učešću na Ekološkoj pravnoj klinici koju je organizovao naš fakultet, volontiranju i poslovnom angažmanu u Aarhus centru u Sarajevu koji je ostvarila na osnovu ove klinike. O odlasku na Beogradski model Ujedinjenih nacija (BIMUN), gdje je stekla priliku da se detaljnije upozna sa načinom na koji funkcionišu organi Ujedinjenih nacija. O ostalim vannastavnim aktivnostima na Pravnom fakultetu u kojima je učestvovala, a koje pružaju sjajnu priliku svakom studentu da pokaže svoje znanje ili interesovanje. Da stupi u kontakt sa budućim poslodavcima, a na kraju i da sebi obezbijedi radno mjesto.

Naši studenti naš su ponos!

VIDEO pokrenite klikom na fotografiju.

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);