to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Mile Račić

Akademsko zvanje: vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Politički sistemi i za užu naučnu oblast Međunarodno pravo

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 87

Predmet: Politički sistemi, Institucije i pravo Evropske unije, kao i Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava i sloboda na drugom ciklusu studija

Termini konsultacija:u terminima nastave i ispita

 

 

Rođen je 20. maja 1949. godine u Mostaru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1973. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Savremeno shvatanje agresije i odbrana SFRJ“ odbranio je na Fakultetu narodne odbrane Univerziteta u Beogradu 1983. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Pravni i politički smisao definicije o agresiji i bezbednost SFRJ“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1987. godine.

Univerzitetsku karijeru je počeo na Pravnom fakultetu u Mostaru 1976. godine gdje je predavao predmete Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita i Politički sistemi. Na istom Fakultetu je biran u sljedeća nastavnička zvanja: predavača (1976), docenta (1984), vanrednog profesora (1988) i redovnog profesora (1991). Nastavu je izvodio do izbijanja ratnih sukoba 1992. godine. Na Pravnom fakultetu u Mostaru bio je prodekan i clan Senata Univerziteta.

Na Pravnom fakultetu u Podgorici angažovan je u izvođenju nastave na predmetu Politički sistemi za školsku 1992/1993 godinu.

Septembra 1993. izabran je za profesora Više škole za predmet Sociologija na Višoj školi za organizaciju i informatiku u Novom Sadu, a 1994. godine izabran je za profesora Više škole za predmet Pravo. Godine 2001. Izabran je za profesora Više škole za predmet Poslovno pravo i predmet Sociologija na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu gdje izvodi nastavu do kraja 2007. godine.

Na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru, departmanu Pravnih nauka izabran je za vanrednog profesora za užu naučnu oblast pravo za predmete Međunarodno javno pravo i Ustavno sudstvo gdje izvodi nastavu školske 2008/2009. Na Departmanu pravnih nauka od školske 2015/2016 angažovan je na izvodjenju nastave na predmetu Savremene demokratije, a na Departmanu ekonomskih nauka na predmetu Poslovno pravo. 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi od 2006. godine. U zvanje vanrednog profesora na užoj naučnoj oblasti Politički sistemi izabran je 2009. godine, a 2010. za užu naučnu oblast Međunarodno pravo. Drži nastavu iz predmeta Politički sistemi, Institucije i pravo Evropske unije, te Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava i sloboda na drugom ciklusu studija.

Prije rata obavljao je funkciju prodekana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru. Bio je član Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Objavio je više monografija i udžbenika i preko sedamdeset stručnih i naučnih radova.

Govori francuski jezik.

Odabrana bibliografija:

 • Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita u teoriji i praksi socijalističkog samoupravljanja, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pravni fakultet u Mostaru, Mostar, 1988; 
 • Agresija i bezbednost Jugoslavije, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pravni fakultet u Mostaru, Mostar, 1990;
 • Sociologija (koautori Spasoje Bijelica i Asen Videnov), Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Viša Poslovna škola Novi Sad, Novi Sad, 2000;
 • Poslovno pravo (koautor Svetolik Kostadinović), Šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Futura, Novi Sad, 2011;
 • Osnovi prava i prava Evropske unije, Futura, Novi Sad, 2016; 
 • Uvod u institucije Evropske unije, Zbornik Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 5/2009;
 • Pojam i karakteristike komunitarnog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta Apeiron, br. 1/2010;Travnik 2010.
 • Pravni sistem – teorija i praksa, Zbornik radova „Načela i vrijednosti pravnog sistema – teorija i praksa“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2012;
 • Međunarodno pravni osnov ostvarivanja prava djeteta i ravnopravnost polova, Zbornik radova „Prava djeteta i ravnopravnost polova – između normativnog i stvarnog“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2012;
 • Značaj definicije agresije za rad OUN, Zbornik radova „Međunarodno humanitarno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, 2013;
 • Neki aspeksti države kao međunarodnopravnog subjekta, Zbornik radova „Od krize prema razvoju“, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2014;
 • Neki aspekti institucionalnog sistema Evropske unije, Zbornik radova „Odnos prava u regionu i prava Evropske unije“, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2015;
 • Bosna i Hercegovina i Evropska Unija, 5 Međunarodni naučni skup „Nauka i praksa poslovnih studija-Tema Pravna regulativa BiH na putu ka EU, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka 15.09.2017. , Zbornik radova, Banja Luka, 2017. 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892