to top

Nastavno osoblje

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prof. dr Dijana Marković-Bajalović

Akademsko zvanje: Redovni profesor za užu naučnu oblast Poslovno pravo i Pravo društava.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 057/226-609

Kabinet: 39

Predmet: Poslovno pravo (Ugovori o privredi i hartije od vrijednosti), Pravo privrednih društava kao i Pravo konkurencije na drugom ciklusu studija

Termini konsultacija: u terminima nastave i ispita

 

 


BIOGRAFIJA PROF. DR DIJANE MARKOVIĆ-BAJALOVIĆ

  1. Lični podaci i podaci o obrazovanju

  Dr Dijana Marković-Bajalović rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu „20.  oktobar“ i Drugu beogradsku gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. godine, na međunarodnopravnom smeru. Magistrirala je 19.01.1989. godine na temu „Bond kao sredstvo obezbeđenja u anglosaksonskom i međunarodnom privrednom pravu“, pred komisijom u sastavu prof. dr Vladimir Jovanović, prof. dr Zoran Antonijević i prof. dr Mirko Vasilјević. Doktorirala je 1.07.1999. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Tržišna moć preduzeća i antimonopolsko pravo“, pred komisijom u sastavu prof. dr Mirko Vasilјević, prof. dr Vesna Besarević i prof. dr Stevan Šogorov.

  Osim akademskog obrazovanja, dr Dijana Marković-Bajalović sticala je znanja iz oblasti privrednog prava, međunarodnog privrednog prava i prava konkurencije na specijalizacijama i studijskim boravcima u zemlјi i inostranstvu. Pohađala je poslediplomski kurs o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži Međuuniverzitetskog centra za poslediplomske studije u Dubrovniku 1986. godine i seminar u oblasti kompanijskog prava i investicija Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO Enterprise and Investment Lawyers Course) u Rimu 2003. godine. Kao stipendistaVladeRepublike Srbije boravila je na Institutu za poslediplomske studije (Institute of Advanced Legal Studies) u Londonu 1986. godine. Bila je stipendista Švajcarskog instituta za uporedno pravo 1990. godine, Maks Plank instituta za pravo konkurencije, intelektualnu svojinu i poresko pravo u Minhenu 2005. godine i Maks Plank instituta za međunarodno privatno pravo u Hamburgu 2013. godine.

  Ima položen pravosudni ispit.

  Govori, čita i piše engleski i nemački jezik, a služi se ruskim jezikom.

  1. Podaci o profesionalnom angažovanju

  Dr Dijana Marković-Bajalović je započela profesionalnu karijeru u Institutu za uporedno pravo, gde je radila kao istraživač i istraživač-saradnik za oblast međunarodnog privrednog prava 1984-2000. godine.Tokom navedenog perioda učestvovala je u izradi brojnih naučno-istraživačkih projekata za potrebe državnih organa i organizacija bivše SFRJ i SRJ, te naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke Republike Srbije i studija i analiza za potrebe privrednih društava i drugih privatnih naručilaca. Od novembra 2000. godine stalno je zaposlena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu kao nastavnik na predmetu Privredno pravo. Oktobra 2011. godine izabrana je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Poslovno pravo i Pravo društava.

  Izvodila jenastavu na Fakultetu za evropske pravno-političke studije Univerziteta EDUCONS na predmetima Međunarodno privatno pravo (2007-2013.), Međunarodno privredno pravo i Pravo konkurencije. Bila je gostujući profesor na osnovnim, master i doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, master studijama Evropskog centra za mir i razvoj u Beogradu, „Zimskoj školi evropskog prava“ Centra za pravo Evropske unije Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i na Alternativnoj beogradskoj mreži. Bila je predavač za privredno i međunarodno privatno pravo na seminarima za pripremu pravosudnog ispita u organizaciji Instituta za uporedno pravo, „Privrednog savetnika“, RU „Đuro Salaj“, „Projurisa“ i Pravnog fakulteta Univerziteta Union. U anonimnim anketama studenata i polaznika seminara prof. Dijana Marković-Bajalović je konstantno ocenjivana odličnim ocenama.

  Bila je mentor, komentor i član komisije za odbranu rada većem broju kandidata na master, magistarskim i doktorskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za evropske pravno-politčke studije Univerziteta EDUCONS i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  U periodu 2006-2008. godine bila je dekan Pravnog fakulteta u Palama.

  Bila je sudija porotnik Višeg privrednog suda u Beogradu od 1998-1992. godine i glavni i odgovorni urednik časopisa „Privrednik-Paragraf“ od 2000-2004. godine.

  Dr Dijana Marković-Bajalović je bila član Antimonopolske komisije SRJ od 1999-2003. Aprila 2006. birana je od strane Narodne skupštine RSza člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije. U periodu od 2006-2007. bila je zamenik predsednika, a od 2007-2010. godine bila jepredsednik Saveta Komisije.

  Učestvovala je u radnim grupama ministarstava Vlade Republike Srbijeza izradu nacrta Zakona o stranim ulaganjima, Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti konkurencije (2005. i 2009.). Bila je savetnik ministra u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom RS 2005-2006. godine.

  Kao pravni ekspert bila je angažovana na brojnim projektima tehničke pomoći finansiranim od strane Evropske unije, Vlade Republike Finske i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. U periodu 2013-2016. bila je stariji pravni ekspert, a zatim i vođa projekta „Podrška provođenju propisa o konkurenciji u BiH i dalјem jačanju konkurencijske politike, uklјučujući i komponentu državne pomoći“, koji je finansiran u okviru IPA 2011 programa Evropske unije za BiH.Tokom 2016. godine učestvovala je u timu Instituta ekonomskih nauka u Beogradu kao glavni pravni ekspert na projektu „Analiza stanja konkurencije na tržištu postprodajnih usluga (Aftermarkets)“, rađenom za potrebe Komisije za zaštitu konkurencije RS, a finansiranom od strane Helvetas Swiss Intercooperation SRB – PERFORM.

  Učestvovala je na međunarodnim konferencijama u organizaciji International Competition Network-ICN u Kjotu 2007. i Cirihu 2010. godine, Bundeskartellamt-a u Minhenu 2007. i Hamburgu 2009. godine, ABA Section on Antitrust Law u Vašingtonu 2009. i Fordham Competition Law Institute u Nјujorku 2010. Kao predstavnik Republike Srbije izlagala je referat Challenges facing young competition authorities na redovnom godišnjem skupu OECD Global Forum on Competition u Parizu februara 2008. godine.Redovno učestvuje sa referatima na regionalnim naučnim skupovima koje organizuju Udruženje pravnika Srbije, Udruženje pravnika Republike Srpske, Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije i druga strukovna udruženja, fakulteti i organizacije.

  Dr Dijana Marković-Bajalović je bila član organizacionog odbora Pravnog fakulteta u Palama za organizaciju međunarodnih naučnih skupova „Primjena Zakona o parničnom postupku u BiH i regionu“, održanog juna 2007. godine,„Ljudska prava i slobode“ održanog oktobra 2010. godine i „Harmonizacija građanskog prava u regionu“ održanog oktobra 2012. godine.

  Dr Dijana Marković-Bajalović je uvrštena na listu arbitara Spolјnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije i Spolјnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske.

  Član je Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije, Udruženja pravnika Republike Srpske i Udruženja pravnika Republike Srbije.

 

    BIBLIOGRAFIJA PROF. DR DIJANE MARKOVIĆ-BAJALOVIĆ

Monografije i udžbenici

 1. Monografije i udžbenici

  1. Bond kao sredstvo obezbeđenja u anglosaksonskom i međunarodnom privrednom pravu, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1989. s. 128.
  2. Tržišna moć preduzeća i antimoponopolsko pravo, JP „Službeni list SRJ“, Beograd, 2000. s. 336.
  3. Položaj etničkih manjina u obrazovanju, tom II, koautor, JP „Službeni glasnik“ i Institut za uporedno pravo, Beograd 2000. s. 194.
  4. Uslovi za realizaciju prometa robe i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom pravu, koautor, Institut za uporedno pravo, Beograd 2001. s. 287.
  5. Položaj državnih univerziteta u uporednom pravu,koautor,Institut za uporedno pravo, Beograd 2002. s. 265.
  6. Harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa pravom EU (EU – Osiguranje, sloboda kretanja robe i kapitala, pravo konkurencije, koautor, Institut za uporedno pravo, Beograd 2004.
  7. Privredne organizacije – U pravu Republike Srpske i uporednom zakonodavstvu, Pravni fakultet u Palama, Istočno Sarajevo, 2005. s. 465.
  8. Pravo privrednih društava, Pravni fakultet u Palama, Istočno Sarajevo, 2011. s. 464
  9. Pravni aspekti liberalizacije međunarodnog prometa usluga – sa posebnim osvrtom na telekomunikacije, JP „Službeni glasnik“ Beograd i Pravni fakultetu Palama,Istočno Sarajevo-Beograd,
  10. Međunarodno privatno pravo, šest izdanja, poslednje dopunjeno izdanje objavljeno 2016., „Projuris“, Beograd, s. 187.
  11. Pravo konkurencije Evropske unije – Opšta pitanja i antitrust, EUCOMPT&T concept, Sarajevo 2016. s. 304.

  Članci

  1. Ugovorne garancije u anglosaksonskom pravu i nove tendencije u međunarodnoj privrednoj praksi, Strani pravni život, br. 132-133/1986, 131-138.
  2. Zloupotreba garancija na prvi poziv i mogućnost njenog sprečavanja sudskim postupcima u pojedinim zemljama, Strani pravni život, br. 1/1989, s. 62-72.
  3. Zakonsko regulisanje funkcije poslovodstva u trgovačkim društvima u Austriji i Nemačkoj, Strani pravni život, br. 1/1991, s. 94-107.
  4. Antimonopolsko zakonodavstvo u Nemačkoj, br. 3/1992, s. 123-131.
  5. Pojam i vrste kompenzacionih poslova u savremenoj međunarodnoj trgovini, Pravni život, br. 11-12/1993, s. 1761-1774.
  6. Bankarski sistem u Nemačkoj, Strani pravni život, br. 3/1993, s. 77-88.
  7. The Law of National bank of Yugoslavia and the Law on Banks and Other Financial Organisations, Yugoslav Law,
  8. Organizacija i uloga centralnih banaka u zemljama tržišne privrede, Strani pravni život, br. 1/1994, s. 107-118.
  9. Antimonopolsko zakonodavstvo Evropske zajednice, Strani pravni život, br. 1/1995, s. 47-60.
  10. Pojam i sadržina antimonopolskog zakonodavstva u svetu, Pravo i privreda, br. 7-8/1995, s. 58-72.
  11. Pravna forma međunarodnih kompenzacionih poslova (Countertrade), Zbornik radova „Novi ugovori od značaja za privredni razvoj Jugoslavije“, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1995. s. 271-282.
  12. Ekonomskoteorijska podloga antimonopolskog zakonodavstva u SAD, Strani pravni život, br. 1-3/1996, s. 221-234.
  13. Međunarodni transportni terminali, Zbornik radova „Problematika novih ugovora u međunarodnom transportnom pravu“, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1996. s. 95-108.
  14. Dominantan položaj preduzeća u pravu konkurencije Evropske unije, Pravni život, br. 12/1996, s. 913-926.
  15. Nadležnosti i ovlašćenja Antimonopolske komisije u svetlu uporednopravnih rešenja, Pravo i privreda, br. 5-8/1997, s. 209-224.
  16. Položaj dominantnih preduzeća u pravu Evropske unije (II), Pravni život, br. 12/1997, s. 717-732.
  17. Uloga antimonopolskih normi u pravnom sistemu Evropske unije, Pravo i privreda, br. 5-8/1998, s. 956-970.
  18. Organizacija upravljanja vodama u Engleskoj i Velsu, Pravni život, br. 12/1998, s. 729-740.
  19. Ekstrateritorijalna primena antimonopolskog prava Evropske unije, Pravo i privreda, br. 3-4/1999, s. 1-14.
  20. Usklađenost jugoslovenskog prava sa pravom Evropske unije u materiji antimonopolskog prava, Zbornik radova „Usklađivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije“, Pravni fakultet Niš, 1999. s. 289-307.
  21. Razlikovanje kartelnih ugovora i koncentracija preduzeća u pravu konkurencije Evropske unije, Revija za evropsko pravo, br. 2-3/1999, s. 9-23.
  22. Javni sektor privrede u pravu konkurencije Evropske unije, Pravo i privreda, br. 5-8/1999, s. 742-751.
  23. Joint Venture u pravu konkurencije Evropske unije, Pravo i privreda, br. 5-8/2000, s. 781-792.
  24. Nova legislativa Evropske unije u oblasti politike voda, Pravni život, br. 12/2000, s. 337-349.
  25. Harmonizacija prava konkurencije država članica Evropske unije, Pravo i privreda, br. 5-8/2001, s. 712-720.
  26. Ugovorno zastupanje u Landovim principima, uporednom i jugoslovenskom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Kragujevcu, 2001. s. 161-181.
  27. Decentralizacija u primeni pravila konkurencije Evropske unije, Pravni život, br. 12/2001, s. 333-346.
  28. Politika konkurencije u sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju, Zbornik radova „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva“, Udruženje pravnika Jugoslavije, Beograd, 2002. s. 375-385.
  29. Nelojalna utakmica u pravu Evropske unije, Pravo i privreda, br. 5-8/2002.
  30. Liberalizacija telekomunikacija, Pravo i privreda, br. 5-8/2003, s. 960-974.
  31. Državni monopoli u privredi – Razlozi nastanka i opstanka, Pravni život, br. 11/2004, s. 137-149.
  32. Položaj manjinskih akcionara, Zbornik radova „Novo privredno zakonodavstvo“, Pravni fakultet Kragujevac, 2005. s. 79-96.
  33. Pravni položaj privrednih organizacija u Finskoj, „Uvod u pravo Finske“, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2005. s. 313-328.
  34. Usklađenost propisa Crne Gore sa direktivama Evropske unije u oblasti procene uticaja na životnu sredinu i postojeći institucionalni kapaciteti, Zbornik radova „Usklađivanje propisa Crne Gore o zaštiti žiovtne sredine sa zahtjevima Evropske unije“, Podgorica 2005. s. 29-39.
  35. Upravna i nadzorna funkcija u otvorenom akcionarskom društvu, Pravo i privreda, br. 5-8/2005, s. 186-197.
  36. Svetska trgovinska organizacija, Pravni život, br. 11/2005, s. 525-534.
  37. Osvrt na Zakon o zaštiti konkurencije, koautor sa prof. dr Nebojša Jovanović, Pravo i privreda br. 9-12/2005, s. 13-47.
  38. Opšti sporazum o trgovini uslugama, Pravo i privreda br. 1-4/2006, s. 32-46.
  39. Pravni posao faktoringa, Pravo i privreda, br. 5-8/2006, s. 434-444.
  40. Društva za osiguranje u Republici Srpskoj, Pravna riječ, 2006. s. 481-493.
  41.  Pravo konkurencije i zaštita investitora - Legitimna konkurentska borba v. eliminisanje konkurencije, Pravo i privreda, br. 5-8/2007, s. 441-451.
  42. Zastupanje privrednog društva u parničnom postupku, Zbornik radova „Primjena Zakona o parničnom postupku u Bosni i Hercegovini“, Pravni fakultet Istočno Sarajevo, 2007. s. 288-302.
  43. Ugovor o vođenju poslova društva, Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2007. s. 153-168.
  44. Razvoj politike i prava konkurencije – Svet i Srbija, koautor sa prof. dr Petar Đukić, Zbornik radova „Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne promene u Srbiji 2007/2008“, Naučno društvo ekonomista i Ekonomski fakultet u Beogradu, s. 161-193.
  45. Pojam koncentracije privrednih društava, Pravo i politika, br. 2/2008, s. 57-69.
  46. Pravo konkurencije u Sjedinjenim Američkim Državama, koautor sa mr Ivana Stanković,  „Uvod u pravo SAD“, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2008. s. 183-204.
  47. U susret novom Zakonu o zaštiti konkurencije, „Pravo Republike Srbije i pravo EU“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2009. s. 455-481.
  48. Primena pravila konkurencije u uslovima krize, Pravna riječ, br. 20/2009. s. 475-484.
  49. Preti li jasna i neposredna opasnost od novog Zakona o zaštiti konkurencije, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1/2010, s. 304-324.
  50. Pravo konkurencije i institucionalni oblici kontrole, Pravni život, br. 5-6/2010.
  51. Određivanje relevantnog tržišta – Gde završava pravo, gde počinje ekonomija?, Zbornik radova „Liberalizam i zaštita konkurencije“, Pravni fakultet Kragujevac, 2010. s. 247-262.
  52. Primena pravila konkurencije na bankarski sektor, Pravni život, br. 11/2010, s. 539-550.
  53. Sloboda privređivanja u svetlu istorijskog razvoja kompanijskog prava, Zbornik radova „Ljudska prava i slobode“, Pravni fakultet Istočno Sarajevo, 2011. s. 174-198.
  54. Liberalizacija telekomunikacionih usluga, Zbornik radova „21. vek – vek usluga i uslužnog prava“, Pravni fakultet Kragujevac, s. 423-440.
  55. Zaštita korisnika usluga elektronskih komunikacija, Pravo i privreda, br. 10-12/2011, s. 15-29.
  56.  Harmonizacija pravila o upravlјanju u društvima kapitala, Pravna riječ, br. 28/2011, s. 729-741.
  57. Primena pravila konkurencije u toku stečaja, Pravo i politika, 2012, s. 75-94.
  58. Povezana društva u pravu privrednih društava i pravu konkurencije, Pravna riječ, br. 32/2012, s. 514-531
  59. Ništavost i/ili pobojnost odluka skupštine akcionarskog društva, Pravo i privreda, br. 4-6/2012, s. 132-148
  60. Ništavost i pobojnost odluke skupštine akcionarskog društva,
  61. Zaštita korisnika finansijskih usluga, Zbornik radova „Pravo i usluge“, Kragujevac, 2012. s. 157-174
  62. Registracija poslovnih subjekata, Zbornik radova „Aktuelna pitanja građanskog prava u Bosni i Hercegovini – teorija i praksa“, VII savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 17-20.10.2012., Banja Luka, 2012. s. 173-186
  63. Vremenski sukob zakona u pravu konkurencije, Pravni život, br. 11/2012, s. 141- 155
  64. Stečajni dužnik i pravo konkurencije, Zbornik radova „Aktuelna pitanja stečajnog prava“, II regionalna konferencija iz oblasti stečajnog prava, Banja Luka 16-17.11.2012., 2012.
  65. Postoji li potreba za harmonizacijom prava privrednih društava, Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa „Harmonizacija građanskog prava u regionu“, Pravni fakultet UIS,  Istočno Sarajevo 2013., s. 355-376
  66. Pravna sigurnost i pravo konkurencije, Pravo i privreda, br.  7-9/2013, s. 66-78
  67. Sukob zakona o privrednim društvima, Pravni život, br. 11/2013, s. 143-157
  68. Zasnivanje međunarodne nadležnosti sudova prema sedištu pravnog lica u pravu Evropske unije, Pravna riječ, 2014, s. 691-707
  69. Primena prava konkurencije na organe javne vlasti, Pravni život, br. 11/2014, s. 143- 158
  70. Promena sedišta i merodavno pravo za privredna društva u pravu EU – implikacije za Bosnu i Hercegovinu, Pravna riječ, 2015. s. 341-360
  71. Novi Zakon o stečaju Republike Srpske(Restrukturiranje pre stečaja – zakonodavna inovacija ili iluzija), Pravna riječ 2016.

  Stručni članci i komentari

  1. Barter transakcije, Privrednik, br. 35/1998, s. 68-70.
  2. Ugovorne garancije u međunarodnoj trgovini, Privrednik, br. 38/1998, s. 49-52.
  3. Osnovne karakteristike regulative Evropske unije, Privrednik, br. 42/1998, s. 56-58.
  4. Mere Evropske unije kojima su obezbeđeni uslovi za slobodno kretanje robe na njenom tržištu, Privrednik, br. 43/1998, s. 47-49.
  5. Sloboda kretanja kapitala između država članica Evropske unije i njenih članica i trećih zemalјa, Privrednik, br. 48/1998, s. 53-55.
  6. Pravo Evropske unije – Načelo o slobodi kretanja lica, Privrednik, br. 52/1998, s. 56-58.
  7. Obavlјanje privredne delatnosti u Evropskoj uniji osnivanjem preduzeća, Privrednik, br. 53/1998, s. 62-64.
  8. Poslovi međunarodne špedicije, Privrednik, br. 54-55/1998, s. 69-72.
  9. Trgovinsko zastupanje stranih lica u SR Jugoslaviji, Privrednik, br. 58/1999, s. 59-61.
  10. Prava i obaveze zastupnika iz ugovora o trgovinskom zatsupanju, Privrednik, br. 59/1999, s. 58-61.
  11. Ugovaranje obavlјanja poslove distribucije robe (renomiranog) stranog proizvođača, Privrednik, br. 60/1999, s. 58-61.
  12. Klauzule o isporuci robe u spolјnotrgovinskim ugovorima, Privrednik, br. 60/1999, 56-58.
  13. Međunarodna zaštita patenata, Privrednik, br. 68-69/1999, s. 56-57.
  14. Prenos prava na iskorišćavanje patenta, Privrednik, br. 70/1999, s. 69-71.
  15. Paralelni uvoz robe zaštićen žigom, Privrednik, br. 71/1999, s. 63-64.
  16. Prenos i pravna zaštita know-how, Privrednik, br. 73/1999, s. 46-47.
  17. Franšizing i pravo konkurencije, Privrednik, br. 74/1999, s. 55-56.
  18. Primena Bečke konvencije na ugovore o međunarodnoj prodaji robe, br. 75/1999, s. 60-62.
  19. Zaklјučenje ugovora o prodaji – Uporednopravni prikaz rešenja u Bečkoj konvenciji i našem pravu, Privrednik, br. 56/1999
  20. Obaveze prodavca iz ugovora o prodaji prema Bečkoj konvenciji i našem pravu, Privrednik, br. 78-79/1999, s. 69-72.
  21. Obaveze kupca iz ugovora o prodaji prema Bečkoj konvenciji i našem pravu, Privrednik, br. 80/2000, s. 71-72.
  22. Preduzeća pod stranom kontrolom u uporednom i jugoslovenskom pravu, Privrednik, br. 81/2000, s. 59-61.
  23. Ugovorno povezivanje preduzeća, Privrednik, br. 82/2000, s. 51-54.
  24. Povezivanje preduzeća putem Joint Venture, Privrednik, br. 83/2000, s. 58-59.
  25. Povezivanje preduzeća i antimonopolsko zakonodavstvo, Privrednik, br. 84/2000, s. 50-5.
  26. Povezivanje preduzeća metodom kapitalnog učešća, Privrednik, br. 85/2000, s. 44-46.
  27. Povezivanje preduzeća u cilјu jedinstvenog upravlјanja – koncern sa elementom jednakosti (horizontalni koncern), Privrednik, br. 86/2000, s. 52-54.
  28. Povezivanje preduzeća uzajamnim kapital učešćem, Privrednik, br. 87/2000, s. 58-59.
  29. Kartelni ugovori, Privrednik, br. 88/2000, s. 62-64.
  30. Tajno društvo, Privrednik, br. 89/2000, s. 51-52.
  31. Grupacija ekonomskog interesa kao oblik povezivanja preduzeća, Privrednik, br. 90/2000, s. 39-41.
  32. Jednočlano društvo kapitala u uporednom i našem pravu, Privrednik, br. 91-92/2000, s. 64-66.
  33. Rešavanje pravnih problema vezanih za elektronsku trgovinu, br. 93-94/2000, s. 68-71.
  34. Predugovorna odgovornost, Privrednik, br. 100/2000, s. 64-65.
  35. Obaveznost ponude za zaklјučenje ugovora, Privrednik, br. 101/2000, s. 57-58.
  36. Zloupotreba garancija na prvi poziv i mogućnost njenog sprečavanja u sudskom postupku, Privrednik, br. 101-103/2000, s. 68-70.
  37. Konvencija Ujedinjenih nacija o standby garancijama i dokumentarnim akreditivima, Privrednik, br. 104/2001, s. 62-65.
  38. Posao dokumentarnog akreditiva, Privrednik, br. 105/2001, s. 57-59.
  39. Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive, Privrednik, br. 108/2001, s. 51-53.
  40. Trgovinsko zastupanje u uporednom pravu, Privrednik, br. 110/2001, s. 54-56.
  41. Zastupanje privrednih društava u uporednom pravu, Privrednik, br. 111/2001, s. 50-51.
  42. Dejstvo ograničenja u ovlašćenju za zastupanje privrednih društava, Privrednik, br. 112/2001, s. 48-49.
  43. Joint Venture – udruživanje radi ostvarenja poslovnog poduhvata, Privrednik, br. 113/2001, s. 45-46.
  44. Primena načela međunarodnih trgovinskih ugovora, Privrednik, br. 115-116/2001, s. 81-83.
  45. Pravna zaštita od piraterije, Privrednik, br. 117-118/2001, s. 72-74.
  46. Pravno regulisanje monopolističkih sporazuma, Privrednik, br. 120/2001, s. 53-55.
  47.  Harmonizacija prava ugovornog zastupanja, Privrednik, br. 122/2001, s. 53-55.
  48. Nastupanje stranih firmi na jugoslovenskom tržištu – Oblici stranih ulaganja, predstavništva i zastupništva, Privrednik, br. 123/2001, s. 64-66.
  49. Pravno regulisanje nelojalne utakmice, Privrednik, br. 126-127/2001, s. 54-56.
  50. Međunarodno regulisanje javnih nabavki, Privrednik, br. 130/2002, s. 49-51.
  51. Prodajni podsticaji kao delo nepoštene utakmice, Privrednik, br. 132/2002, s. 51-53.
  52. Mogući oblici stranih ulaganja prema novom Zakonu o stranim ulaganjima, Privrednik, br. 133/2002, s. 60-61.
  53. Jednočlano društvo kapitala, Privrednik, br. 134/2002, s. 61-62.
  54. Nabavka robe i usluga u postupku nadmetanja, Privrednik, br. 136/2002, s. 62-64.
  55. Zabrana odbijanja resursima neophopdnim za obavlјanje delatnosti – Ograničenja za preduzeća sa dominantnim ili monopolskim položajem na tržištu, Privrednik, br. 138/2002, s. 44-46.
  56. Uvođenje konkurencije u oblast telekomunikacija, Privrednik, br. 139-140/2002, s. 57-59.
  57. Zavisno društvo pod neposrednim upravlјanjem, Privrednik, br. 141-142, s. 58-60.
  58. Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji, Privrednik, br. 144/2002, s. 53-55.
  59. Pravna snaga pisma o namerama, Privrednik, br. 146/2002, s. 45-46.
  60. Punovažnost ugovora o prodaji sa neodređenom cenom, Privrednik, br. 148/2002, s. 53-54.
  61. Merodavno pravo za ugovore sa elementom inostranosti, Privrednik, br. 152/2003, s. 77-79.
  62. Merodavno pravo za vanugovorne odnose sa stranim elementom, Privrednik, br. 154/2003, s. 54-55.
  63. Postupci za izbor ponuđača prema Pravnom vodiču UNCITRAL, Privrednik, br. 156/2003, s. 48-50.
  64. Postupak tendera prema Pravnom vodiču UNCITRAL, Privrednik, br. 157/2003, s. 52-53.
  65. Priznanje i izvršenje arbitražnih odluka prema Nјujorškoj konvenciji, Privrednik, br. 158/2003, s. 43-44.
  66. Položaj međunarodnih trgovinskih zastupnika – Imperativne odredbe u propisima o trgovinskim zastupnicima u državama članicama Evropske unije, Privrednik, br. 163-164/2003, s. 71-72.
  67. Projektno finansisranje – Privatno finansiranje infrastrukturnih projekata, Privrednik, br. 165-166/2003, s. 76-78.
  68. Aktorska kaucija – Obezbeđenje parničnih troškova kada je tužilac stranac, Privrednik, br. 167/2003, s. 48-49.
  69. Postupak priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka, Privrednik, br. 169/2003, s. 52-54.
  70. Određivanje merodavnog prava za ugovore u Evropskoj uniji, Privrednik, nr. 172/2003, s. 44-45.
  71. Pravo koje se primenjuje na ugovore kada stranke nisu izabrale merodavno pravo – prema Rimskoj konvenciji, Privrednik, br. 173-174/2003, s. 80-82.
  72. Zastarelost potraživanja iz ugovora o međunarodnoj prodaji robe – prema Konvenciji UN, Paragraf-pres, br. 178/2004, s. 81-82.
  73. Računanje roka zastarelosti potraživanja – prema Konvenciji UN i Zakonu o obligacionim odnosima, Paragraf-pres, br. 180/2004, s. 67-68.
  74. Zakonodavna Scila i Haribda: sloboda trgovine i nužnost njenog ograničenja, Nova trgovina, br. 5-6/2005, s. 17-20.
  75. Komentar pravila INCOTERMS 2010 , Elektronska pravna baza „Paragraf LEX“, s. 18
  76. Temporal conflict of laws in competition legislation, Focus on Competition, Karanovic&Nikolic, Belgrade, 2013..

  Leksikografske odrednice

  1. Politika konkurencije, Leksikon ekonomske diplomatije i međunarodnog poslovanja, Institut za ekonomsku diplomatiju, Beograd, 2013., s. 339-343

  Prikazi propisa

  1. Novi Zakon o stranim ulaganjima, Privrednik, br. 128/2002, s. 92-94.
  2. Novi Zakon o koncesijama, Privrednik, br. 161/2003, s. 69-71.
  3. Izmene Zakona o stranim ulaganjima, Privrednik, br. 153/2003, s. 56.
  4. Uredba Saveta EU br. 1/2003 od 16.12.2002. o primeni pravila konkurencije sadržanih u članovima 81. i 82. Ugovora, Evropsko zakonodavstvo, br. 5/2003, s. 26-28.
  5. Okvirna direktiva o mrežama i uslugama elektronskih komunikacija, Evropsko zakonodavstvo, br. 6/2003, s. 44-46.
  6. Direktiva 2002/19 EZ o pristupu i interkonekciji mrežama elektronskih komunikacija i pridruženoj opremi, Evropsko zakonodavstvo, br. 7/2004, s. 37-38.
  7. Direktiva 2002/20 EZ o dozvolama za elektronske komunikacione mreže i usluge, Evropsko zakonodavstvo, br. 9-10/2004, s. 35-37.

   

  Uredništva publikacija

  1. Glavni i odgovorni urednik časopisa „Privrednik“, kasnije „Paragraf“, u periodu 2000-2004. (10 izdanja časopisa na godišnjem nivou)
  2. Harmonizacija građanskog prava u regionu, urednik, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2013. s. 510
  3. Definiranje relevantnog tržišta i mjerenje tržišne moći, urednik, EUCOMP – T&T concept, Sarajevo 2014.
  4. Konkurencija u elektronskim komunikacijama – zaštita ex ante i ex post, urednik  EUCOMP – T&T concept, Sarajevo 2015.

   

  Mentorstva kandidata i članstvo u komisijama za odbranu radova

  1. Mentorstvo kandidata Ivane Blagojević na master studijama Pravnog fakulteta u Beogradu. Master rad na temu „Kontrola koncentracija preduzeća“ odbranjen novembra 2007. godine.
  2. Član komisije za odbranu master rada kandidata Maje Radulović na temu „Zloupotreba dominantnog položaja naplatom nepravedne cene“ na master studijama Pravnog Fakulteta u Beogradu. Rad odbranjen juna 2010. godine.
  3. Član komisije za odbranu master rada kandidata Marijane Stanić na temu „Zloupotreba dominantnog položaja u pravu Evropske unije“ na master studijama Pravnog Fakulteta u Beogradu. Rad odbranjen jula 2010. godine.
  4. Mentorstvo kandidata Maje Cvejić na master studijama Pravnog fakulteta u Beogradu (komentor sa prof. dr Nebojša Jovanović). Master rad na temu „Koncentracije preduzeća i njihov uticaj – horizontalne koncentracije“ odbranjen februara 2011. godine.
  5. Mentorstvo kadnidata Sanje Gaco na magistarskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Magistarski rad na temu „Modeli osnivanja i registracije privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini“, odbranjen 2013. godine.
  6. Član komisije za odbranu magistarskog rada kandidata Vere Raičević. Magistarski rad na temu „Razvoj i izbor model železničkog regulatornog tela“ odbranjen na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine.
  7. Mentorstvo kandidata Aleksandra Bogojevića na magistarskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Magistarski rad na temu „Kontrola koncentracija  privrednih društava“  odbranjen 2014. godine.
  8. Mentorstvo kandidata Aleksandra Bozala na magistarskim studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Magistarski rad na temu „Zaštita prava akcionara, sa posebnim osvrtom na prava manjinskih akcionara“, odbranjen 2015. godine.
  9. Mentorstvo kandidata Đorđa Perišića na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Master rad na temu „Pravni oblici koncentracija privrednih društava“ odbranjen septembra 2016. godine.
  1. Mentorstvo kandidata Srđana Jankovića na master studijama Pravnog fakulteta u Beogradu (komentor sa prof. dr Nebojša Jovanović). Master rad na temu "Koncentracije preduzeća i njihov uticaj - horizontalne koncentracije" odbranjen 2011. godine.
  1. Mentorstvo kandidata Nevene Nikolić na master studijama Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu. Master rad na temu "Bankarska garancija" odbranjen 2010. godine
  2. Mentorstvo kandidata Nevene Bošković na master studijama Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu. Master rad na temu "Ugovor o međunarodnoj prodaji robe sa posebnim osvrtom na Bečku konvenciju“ odbranjen 2010. godine.
  3. Mentorstvo kandidata Marka Maksimovića na master studijama Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu. Rad na temu "Međunarodni dokumentarni akreditiv" odbranjen 2011. godine.
  4. Komentorstvo kandidata mr Bilјane Vukoslavčević pri izradi doktorata. Doktorska disertacija „Odstupanja od redovne primjene kolizionih normi“ odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2012. godine.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);