Oglasna tabla

REDOVNA OVJERA LJETNJEG SEMESTRA

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

P A Л E

O B A В J E Š T E Њ E

Obavještavaju se studenti l (prve) godine II (drugog) ciklusa - master studija koji su upisani u školskoj 2018/2019. godini, da će se, shodno članu 57. stav (1) Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu,  redovna ovjera љetnjeg semestra vršiti od

17.06.2019. do 28.06.2019. godine.

Za ovjeru semestra je potrebno (za studente prve godine):

  • Dostaviti uplatnicu u iznosu od 1.00 KM za semestralni list. Semestralni list se može preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta (studenti u odjeљenju fakulteta u Bijeљini semestralni list mogu preuzeti u biblioteci).
  • Dostaviti indeks sa svim potpisima.

Broj žiro – računa za navedeni iznos može se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 

Studenti koji propuste ovjeriti љetnji semestar u redovnom, gore navedenom roku, moći će izvršiti naknadnu ovjeru semestra koja će trajati od 01.07.2019. godine do 05.07.2019. godine, uz naknadu od 40.00 KM, shodno Troškovniku za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2018/2019. godinu.

Detaљne informacije možete dobiti u službi Fakulteta na brojeve telefona: 057/226-609 – sjedište fakulteta u Palama; 055/211-390 – odjeљenje van sjedišta fakulteta u Bijeљini.

Pale, 14.06.2019. godine                                                   

STUDENTSKA SLUŽBA

                                                                                         PRAVNOG FAKULTETA UIS

Štampa