Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Porodično pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
P A L E


ISPITNA PITANJA IZ PORODIČNOG PRAVA

Ispitna pitanja iz Porodičnog prava za završni usmeni ispit čine pitanja navedena u Praktikumu na početku svake teme – Tema 1, 2, 3 itd. 

Pored ovih pitanja, s obzirom na to da u Praktikumu nisu navedena pitanja za poslјednju obrađenu temu – Nasilјe u porodici, pitanja za ovu temu su:


1. Radnje nasilјa u porodici prema Zakonu o zaštiti od nasilјa u porodici RS
2. Član porodice ili porodične zajednice po Zakonu o zaštiti od nasilјa u porodici RS
3. Hitne mjere zaštite
4. Način zbrinjavanja žrtve nasilјa u porodici
5. Prekršajne sankcije za zaštitu od nasilјa u porodici
6. Rješenje o određivanju zaštitne mjere
7. Poslovi koje obavlјa Savjet za suzbijanje nasilјa u porodici
8. Odnos nasilјa u medijima i nasilјa u porodici
9. Dužnost novinara da poštuju dostojanstvo djeteta i primjena čl. 81b Porodičnog zakona RS
10. Sigurna kuća kao način zbrinjavanja žrtve nasilјa u porodici


Prof. dr Stanka Stjepanović, s. r.

Pale, 29.12.2014. godine

Štampa