to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Obligaciono pravo-opšti dio

Ispitna pitanja iz predmeta Obligaciono pravo opšti dio

 

 

(Pitanja imaju orijentacioni karakter, što znači da nastavnik, u okviru nastavnog plana, može i drugačije da formuliše pitanje)

 1. Objektivno i subjektivno obligaciono pravo
 2. Značaj obligacionog prava
 3. Odnos obligacionog prava prema drugim granama prava
 4. Izvori obligacionog prava (zakon, običaj, neratifikovani međunarodni dokumenti, sudska praksa, pravna nauka
 5. Zakon o obligacionim odnosima
 6. Uticaj Skice za Zakonik o obligacijama i ugovorima M. Konstantinovića na Zakon o obligacionim odnosima
 7. Osnovna načela obligacionog prava
 8. Načelo privatne autonomije (autonomije volje, samoodređenje)
 9. Načelo savjesnosti i poštenja
 10. Posebna (uža) načela obligacionog prava
 11. Načela koja deriviraju iz načela privatne autonomije (opštost i dispozitivnost; ravnopravnost; zabrana monopolskog položaja; konsensualizam)
 12. Načela koja deriviraju iz načela savjesnosti i poštenja (zabrana zloupotrebe prava; jednakost davanja; zabrana prouzrokovanja štete; dužnost ispunjenja obaveza; određena pažnja u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava; načelo poštovanja dobrih poslovnih običaja; postupanje pravnih lica u skladu sa opštim aktima; načelo mirnog rješavanja sporova)
 13. Ostala posebna načela
 14. Pojam obligacije
 15. Pravne osobine obligacije (imovinskopravna veza, veza dvije određene strane, veza sa određenom sadržinom, veza relativne prirode)
 16. Obligacija i (ili) obligacioni odnos
 17. Podjela obligacija (uopšte)
 18. Pozitivne i negativne obligacije
 19. Obligacije cilja (rezultata) i sredstva
 20. Novčane i nenovčane obligacije
 21. Obligacije koje nastaju na osnovu volje i na osnovu zakona
 22. Kauzalne i apstraktne obligacije
 23. Lične i nelične obligacije
 24. Djeljive i nedjeljive obligacije
 25. Solidarne obligacije
 26. Aktivne solidarne obligacije
 27. Pasivne solidarne obligacije
 28. Individualizovane i generične obligacije
 29. Alternativne obligacije
 30. Fakultativne obligacije
 31. Kumulativne obligacije
 32. Izvori nastanka obligacije
 33. Sadržaj obligacije u bitkoin i sličnim transakcijama
 34. Izvori obligacija
 35. Promjene obligacija (uopšte)
 36. Promjena subjekata u obligaciji
 37. Promjena povjerioca
 38. Promjena dužnika
 39. Preuzimanje duga
 40. Pristupanje dugu
 41. Preuzimanje ispunjenja
 42. Upućivanje (asignacija)
 43. Prenov (novacija)
 44. Obezbjeđenje obligacija (uopšte)
 45. Jemstvo
 46. Ugovorna kazna
 47. Odustanica
 48. Kapara
 49. Povrede u obligacionim odnosima (uopšte)
 50. Docnja dužnika
 51. Docnja povjerioca
 52. Prestanak obligacija (uopšte)
 53. Prestanak obligacije ispunjenjem
 54. Isplata novčanih obaveza
 55. Prestanak obligacije polaganjem i prodajom dugovane stvari
 56. Prebijanje (kompenzacija)
 57. Otpuštanje duga
 58. Prestanak obligacije usljed smrti strane u obligacionom odnosu
 59. Prestanak obligacije usljed proteka vremena i otkazom
 60. Prestanak obligacije na osnovu sudske odluke i na osnovu samog zakona
 61. Pojam ugovora
 62. Pravna priroda ugovornih obligacija (uopšte)
 63. Etičke teorije o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 64. Teorije volje i teorije obećanja o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 65. Teorija posebnog odnosa
 66. Osnovne odlike obligacionog prava (uopšte)
 67. Sloboda ugovaranja
 68. Dispozicija subjekata u obligacionom odnosu
 69. Zaštita prava u obligacionom odnosu prinudnim ispunjenjem i naknadom štete
 70. Relativno dejstvo ugovora
 71. Teorije povjerenja i teorije oslanjanja o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 72. Teorija prenosa o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 73. Sposobnost ugovaranja (uopšte)
 74. Potpuna sposobnost ugovaranja
 75. Elektronski zastupnik
 76. Potpuna nesposobnost ugovaranja
 77. Djelimična nesposobnost ugovaranja
 78. Zastupanje
 79. Ugovor sa samim sobom
 80. Kauza (pojam kauze i kauza u rimskom pravu)
 81. Pravne teorije o kauzi
 82. Razlike između kauze i predmeta ugovora
 83. Razlika između kauze i pravnog osnova sticanja
 84. Kauza i consideration
 85. Kauza i animus contrahendi
 86. Uslovljenost kauze vrstom ugovora
 87. Kauza i tumačenje ugovora
 88. Kauza u praksi
 89. Prividna kauza
 90. Sankcija za nepostojanje i nedopuštenost kauze
 91. Uslovi za punovažnost ugovora sa stanovišta predmeta (uopšte)
 92. Određenost predmeta
 93. Mogućnost predmeta
 94. Pravne posljedice neispunjea uslova za punovažnost ugovora sa stanovišta predmeta
 95. Saglasnost volja
 96. Sadržina saglasnosti i namjera ugovaranja
 97. Odnos unutrašnje i izjavljene volje
 98. Načini izražavanja volje
 99. Pregovori
 100. Ponuda (sadržina, forma, dejstvo, trajanje i pravna priroda)
 101. Prihvatanje ponude (ukrštanje ponuda, neblagovremeno prihvatanje ponude i neblagovremeno dostavljanje izjave o prihvatanju, forma prihvatanja ponude,dejstvo prihvatanja ponude)
 102. Trenutak zaključenja ugovora
 103. Mjesto zaključenja ugovora
 104. Nedostaci saglasnosti (uopšte)
 105. Zabluda (pojam i vrste)
 106. Prevara
 107. Prinuda
 108. Forma ugovora (pojam)
 109. Razgraničenje forme od odobrenja za zaključenje ugovora, formalnosti publiciteta i dokaza o postojanju ugovora
 110. Podjela formi prema načinu ispoljavanja (pisana forma, forma javne isprave i realna forma)
 111. Podjela formi prema pravnom dejstvu (bitna i dokazna forma)
 112. Podjela formi prema načinu nastanka (zakonska i ugovorena forma)
 113. Tumačenje ugovora
 114. Dejstva ugovora (uopšte)
 115. Lica između kojih djeluje ugovorna obligacija i obaveze koje ona stvara
 116. Ugovor u korist trećeg lica (pojam, porijeklo, primjena, uslovi za punovažnost, dejstvo, pravna priroda)
 117. Obećanje radnje trećeg lica
 118. Posebna dejstva teretnih ugovora (uopšte)
 119. Odgovornost za pravne nedostatke (pojam i vrste evikcije, uslovi odgovornosti, restitucija, naknada štete, ugovorna modifikacija pravila o odgovornosti i prestanak prava)
 120. Odgovornost za materijalne (fizičke) nedostatke (pojam fizičkog nedostatka, uslovi odgovornosti, dejstva zaštite, pravne posljedice, rokovi, odstupanja od zakonskih pravila o zaštiti u slučaju fizičkih mana)
 121. Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari
 122. Odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom
 123. Prekomjerno oštećenje (pojam, uslovi, poništenje)
 124. Promijenjene okolnosti (Rebus sic stantibus)
 125. Zelenaški ugovor (pojam, uslovi, poništenje)
 126. Prestanak ugovora (uopšte)
 127. Nevažnost ugovora
 128. Apsolutna ništavost
 129. Relativna ništavost (rušljivost)
 130. Odustanak od ugovora – raskid ugovora (uopšte)
 131. Sporazumni odustanak od ugovora (sporazumni raskid ugovora – pojam, pravno dejstvo, uslovi)
 132. Jednostrani raskid ugovora zbog neispunjenja (pojam, teorijska zasnovanost, uslovi za raskid, realizacija raskida i dejstvo raskida)
 133. Prestanak ugovora usljed nemogućnosti ispunjenja (pojam, uslovi, posebni slučajevi)
 134. Prestanak ugovora usljed smrti ugovornika (pojam i dejstvo)
 135. Prouzrokovanje štete (pojam prouzrokovanja štete kao izvora obligacija)
 136. Ugovorna i deliktna odgovornost za štetu
 137. Pojam i vrste štete
 138. Osnov (uzrok) štete
 139. Osnov deliktne odgovornosti za štetu
 140. Elementi subjektivne odgovornosti za štetu (uopšte)
 141. Postojanje štete
 142. Krivica štetnika
 143. Isključenje krivice (protivpravnosti)
 144. Uzročna (kauzalna) veza između ponašanja štetnika i štete (teorije o uzročnosti, uzročnost i buduća šteta, doprinos oštećenog nastanku štete, uzročnost i teret dokazivanja)
 145. Uticaj krivične presude u parnici za naknadu štete
 146. Odgovornost za drugog (uopšte)
 147. Odgovornost za štetu koju prouzrokuje dušebno bolesni i zaostali u umnom razvoju
 148. Odgovornost roditelja ili staratelja
 149. Odgovornost za saradnike
 150. Odgovornost pravnih lica za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom pričine trećim licima
 151. Odgovornost za štetu koju prouzrokuju organi pravnog lica trećim licima
 152. Odgovornost za štetu koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu
 153. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (pojam, uzročnost, odgovornost)
 154. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (odgovorno lice, oslobođenje od odgovornosti)
 155. Odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
 156. Odgovornost za štetu proizvođača stvari sa nedostatkom
 157. Odgovornost za štetu od životinja
 158. Odgovornost za štetu od građevina
 159. Obavezno osiguranje u vezi sa štetama od opasnih stvari
 160. Posebni slučajevi odgovornosti za štetu
 161. Naknada štete (uopšte)
 162. Naknada materijalne štete (uopšte)
 163. Naturalna restitucija kao oblik naknade materijalne štete
 164. Novčana naknada kao oblik naknade materijalne štete
 165. Naknada materijalne štete u slučaju prouzrokovanja smrti, tjelesne povrede ili oštećenja zdravlja
 166. Naknada materijalne štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda
 167. Obim (visina) naknade materijalne štete
 168. Naknada nematerijalne štete
 169. Objavljivanje presude ili ispravke
 170. Novčana naknada nematerijalne štete
 171. Pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica (lica koja imaju pravo na novčanu naknadu)
 172. Satisfakcija u posebnim slučajevima
 173. Naknada buduće nematerijalne štete
 174. Nasljeđivanje i ustupanje potraživanja naknade nematerijalne štete
 175. Uklanjanje opasnosti od štete
 176. Odgovornost više lica za istu štetu
 177. Sticanje bez osnova – pravno neosnovano obogaćenje (pojam, slučajevi pravno neosnovanog obogaćenja, pravne posljedice nastanka obligacionog odnosa sticanja bez osnova i pravila vraćanja)
 178. Isplata nedugovanog (pojam i elementi isplate nedugovanog)
 179. Tužba zbog sticanja bez osnova (pojam)
 180. Odnos tužbe zbog sticanja bez osnova prema drugim tužbama (posesornoj tužbi, tužbi zbog neispunjenja ugovorne obaveze, svojinskoj tužbi i tužbi radi naknade štete)
 181. Poslovodstvo bez naloga (pojam i pretpostavke poslovodstva bez naloga)
 182. Vrste poslovodstva bez naloga
 183. Obaveze i prava poslovođe bez naloga
 184. Jednostrana izjava volje kao izvor obligacija (uopšte)
 185. Javno obećanje nagrade
 186. Izdavanje hartija od vrijednosti (pojam, bitni sastojci i vrste)
 187. Izdavanje hartija od vrijednosti (ostvarivanje prava, prenos, zamjena, amortizacija, zastarjelost)
 188. Pravna priroda nastanka obligacije iz hartije od vrijednosti
 189. Legitimacioni papiri i znaci
 190. Zakon i druge pravnorelevantne činjenice koje neposredno putem zakona predstavljaju izvore obligacija
 191. Zakonske obligacije izdržavanja
 192. Ostale pravnorelevantne činjenice koje neposredno putem zakona predstavljaju izvore obligacija

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892