to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Obligaciono pravo-opšti dio

(Pitanja imaju orijentacioni karakter, što znači da nastavnik, u okviru nastavnog plana, može i drugačije da formuliše pitanje)

 1. Objektivno i subjektivno obligaciono pravo
 2. Značaj obligacionog prava
 3. Odnos obligacionog prava prema drugim granama prava
 4. Zakon o obligacionim odnosima
 5. Osnovna načela obligacionog prava
 6. Načelo privatne autonomije (autonomije volje, samoodređenje)
 7. Načelo savjesnosti i poštenja
 8. Posebna (uža) načela obligacionog prava
 9. Načela koja deriviraju iz načela privatne autonomije (opštost i dispozitivnost; ravnopravnost; zabrana monopolskog položaja; konsensualizam)
 10. Načela koja deriviraju iz načela savjesnosti i poštenja (zabrana zloupotrebe prava; jednakost davanja; zabrana prouzrokovanja štete; dužnost ispunjenja obaveza; određena pažnja u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava; načelo poštovanja dobrih poslovnih običaja; postupanje pravnih lica u skladu sa opštim aktima; načelo mirnog rješavanja sporova)
 11. Ostala posebna načela
 12. Pojam obligacije
 13. Pravne osobine obligacije (imovinskopravna veza, veza dvije određene strane, veza sa određenom sadržinom, veza relativne prirode)
 14. Obligacija i (ili) obligacioni odnos
 15. Podjela obligacija (uopšte)
 16. Pozitivne i negativne obligacije
 17. Obligacije cilja (rezultata) i sredstva
 18. Novčane i nenovčane obligacije
 19. Obligacije koje nastaju na osnovu volje i na osnovu zakona
 20. Kauzalne i apstraktne obligacije
 21. Lične i nelične obligacije
 22. Djeljive i nedjeljive obligacije
 23. Solidarne obligacije
 24. Aktivne solidarne obligacije
 25. Pasivne solidarne obligacije
 26. Individualizovane i generične obligacije
 27. Alternativne obligacije
 28. Fakultativne obligacije
 29. Kumulativne obligacije
 30. Civilne i naturalne obligacije
 31. Izvori obligacija
 32. Promjene obligacija (uopšte)
 33. Promjena subjekata u obligaciji
 34. Promjena povjerioca
 35. Promjena dužnika
 36. Preuzimanje duga
 37. Pristupanje dugu
 38. Preuzimanje ispunjenja
 39. Upućivanje (asignacija)
 40. Prenov (novacija)
 41. Obezbjeđenje obligacija (uopšte)
 42. Jemstvo
 43. Ugovorna kazna
 44. Odustanica
 45. Kapara
 46. Povrede u obligacionim odnosima (uopšte)
 47. Docnja dužnika
 48. Docnja povjerioca
 49. Prestanak obligacija (uopšte)
 50. Prestanak obligacije ispunjenjem
 51. Isplata novčanih obaveza
 52. Prestanak obligacije polaganjem i prodajom dugovane stvari
 53. Prebijanje (kompenzacija)
 54. Otpuštanje duga
 55. Prestanak obligacije usljed smrti strane u obligacionom odnosu
 56. Prestanak obligacije usljed proteka vremena i otkazom
 57. Prestanak obligacije na osnovu sudske odluke i na osnovu samog zakona
 58. Pojam ugovora
 59. Pravna priroda ugovornih obligacija (uopšte)
 60. Etičke teorije o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 61. Teorije volje i teorije obećanja o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 62. Teorija posebnog odnosa
 63. Osnovne odlike obligacionog prava (uopšte)
 64. Sloboda ugovaranja
 65. Dispozicija subjekata u obligacionom odnosu
 66. Zaštita prava u obligacionom odnosu prinudnim ispunjenjem i naknadom štete
 67. Relativno dejstvo ugovora
 68. Teorije povjerenja i teorije oslanjanja o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 69. Teorija prenosa o pravnoj prirodi ugovornih obligacija
 70. Sposobnost ugovaranja (uopšte)
 71. Potpuna sposobnost ugovaranja
 72. Potpuna nesposobnost ugovaranja
 73. Djelimična nesposobnost ugovaranja
 74. Zastupanje
 75. Ugovor sa samim sobom
 76. Kauza (pojam kauze i kauza u rimskom pravu)
 77. Pravne teorije o kauzi
 78. Razlike između kauze i predmeta ugovora
 79. Razlika između kauze i pravnog osnova sticanja
 80. Kauza i consideration
 81. Kauza i animus contrahendi
 82. Uslovljenost kauze vrstom ugovora
 83. Kauza i tumačenje ugovora
 84. Kauza u praksi
 85. Prividna kauza
 86. Sankcija za nepostojanje i nedopuštenost kauze
 87. Uslovi za punovažnost ugovora sa stanovišta predmeta (uopšte)
 88. Određenost predmeta
 89. Mogućnost predmeta
 90. Pravne posljedice neispunjea uslova za punovažnost ugovora sa stanovišta predmeta
 91. Saglasnost volja
 92. Sadržina saglasnosti i namjera ugovaranja
 93. Odnos unutrašnje i izjavljene volje
 94. Načini izražavanja volje
 95. Pregovori
 96. Ponuda (sadržina, forma, dejstvo, trajanje i pravna priroda)
 97. Prihvatanje ponude (ukrštanje ponuda, neblagovremeno prihvatanje ponude i neblagovremeno dostavljanje izjave o prihvatanju, forma prihvatanja ponude,dejstvo prihvatanja ponude)
 98. Trenutak zaključenja ugovora
 99. Mjesto zaključenja ugovora
 100. Nedostaci saglasnosti (uopšte)
 101. Zabluda (pojam i vrste)
 102. Prevara
 103. Prinuda
 104. Forma ugovora (pojam)
 105. Razgraničenje forme od odobrenja za zaključenje ugovora, formalnosti publiciteta i dokaza o postojanju ugovora
 106. Podjela formi prema načinu ispoljavanja (pisana forma, forma javne isprave i realna forma)
 107. Podjela formi prema pravnom dejstvu (bitna i dokazna forma)
 108. Podjela formi prema načinu nastanka (zakonska i ugovorena forma)
 109. Tumačenje ugovora
 110. Dejstva ugovora (uopšte)
 111. Lica između kojih djeluje ugovorna obligacija i obaveze koje ona stvara
 112. Ugovor u korist trećeg lica (pojam, porijeklo, primjena, uslovi za punovažnost, dejstvo, pravna priroda)
 113. Obećanje radnje trećeg lica
 114. Posebna dejstva teretnih ugovora (uopšte)
 115. Odgovornost za pravne nedostatke (pojam i vrste evikcije, uslovi odgovornosti, restitucija, naknada štete, ugovorna modifikacija pravila o odgovornosti i prestanak prava)
 116. Odgovornost za materijalne (fizičke) nedostatke (pojam fizičkog nedostatka, uslovi odgovornosti, dejstva zaštite, pravne posljedice, rokovi, odstupanja od zakonskih pravila o zaštiti u slučaju fizičkih mana)
 117. Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari
 118. Odgovornost proizvođača stvari sa nedostatkom
 119. Prekomjerno oštećenje (pojam, uslovi, poništenje)
 120. Promijenjene okolnosti (Rebus sic stantibus)
 121. Zelenaški ugovor (pojam, uslovi, poništenje)
 122. Prestanak ugovora (uopšte)
 123. Nevažnost ugovora
 124. Apsolutna ništavost
 125. Relativna ništavost (rušljivost)
 126. Odustanak od ugovora – raskid ugovora (uopšte)
 127. Sporazumni odustanak od ugovora (sporazumni raskid ugovora – pojam, pravno dejstvo, uslovi)
 128. Jednostrani raskid ugovora zbog neispunjenja (pojam, teorijska zasnovanost, uslovi za raskid, realizacija raskida i dejstvo raskida)
 129. Prestanak ugovora usljed nemogućnosti ispunjenja (pojam, uslovi, posebni slučajevi)
 130. Prestanak ugovora usljed smrti ugovornika (pojam i dejstvo)
 131. Prouzrokovanje štete (pojam prouzrokovanja štete kao izvora obligacija)
 132. Ugovorna i deliktna odgovornost za štetu
 133. Pojam i vrste štete
 134. Osnov (uzrok) štete
 135. Osnov deliktne odgovornosti za štetu
 136. Elementi subjektivne odgovornosti za štetu (uopšte)
 137. Postojanje štete
 138. Krivica štetnika
 139. Isključenje krivice (protivpravnosti)
 140. Uzročna (kauzalna) veza između ponašanja štetnika i štete (teorije o uzročnosti, uzročnost i buduća šteta, doprinos oštećenog nastanku štete, uzročnost i teret dokazivanja)
 141. Uticaj krivične presude u parnici za naknadu štete
 142. Odgovornost za drugog (uopšte)
 143. Odgovornost za štetu koju prouzrokuje dušebno bolesni i zaostali u umnom razvoju
 144. Odgovornost roditelja ili staratelja
 145. Odgovornost za saradnike
 146. Odgovornost pravnih lica za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom pričine trećim licima
 147. Odgovornost za štetu koju prouzrokuju organi pravnog lica trećim licima
 148. Odgovornost za štetu koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu
 149. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (pojam, uzročnost, odgovornost)
 150. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti (odgovorno lice, oslobođenje od odgovornosti)
 151. Odgovornost za štetu u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
 152. Odgovornost za štetu proizvođača stvari sa nedostatkom
 153. Odgovornost za štetu od životinja
 154. Odgovornost za štetu od građevina
 155. Obavezno osiguranje u vezi sa štetama od opasnih stvari
 156. Posebni slučajevi odgovornosti za štetu
 157. Naknada štete (uopšte)
 158. Naknada materijalne štete (uopšte)
 159. Naturalna restitucija kao oblik naknade materijalne štete
 160. Novčana naknada kao oblik naknade materijalne štete
 161. Naknada materijalne štete u slučaju prouzrokovanja smrti, tjelesne povrede ili oštećenja zdravlja
 162. Naknada materijalne štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda
 163. Obim (visina) naknade materijalne štete
 164. Naknada nematerijalne štete
 165. Objavljivanje presude ili ispravke
 166. Novčana naknada nematerijalne štete
 167. Pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta bliskog lica (lica koja imaju pravo na novčanu naknadu)
 168. Satisfakcija u posebnim slučajevima
 169. Naknada buduće nematerijalne štete
 170. Nasljeđivanje i ustupanje potraživanja naknade nematerijalne štete
 171. Uklanjanje opasnosti od štete
 172. Odgovornost više lica za istu štetu
 173. Sticanje bez osnova – pravno neosnovano obogaćenje (pojam, slučajevi pravno neosnovanog obogaćenja, pravne posljedice nastanka obligacionog odnosa sticanja bez osnova i pravila vraćanja)
 174. Isplata nedugovanog (pojam i elementi isplate nedugovanog)
 175. Tužba zbog sticanja bez osnova (pojam)
 176. Odnos tužbe zbog sticanja bez osnova prema drugim tužbama (posesornoj tužbi, tužbi zbog neispunjenja ugovorne obaveze, svojinskoj tužbi i tužbi radi naknade štete)
 177. Poslovodstvo bez naloga (pojam i pretpostavke poslovodstva bez naloga)
 178. Vrste poslovodstva bez naloga
 179. Obaveze i prava poslovođe bez naloga
 180. Jednostrana izjava volje kao izvor obligacija (uopšte)
 181. Javno obećanje nagrade
 182. Izdavanje hartija od vrijednosti (pojam, bitni sastojci i vrste)
 183. Izdavanje hartija od vrijednosti (ostvarivanje prava, prenos, zamjena, amortizacija, zastarjelost)
 184. Pravna priroda nastanka obligacije iz hartije od vrijednosti
 185. Legitimacioni papiri i znaci
 186. Zakon i druge pravnorelevantne činjenice koje neposredno putem zakona predstavljaju izvore obligacija
 187. Zakonske obligacije izdržavanja
 188. Ostale pravnorelevantne činjenice koje neposredno putem zakona predstavljaju izvore obligacija

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892