Javni konkurs za izbor pet sudija porotnika

Javni konkurs za izbor 5 (pet) sudija porotnika - Okružni sud Bijeljina
 
5 (pet) sudija porotnika na period od 8 (osam) godina
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Opšti uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da ima intelektualne i fizičke sposobnosti za obavljanje sudijske ili tužilačke funkcije,
- da u vrijeme prijave na konkurs ima navršenih 25 godina života,
- da se odlikuje visokim moralnim kvalitetima i profesionalnom nepristrasnošću,
- da posjeduje uvjerenje da se protiv njega (nje) ne vodi krivični postupak,
- da ima mjesto prebivališta na teritoriji suda u koji se imenuje.
 
Kandidati koji ispunjavaju opšte uslove propisane u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
- izvod iz matične knjige rođenih,
- kratka biografija,
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
- uvjerenje da protiv podnosioca prijave nije potvrđena optužnica za krivičn djelo,
- uvjerenje o mjestu prebivališta (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci). 
 
U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.
 
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje - filijala Bijeljina i dnevnim novinama "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 29.03.2018. godine. 
 
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Po obavljenom intervjuu i ocjeni kandidata sačinjena rang lista dostaviće se VSTS na dalje postupanje u cilju imenovanja. 
 
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati na adresu: Okružni sud Bijeljina ul. Vuka Karadžića br. 3 sa naznakom "Prijava na konkurs".
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_izbor_5_pet_sudija_porotnika_-_okruzni_sud_bijeljina/
 

Štampa El. pošta

Okružni sud u Banjaluci

 
Sekretar suda - Okružni sud u Banjaluci
 
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Opšti uslovi:
- da je državljanin BiH ili RS,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.
 
Posebni uslovi:
- zvanje: diplomirani pravnik,
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- odgovarajuće radno iskustvo na organizacionim poslovima.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
- fotokopiju lične karte ili pasoša,
- fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu u struci i o odgovarajućem radnom iskustvu na organizacionim poslovima, izdatu od poslodavca,
- za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4 i 5 svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.
 
Izbor kandidata, vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog testa i usmenog razgovora za kandidate koji na pismenom testu ostvare više od 50% mogućeg broja bodova.
 
Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, a kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja i o odgovarajućem radnom iskustvu na organizacionim poslovima. 
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.
 
Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i web stranici suda www.okruznisud-bl.com. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren do 29.03.2018. godine. 
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostavljati lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
 
 

Štampa El. pošta

Pripravnik volonter - Okružno javno tužilaštvo u Doboju

Pripravnik - volonter, najduže na period do dvije godine - 1 izvršilac
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Opšti uslovi za kandidate:
- da je državljanin BiH, da je punoljetan, da se ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, da ima opštu zdravstvenu sposobnost. 
 
Posebni uslovi za kandidate:
- Pravni fakultet (VII stepen ili 240 ECTS bodova), zvanje diplomirani pravnik.
 
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati uz prijavu na Oglas treba da prilože ovjerene kopije sljedećih dokumenata: biografija (CV), diploma o završenom pravnom fakultetu, rodni list i uvjerenje o državljanstvu, ovjerena izjava da nije osuđivan na kaznu zatvora ili otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere. 
 
Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad priložiti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.
Kandidati koji ispune sve opšte i posebne uslove Oglasa, Komisija za izbor kandidata će pozvati na razgovor (intervju), o čemu će isti biti obaviješteni putem kontakt telefona koji su dužni navesti u prijavi na oglas. 
 
Oglas će biti objavljen u dnevnom listu Glas Srpske, posredstvom Zavoda za zapošljavanje - filijala u Doboju, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa. Oglas ostaje otvoren do 15.03.2018. godine. 
 
Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično na protokol Tužilaštva, ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Doboju, ul. Svetog Save br. 22, 74 000 Doboj.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje. 
 
Napomena: Oglas je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na: 
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pripravnik_-_volonter_-_okruzno_javno_tuzilastvo_u_doboju/
 

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik (volonter)

 
Diplomirani pravnik (volonter) - ADVOKATSKA KANCELARIJA "RISTIĆ PREDRAG" Bijeljina
 
Broj izvršilaca: 1
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Svi zainteresovani, mogu poslati svoj CV na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. до 15.03.2018. godine, nakon čega će kandidati koji uđu u uži krug biti pozivani na razgovor. 
 
Konkurs ostaje otvoren do 15.03.2018. godine. 
 
ADVOKATSKA KANCELARIJA RISTIĆ PREDRAG
Bijeljina
Ul. Svetog Save 14/3
Bijeljina
 
Napomena: Oglas je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_volonter_-_advokatska_kancelarija_ristic_predrag_bijelj/
 
 

Štampa El. pošta

Diplomirani pravnik - Advokatska kancelarija

 
Diplomirani pravnik za rad u advokatskoj kancelariji - 
Advokatska kancelarija "Kevac" Banja Luka
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: 
 
- diplomirani pravnik VII stepen;
- pravni fakultet;
- pripravnik ili diplomirani pravnik sa radnim iskustvom.
 
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka
 
Oglas je otvoren 5 dana od dana objave. Oglas ostaje otvoren do 11.03.2018. godine. 
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem navedenog kontakt telefona.
ADVOKATSKA KANCELARIJA "KEVAC" BANJA LUKA
KNINSKA 10, BANJA LUKA
Telefon: 065/580-242
 
Napomena:
Oglas je preuzet sa internet stranice Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:

Štampa El. pošta