Sudijski pripravnik - volonter

 
OSNOVNI SUD U TESLIĆU
 
Sudijski pripravnik - volonter................................izvršilaca 1
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove:
Opšti uslovi:
-da je državljanin BiH,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi:
-VSS diplomirani pravnik,
-poznavanje rada na računaru.
 
Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.
Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje nesreće na poslu.
 
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa:
-Uvjerenje o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje da nije osuđivan za djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
-Uvjerenje o diplomiranju,
-Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja primljeni kandidat prije početka obavljanja pripravničke prakse u svojstvu pripravnika-volontera).
 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". 
Konkurs ostaje otvoren do 19.04.2018. godine.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na: 
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik-volonter_-_osnovni_sud_u_teslicu7/
 

Štampa El. pošta

Prijem 5 sudijskih pripravnika volontera - Osnovni sud u Bijeljini

Sudijski pripravnik - OSNOVNI SUD U BIJELJINI
 
Prijem sudijskog pripravnika - volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva - 5 izvršilaca.
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
- završen pravni fakultet VII1 stepen stručne spreme.
 
Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:
- uvjerenje o državljanstvu,
- rodni list,
- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija),
- dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu,
- dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanje.
 
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Konkurs je otvoren do 05.04.2018. godine. 
 
Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje. 
Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.
 
Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.
 
Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELJINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom "Prijava na javni konkurs". 
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik_-_osnovni_sud_u_bijeljini3/
 

Štampa El. pošta

Javni konkurs za prijem pripravnika Opština Rudo

Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Rudo
 
I- Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za prijem tri pripravnika u Opštinsku upravu Rudo, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža, u trajanju od jedne godine, i to:
1. Pripravnika sa završenim ekonomskim fakultetom i stručnim nazivom diplomirani ekonomista.............2 izvršioca,
2. Pripravnika sa završenim pravnim fakultetom i stručnim nazivom diplomirani pravnik............1 izvršilac.
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
II Opšti uslovi za prijem pripravnika
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi. 
 
III - Posebni uslovi za prijem
Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove: 
I-1. VSS diplomirani ekonomista - VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju. 
I-2. VSS diplomirani pravnik - VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju. 
 
IV - Potrebna dokumenta
1. Izvod iz matične knjige rođenih, 
2. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, ne starije od 6 mjeseci, 
3. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan, izdaje MUP po mjestu rođenja, ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj, uvjerenje će se pribaviti službenim putem),
4. Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu u pisanoj formi:
a) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
5. Ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša,
6. Ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija, 
7. Uvjerenje biroa za zapošljavanje da se vodi i od kada na evidenciji nezaposlenih, sa stručnom spremom, odnosno zvanjem koje se traži konkursom,
8. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranice sa ličnim podaciima, podacima o završenoj školi i podacima o zaposlenju),
9. Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete) - dostavljaju samo kandidati koji imaju taj status,
10. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. 
 
V - Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, Opština Rudo - Komisija za sprovođenje postupaka za prijem pripravnika, ul. Đenerala D.D. Mihailovića 41, Rudo.
 
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Slađana Pušonjić, šef Odsjeka za opštu upravu i društvene djelatnosti, kontakt telefon: 058/711-164.
 
VI - Rok za podnošenje prijava ja 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i Televiziji Rudo. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs ostaje otvoren do 05.04.2018. godine. 
 
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj veb stranici Opštine Rudo.
 
Napomena: Javni konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na: 
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_pripravnika_u_opstinsku_upravu_rudo/
 

Štampa El. pošta

Pripravnik - Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini

 
Pripravnik - Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini
 
Pripravnik - 1 izvršilac, na određeno vrijeme.
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Opšti uslovi:
- da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.
 
Posebni uslovi:
VSS - završen Pravni fakultet
Prednost imaju kandidati koji imaju radno iskustvo kao volonteri.
 
Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: 
- ovjerenu fotokopiju diplome,
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest (6) mjeseci,
- uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od šest (6) mjeseci,
- uvjerenje o državljanstvu BiH koje nije starije od šest (6) mjeseci,
- izvod iz MKR koji nije stariji od šest (6) mjeseci,
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Konkurs ostaje otvoren do 22.03.2018. godine. 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini, Ul. Vuka Karadžića broj 3.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zaposljavanje Republike Srpske. Više informacija na: 
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pripravnik_-_okruzno_javno_tuzilastvo_u_bijeljini/
 

Štampa El. pošta