to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Stručni saradnik - Osnovni sud u Doboju

Prijem radnika - Osnovni sud u Doboju
 
Opis radnog mjesta:
Stručni saradnik - 1 izvršilac
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
-da je državljanin BiH ili RS,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinkse mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.
 
Posebni uslovi
-Završen pravni fakultet,
-Položen pravosudni ispit,
-Poznavanje rada na računaru.
 
Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.
 
Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i dokaz o poznavanju rada na računaru).
Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. 
Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.
 
Kandidate koji ispunjavanju opštei  posebne uslove iz javnog konkursa, Komisija za prijem radnika u radni odnos pismeno će pozvati na razgovor.
 
Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja. 
Konkurs ostaje otvoren do 14.06.2018. godine. 
 
Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu - Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
 
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.
 
 Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_4_radnika_-_osnovni_sud_u_doboju/
 

Štampa El. pošta

Viši stručni saradnik - Okružni sud u Trebinju

Viši stručni saradnik - OKRUŽNI SUD U TREBINJU
 
OPIS RADNOG MJESTA
Viši stručni saradnik............................1 (jedan) izvršilac
 
OPIS POSLOVA:
- Pomaže sudiji u njegovom radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja, te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije i druge stručne poslove.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin RS ili BiH, 
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
POSEBNI USLOVI.
-Završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim poslovima od najmanje 3 (tri) godine
 
POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)
- uvjerenje o državljanstvu,
- rodni list,
- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi i radnom iskustvu.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata. 
Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršiće se nakon provjere stručnih znanja i radne sposobnosti - testiranja i intervjua sa kandidatima. 
 
ROK I ADRESA DOSTAVE:
Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 31.05.2018. godine. 
Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Sokolska br. 1, 89101 Trebinje, sa naznakom "Javni konkurs". 
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na: 
 
 

Štampa El. pošta

Stručni saradnik - Osnovni sud u Banjoj Luci

Stručni saradnik - Osnovni sud u Banjoj Luci
 
Opis radnog mjesta: Stručni saradnik
Broj izvršilaca: 4
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:
-VSS - završen pravni fakultet - VII stepen stručne spreme,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci,
-položen pravosudni ispit,
-poznavanje rada na računaru.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):
- diplomu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 6 mjeseci,
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak - ne starije od 6 mjeseci,.
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
- dokaz o traženom radnom iskustvu,
- dokaz o poznavanju rada na računaru.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 31.05.2018. godine. 
 
Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI, Ul. vladike Platona br. 2 sa naznakom: - ZA KONKURS-
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/strucni_saradnik_-_osnovni_sud_u_banjoj_luci3/
 

Štampa El. pošta

Sudijski pripravnik - volonter Osnovni sud u Doboju

JAVNI KONKURS za prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera - OSNOVNI SUD U DOBOJU
 
Opis radnog mjesta
Sudijski pripravnik - volonter
Broj izvršilaca: 1.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove:
-da je državljanin BiH,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvroa od najmanje 6 mjeseci, ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
Kandidat treba da ispunjava posebne uslove i to:
-završen Pravni fakultet.
 
Svi kandidati za sudijskog pripravnika - volontera koji budu ispunjavakli uslove konkursa biće pozvani na razgovor.
 
Prijave se mogu dosatviti lično ili poštom na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save 22, Doboj.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj školi, prosjek ocjena i dr.).
Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije stupanja na pripravničku praksu uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.
Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.
 
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja. Konkurs ostaje otvoren do 10.05.2018. godine. 
 
Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu - Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koje ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_na_praksu_sudijskog_pripravnika_-_volontera_-_2/
 

Štampa El. pošta

Viši privredni sud u Banjoj Luci

Prijem 6 radnika - VIŠI PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI
 
OPIS RADNOG MJESTA
1. Viši stručni saradnik - koordinator sudske prakse - 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,
2. Sudijski pripravnik - volonter - 5 (pet) izvršilaca na određeno vrijeme (do dvije godine)
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. opšta zdravstvena sposobnost,
3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,
4. da se ne vodi krivični postupak.
 
Posebni uslovi: 
Za radno mjesto 1:
1. pravni fakultet,
2. položen pravosudni ispit,
3. iskustvo u radu na pravnim posovima najmanje 3 (tri) godine,
4. poznavanje rada na računaru.
 
Za radno mjesto 2:
1. pravni fakultet,.
2. poznavanje rada na računaru.
 
Potrebna dokumentacija:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
4. dokaz o školskoj spremi,
5. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (samo za radno mjesto pod brojem 1.),
6. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
7. kraća biografija i kontakt telefon.
 
Dokumenti pod r.b. 1 i 3 ne smiju biti stariji od šest mjeseci.
Dokument pod r.b. 6 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.
 
Izbor kandidata za radno mjesto pod 1 vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog rada i intervjua sa kandidatima. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.
Izbor kandidata za radno mjesto 2 sudijski pripravnik - volonter će se izvršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.
 
Konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpke" i web stranici suda. Konkurs ostaje otvoren do 03.05.2018. godine. 
 
Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Viši privredni sud u Banja Luci, Ulica Gundulićeva broj 108 (IV sprat), Banja Luka.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_6_radnika_-_visi_privredni_sud_u_banjoj_luci/
 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892