to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Javni konkurs za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu opštine Vukosavlje

OPIS RADNOG MJESTA

Načelnik opštine Vukosavlje raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos u Opštinsku upravu Vukosavlje, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, na način kako slijedi:

- Diplomirani pravnik - 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi su:

  1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi,
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa i
  6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

Posebni uslovi za prijem pripravnika su:

Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova, stečeno zvanje dipl. pravnik.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs dostupan na Info – pultu i veb stranici opštine Vukosavlje. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

  • nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
  • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
  • da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43 do 47 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 06.12.2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Vukosavlje (šalter sala) svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili putem pošte na sledeću adresu: Opštinska uprava opštine Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 163, 74470 Vukosavlje, sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika, NE OTVARATI”.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa moguće je pronaći na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_u_radni_odnos_pripravnika_u_opstinsku_upravu_opstin/

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892