Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - Univerzitet u Banjoj Luci

OPIS RADNOG MJESTA
Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima - 1 izvršilac

- Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, sa mogućnošću produženja.


MJESTO RADA:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
- da je stariji od osamnaest (18) godina;
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
- Završen Pravni fakultet, položen pravosudni ispit, tri godine radnog iskustva i obučenost za rad na računaru.


Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- Diplomu/uvjerenje o stručnoj spremi;
- Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
- Uvjerenje o radnom iskustvu;
- Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo kandidat koji je izabran).
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa. Konkurs ostaje otvoren do 06.12.2018. godine. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Prijavu sa navedenim dokumentima i dokazima uz naznaku PRIJAVA NA KONKURS, dostaviti na sljedeću adresu:
Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/visi_strucni_saradnik_za_poslove_pred_sudovima_i_drzavnim_organima_-_u/

 

Štampa