Sudijski pripravnik - volonter - OSNOVNI SUD U BIJELJINI


OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva....................10 izvršilaca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
- završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme.

UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu,
- rodni list,
- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija),
- dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu,
- dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, tj. do 29.11.2018. godine.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.
Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.
Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELJINI ulica Vuka Karadžića 3, sa naznakom "Prijava na konkurs".
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik_volonter_-_osnovni_sud_u_bijeljini3/

Štampa El. pošta