to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Diplomirani pravnik u oblasti socijalne zaštite - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DONJI ŽABAR

OPIS RADNOG MJESTA
- Diplomirani pravnik u oblasti socijalne zaštite - 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odosno Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto;
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1 Ustava BiH.

Posebni uslovi:
- Visoka stručna sprema VII stepen, završen pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova pravnog smjera,
- Jedna godina radnog iskustva u struci,
- Položen stručni ispit iz oblasti socijalne zaštite.

Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na javni oglas (sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidat je dužan dostaviti u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
- biografija;
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci);
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
- ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi;
- dokaz o traženom iskustvu (uvjerenje, potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
- izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1 Ustava BiH;
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite iz oblasti socijalne zaštite (ovjerena fotokopija);
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje.

Svi traženi dokumenti trebaju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji ne stariji od šest mjeseci.
Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove Javnog oglasa biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u "Službenom glasniku opštine Donji Žabar" i dnevnom listu "Glas Srpske".
Oglas ostaje otvoren do 29.11.2018. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU "Centar za socijalni rad Donji Žabar" Nikole Tesle br. 37, 76273 Donji Žabar, sa naznakom: Prijava na konkurs.


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/diplomirani_pravnik_u_oblasti_socijalne_zastite_-_centar_za_socijalni_rad_d/

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);