Sudijski pripravnik - volonter - OSNOVNI SUD U TESLIĆU

OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik - volonter

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin BiH,
- da je punoljetan,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

POSEBNI USLOVI:
- VSS diplomirani pravnik,
- poznavanje rada na računaru.

Prijem se vrši na period od 2 (dvije) godine.

Pripravniku-volonteru za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje nesreće na poslu.
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog konkursa:

- Uvjerenje o državljanstvu,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje da nije osuđivan za djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
- Uvjerenje o diplomiranju,
- Uvjerenje o poznavanju rada na računaru,
- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja primljeni kandidat prije početka obavljanja pripravničke prakse u svojstvu pripravnika-volontera).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenim fotokopijama, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Osnovni sud u Tesliću, ulica Karađorđeva broj 9, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".
Konkurs ostaje otvoren do 29.11.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/sudijski_pripravnik-volonter_-_osnovni_sud_u_teslicu8/

 

Štampa