to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prijem nastavnika - SŠC "Mihailo Petrović Alas" Ugljevik


OPIS RADNOG MJESTA


1. Nastavnik prava, 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme 31.08.2019. godine, sa radnim iskustvom


OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1/2016) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 29/12, 80/2014 i 83/2015) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 34/2015 i 83/2015)

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102/2014, 42/2016).

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
Prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika);
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitiom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko - invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.


Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/2018), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.
Pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti 20.11.2018. godine u 11 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.


Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Konkurs ostaje otvoren do 15.11.2018. godine.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova Srednjoškolski centar "Mihailo Petrović Alas" Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom "Za konkurs".


Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_2_nastavnika_-_srednjoskolski_centar_mihailo_petrovic_alas_uglj2/

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);