to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove - KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FOČA

OPIS RADNOG MJESTA
Pomoćnik direktora za pravne, finansijske i opšte poslove
- Pomoćnik direktora postavlja se na period od 5 (pet) godina.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,
6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

II Posebni uslovi

- Visoka stručna sprema (diplomirani pravnik),
- Najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja poslije završenog prvog ciklusa studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
- Položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ili oblasti pravosuđa ili stručni ispit za rad u organima uprave.

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu, sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerenu kopiju, i to:
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
- Dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
- Diplomu o završenoj školskoj spremi,
- Dokaz o radnom iskustvu,
- Dokaz o položenom stručnom ispitu,
- Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,
- Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1 Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat je dužan, po završetku izborne procedure, dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, a ukoliko isti ne dostavi traženo uvjerenje, Komisija će pozvati sljedećeg kandidata sa rang liste da dostavi tražene dokaze.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 15.11.2018. godine.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, na adresu ili broj telefona koji su naveli u prijavi.
Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska br. 2, sa naznakom "Prijava za konkurs".

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:

http://www.zzzrs.net/index.php/posao/pomocnik_direktora_za_pravne_finansijske_i_opste_poslove_-_kazneno_popravni/

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892