Sudijski pripravnik - volonter - Osnovni sud u Trebinju

 
OPIS RADNOG MJESTA
SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju...........2 izvršioca
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS, 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima. 
 
POSEBNI USLOVI:
-završen pravni fakultet.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:
-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
-uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti.
 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 25.10.2018. godine.
 
Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br. 6, 89101 Trebinje.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
 
 

Štampa