Javni konkurs za prijem pripravnika - JU TO "MODRIČA" Modriča

Javni konkurs za prijem pripravnika - JU TO "MODRIČA" Modriča
 
OPIS RADNOG MJESTA
I Direktor JU TO "MODRIČA" Modriča, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika sa visokom stručnom spremom, i to:
1. Diplomirani pravnik........................................1 izvršilac
 
II OPIS POSLOVA
Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema Programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU TO "MODRIČA" Modriča.
Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž traje 12 mjeseci.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III OPŠTI USLOVI
1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u Ustanovi.
5. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da nije zasnivao radni odnos.
 
IV POSEBNI USLOVI
1. VSS/VII - Pravni fakultet - Diplomirani pravnik
 
V SUKOBI INTERESA 
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
 
VI POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu za konkurs kandidat treba dostaviti:
-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
-Izvod iz matične knjige rođenih.
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo shodno tački III opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja (ne starije od šest mjeseci).
-Ovjerenu ličnu izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tačkama V Sukoba interesa.
-Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje o završenom fakultetu.
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci.
-Ovjerenu fotokopiju lične karte.
-Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti po završetku izborne procedure.
 
Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni, ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
 
VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli JU TO "MODRIČA" Modriča. Konkurs ostaje otvoren do 04.10.2018. godine.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova turistička organizacija "MODRIČA" Modriča, TRG DR MILANA JELIĆA 4, ili lično svaki radni dan od 08.00 časova - 14.00 časova, sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ"!
Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje RS:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_pripravnika_-_ju_to_modrica_modrica/
 
 

Štampa