Javni konkurs za prijem na praksu sudijskih pripravnika - volontera - Osnovni sud u Trebinju

 
 
OPIS RADNOG MJESTA
1. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju...........2 izvršioca
2. SUDIJSKI PRIPRAVNIK - VOLONTER u Odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju.............1 izvršilac
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin RS, 
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje od 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
POSEBNI USLOVI:
-završen Pravni fakultet
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:
-diplomu o završenom pravnom fakultetu,
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
-uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca).
 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 19.07.2018. godine.
 
Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte na adresu: Ul. Vuka Karadžića br. 6, 89101 Trebinje.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/javni_konkurs_za_prijem_na_praksu_sudijskih_pripravnika_volontera_-_osnovni/
 

Štampa