Sudijski pripravnik/volonter - Okružni sud u Prijedoru

 
OPIS RADNOG MJESTA
Sudijski pripravnik/volonter - 1 (jedan) izvršilac
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. Opšti uslovi
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
- da je stariji od 18 godina
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
2. Posebni uslovi:
VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci
- dokaz o traženom stepenu obrazovanja
- dokaz o prosjeku ocjena.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabranog kandidata pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 26.07.2018. godine.
 
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "Za konkurs sudijski pripravnik/volonter" ili lično na adresu: Okružnni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6, Prijedor.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
 
 

Štampa