to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Javni oglas za angažman dva pravna savjetnika (1 u Okružnom sudu u Bijeljini i 1 u Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu)

Pravni savjetnik

Kompanija: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Grad: Bijeljina
Opis posla

O poslu

Opis radnog mjesta: BrojPogledajte broj telefona na bih.boljiposao.com
Sarajevo, 05.04.2019. godine

 

Na osnovu člana 6. Pravilnika o ugovorima o djelu, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za angažman 2 pravna savjetnika (1 u Okružnom sudu u Bijeljini i 1 u Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu) po ugovoru o djelu za potrebe implementacije aktivnosti 1.3.2 – Analiza vertikalnih (trickle-down) efekata harmonizacije sudske prakse na svim sudskim nivoima u BiH

 

- Opis aktivnosti izabranih pravnih savjetnika

 

Visoko sudsko i tužilačko Vijeće BiH (VSTV BiH), u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017 (u nastavku: Projekat), provodi niz aktivnosti koje za cilj imaju povećanje ukupne djelotvornosti pravosuđa u BiH, te povećanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem države, kao i povećanje odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH radi pružanja boljih usluga građanima i privrednim subjektima.

 

Jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta, u to komponente Efikasnost pravosuđa je i analiza vertikalnih (trickle-down) efekata harmonizacije sudske prakse na svim sudskim nivoima u BiH, i to u ciljnim sudovima Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu i Okružnom sudu u Bijeljini (Aktivnost 1.3.2).

 

Neujednačena i nekonzistentna praksa sudova je prisutna, naročito na nižim sudskim instancama. Nije neuobičajno da dva sudska vijeća drugostepenog suda imaju različita tumačenja istovjetnog pravnog pitanja ili odredbe, što za rezultat ima donošenje različitih sudskih odluka. Takvo postupanje se reflektuje na postupanje prvostepenih sudova koji svoja postupanja trebaju uskladiti sa praksom drugostepenog suda. Kreira se nesigurno ozračje za postupanje sudija prvostepenih sudova zbog diferencirane sudske prakse nadređenog suda. Ovo posebno dolazi do izražaja ako se uzme u obzir da se sudije prvog stepena vode osnovnim postulatom da nastoje ishoditi najbolje moguće ocjene rada, a što u velikoj mjeri ovisi o procentu potvrđenih/ukinutih odluka. Zaključno, nekonzistentna sudska praksa nema samo negativne posljedice na jednakost građana, već i na evaluaciju godišnjeg rada sudija, njihovo karijerno napredovanje i nepostojanje jasnih smjernica u svakodnevnom radu.

 

Osnovni zadatak pravnih savjetnika je da u ciljnim sudovima analiziraju odabrane sudske odluke prvostepenih i drugostepenog suda, sa akcentom na predmete koji imaju istovjetnu/sličnu činjeničnu i pravnu osnovu. Cilj analize je da se neutrališu ključne, neuralgične, tačke nekonzistentne sudske prakse u direktnoj saradnji i nominaciji spornih pitanja sa predsjednicima ciljnih sudova i sudijama. U tom smislu, pravni savjetnici će analizirati i secirati duktuse odluka u oblastima koje u praksi sudova stvaraju posljedicu u vidu neujednačenog postupanja, kako bi se uočile i jednostavnije otklonile pravne dileme i neusaglašena mišljenja među sudijama i sudskim vijećima. Za prevazilaženje problema neujednačenosti sudske prakse, potrebno je da se ispravno detektuju problemi u čemu najznačaniji doprinos mogu dati pravni savjetnici, koji će u nominovanim pravnim oblastima (od sudija i predsjednika ciljnih sudova) imati zadatak da u zaokruženim cjelinama (velikom broju analiziranih odluka) izdvoje sporne stavove i omoguće drugostepenim sudskim instancama kreiranje poopćivih stavova. Pravni savjetnici će biti pod kontinuiranim nadzorom rukovodioca komponente za efikasnost pravosuđa, ali će istovremeno biti u saradnji sa predsjednicima sudova i predsjednicima sudskih odjeljenja, koji će imati priliku da po analiziranim odlukama u svakoj od nominovanih oblasti i po različitim pravnim pitanjima delegiraju pitanja i Vrhovnim sudovima entiteta kako bi se kreirala konzistentna vertikalna sudska praksa na sve tri sudske instance.

 

Pravni savjetnici će učestvovati u pripremi dokumenata i drugih akata potrebnih za održavanje sastanaka između pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova, a povodom harmonizacije sudske prakse. Također, učestvovati će u organizaciji periodičnih sastanaka i informisanju Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova pri VSTV BiH, povodom rezultata analize i istovremeno će predlagati konkretne mjere harmonizaciju sudske prakse na sva tri sudska nivoa.

 

- Opis poslova pravnih savjetnika koji će biti angažovani na realizaciji projektnih aktivnosti

 

Pravni savjetnici će, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima i potpisanim ugovorima o djelu, uz koordinaciju aktivnosti od strane projektnog osoblja VSTV-a, obaviti sljedeće poslove:
izraditi analize usklađenosti sudske prakse u ciljnim sudovima
surađivati sa ciljnim sudovima u pogledu analize sudske prakse;
izraditi analize nasumično odabranih predmeta s ciljem utvrđivanja postojanja utvrđene sudske prakse;
učestvovati u pripremi dokumenata i drugih akata potrebnih za održavanje sastanaka između pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova;
učestvovati u održavanju zajedničkih sastanaka pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova povodom ujednačavanja sudske prakse;
učestvovati u pripremi i izradi uputstava koja će se koristiti u implementaciji softverskih rješenja predviđenih Projektom;
izraditi izvještaje s ciljem informisanja Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova o aktivnostima u pogledu ujednačavanja sudske prakse na svim nivoima;
zalagati se i prati provođenje preporuka Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova u ciljnim sudovima;
izvještavati (neposredno nadređenog rukovodioca) o implementaciji projektnih aktivnosti u sudu i o realizaciji utvrđenih rezultata;
izvještavati predsjednika suda o implementaciji projektnih aktivnosti u sudu
učestvovati u analizi i identifikaciji problema pravne prirode u realizaciji Projekta i predlagati rješenja;
- Trajanje angažmana i naknada

 

Angažman pravnih savjetnika je predviđen za potrebe realizacije prve faze projektnih aktivnosti u kontinuitetu u 2019. godini, sa mogučnošću produženja trajanja saradnje i na naredne faze projektnih aktivnosti u zavisnosti od potreba Projekta, prema planu i dinamici utvrđenoj ovim javnim pozivom i internim aktima VSTV BiH.

 

Naknada, prava i obaveze lica koja se angažuju za potrebe ove aktivnosti bliže se regulišu ugovorom o djelu, u skladu sa opštim aktima VSTV BiH.
Potpisivanjem ugovora, pravni savjetnici će se obavezati da će ispuniti sve obveze koje su predmet ugovora i to u zadanom roku.

 

- Pravo učešća u javnom oglasu imaju fizička lica koja ispunjavanju slijedeće uslove
VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 240 ECTS bodova)
najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
osnovno poznavanje softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacionom sustavu Bosne i Hercegovine;odlično poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija;
odlične pravno analitičke sposobnosti i sposobnost pisanog izražavanja;
odlično poznavanje formalnopravnih propisa
sposobnosti timskog rada i razvijene vještine socijalne interakcije;
poznavanje engleskog jezika poželjno;
sposobnost planiranja;
sposobnosti pripremanja pravnih dokumenata i prezentiranja;
poželjno radno iskustvo u pravosuđu
Ponuda treba sadržavati:
motivaciono pismo
potvrdu o stečenom radnom iskustvu u struci u trajanju od tri (3) godine
diplomu o završenom fakultetu
potvrdu o poznavanju engleskog jezika
biografiju (popuniti Aneks 1)
Ponuđači, odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama, obavezne su ispuniti Aneks 1, koji se nalazi na stranici: i uz kopiju diplome, potvrde o stečenom radnom iskustvu i ostale dokumente, dostaviti ga isključivo putem mail-a, na slijedeću e-mail adresu: Pogledajte adresu e-pošte na bih.boljiposao.com, najkasnije do 20.04.2019. godine.

 

Izbor pravnih savjetnika će se izvršiti nakon obavljenog intervjua. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uslove će biti pozvani na intervju.

 

Ugovor će biti dodijeljen pravnim savjetnicima koji se ocijene najpovoljnijim u smislu referenci, odnosno radnog iskustva, rezultata rada, poznavanja engleskog jezika i drugih bitnih elemenata predmetnog ugovora.

 

Zainteresovani ponuđači ponudu trebaju dostaviti isključivo putem e-mail-a: Pogledajte adresu e-pošte na bih.boljiposao.com.

 

Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ponuđača koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

 

Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u tranšama koje dospijevaju u skladu sa internim aktima VSTV BiH, a putem Jedinstvenog računa trezora BiH.

 

VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili ponudu.

 

Vrsta posla: rad na određeno vrijeme

Regija:

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema: Fakultet

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);